Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yaþar ANTER/BODRUM (Muðla), (DHA)

 

Eski Futbol Federasyonu Baþkaný Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün bilinmeyen yönleriyle ilgili çarpýcý açýklamalarda bulundu. Atatürk'ün aslýnda Çankaya Köþküne gömülmek istediðini açýklayan Ulusu yayýnladýðý kitabýnda da Atatürk'ün en son çekilmiþ fotoðrafýný yayýnladý.

 

 

ATATÜRK’ün Çankaya Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oðlu eski Futbol Federasyonu Baþkaný Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün bilinmeyen yönleriyle ilgili çarpýcý açýklamalarda bulundu.

 

Atatürk’ün son 12 yýlýnda sürekli yanýbaþýnda olan babasýnýn anýlarýndan derlenen ve geçen ay çýkan ‘Atatürk’ün Yaný Baþýnda’ isimli kitabýndan alýntýlar yapan Mustafa Kemal Ulusu, “Atatürk’ü son zamanlarda büyük devlet adamlýðýnýn yaný sýra farklý gösterip, onu farklý tanýtmak isteyenler var. Atatürk Cumhurbaþkaný olduktan sonra hiçbir yurt dýþý gezisine çýkmadý. Tüm dünya liderleri, krallar dahil onu görmek için Ankara’ya gelmek zorunda kaldý. Þimdikiler öyle mi? Üç kuruþ için dünya yol gezip, okyanuslarý aþýyorlar” dedi.

 

68 yaþýndaki Kemal Ulusu, Muðla’nýn Bodrum Ýlçesi'ne baðlý Gündoðan Beldesi’nde, öðretmenler haftasý çerçevesinde Ýstanbul Palace Otel’de düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Konferansý Nafiz Ilýcak Ýlköðretim Okulu ile Fahriye Ilýcak Meslek Lisesi'nden 120 öðretmenin hazýr bulunduðu, MHP'li Gündoðan Belediye Baþkaný Ýbrahim Birgi, Nafiz Ilýcak Ýlköðretim Okulu Müdürü Köksal Baþara ve öðretmenlerin ilgiyle izledi. Ulusu'nun, Atatürk ile Çankaya Köþkü'nde son 12 yýlýnda birlikte olan ve yanýndan hiç ayrýlmayan Çankaya Kütüphanecisi babasý Nuri Ulusu’nun anýlarýnýn ve Ulu Önder’in bilinmeyen fotoðraflarýnýn yer aldýðý ve bir ay önce yayýmlanan ‘Atatürk’ün Yaný Baþýnda’ isimli kitabýndan alýntýlar yaparak verdiði konferans öðretmenlerin sýk sýk yoðun alkýþlarýyla kesildi.

 

Futbol Federasyonu eski Baþkaný Mustafa Kemal Ulusu, Ulu Önder’e yönelik son zamanlarda anlaþýlmayan bir karalama kampanyasýnýn baþlatýldýðýný, dünyanýn 100 yýlýn lideri olarak kabul ettiði Atatürk’ün, ‘güya kiþiliðine yönelik bilinmeyenlerin anlatýlarak’ farklý gösterilmeye çalýþýldýðýný belirtti. Ulusu, “Atatürk, Cumhurbaþkaný olduktan sonra hiçbir zaman yurt dýþýna çýkmadý. Vaktini tarlada, daðda, sanayide, iþçinin arasýnda, ülkesinin sorunlarýný, vatandaþlarýný, köylülerini, kalkýnma projelerini inceleyerek geçirdi. Þimdikiler gibi ülke ülke gezmedi, üç kuruþ için okyanuslarý aþmadý, Ýngiltere Kralý dahil dünya liderleri onu görmek, ziyaret etmek için Türkiye’ye geldiler” dedi.

 

ORDUYA BÜYÜK SAYGI DUYARDI

 

Babasý Nuri Ulusu’nun sürekli onun yaný baþýnda, en sevdiði yardýmcýlarýndan biri olduðunu, dil ve tarih çalýþmalarýnda aktif görevlerde bulunduðunu, tüm yurt gezilerinde, tatbikatlarda ona eþlik ettiðini belirten Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün Türk ordusuna ve komutanlarýna büyük saygý duyduðunu söyledi. Ulusu, “Atatürk'ün Çankaya Köþkü'nde akþamlarý hazýrlanan içkili sofralara davet ettikleri konuklarý randevu ile gelirler, onlarý içki sofralarýnda dinler, her konuda yardýmcý olmaya çalýþýrdý. Atatürk bir tek kiþi geldiðinde köþkün kapýsýna kadar gider, bizzat kendisi karþýlar, onun yanýnda yemekte içki içmez, o gittikten sonra rakýsýný içerdi. Bu kiþi Mareþal Fevzi Çakmak’tý. Ordu’ya büyük saygý duyar, bu ülkeyi hem yüceltecek ve koruyacak yegane kurumun ordu olduðunu söylerdi” dedi.

 

KARA ÇARÞAF, PEÇE, BAÞÖRTÜSÜ

 

Ulusu, babasýnýn anýlarýndan derlediði kitabýn ‘Bir kadýnla baþ örtüsü hikayesi’ baþlýklý bölümünde yer alan bilgilerin, bugünün Türkiye'sinde bile ders alýnmasý gereken unsarlar içerdiðini ifade etti. Ulusu, babasýnýn anýsýný þöyle anlattý:

 

“Atatürk, verdiði özel bir izinle Dolmabahçe sarayýnda yapýlan, bir generalin kýzýnýn düðününe katýlýr. Atatürk kendi kýzýnýn düðünü gibi yemekten dekorasyona kadar herþeyle kendisi ilgilenmiþ, herþeyin kusursuz olmasýný istemiþti. Seçkin davetli topluluðunun katýldýðý düðünde atmosfer mükemmeldi, her yer süslenmiþ, içkiler, en müstesna yemekler, müzikler çalýnýyor, þarkýlar söyleniyordu. Atatürk yine o gece her zamanki gibi çok þýk giyinmiþti. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Atatürk ise gelin, damat ve yakýnlarýyla sohbet ediyor, hoþ vakit geçiriyordu. Dans edenleri keyifle izlerken nedense o gece ilk kez dans etmediðini fark ettim. Esasýnda muhakkak bir hanýmfendiyi eþinden müsade alarak dansa davet ederdi. Atatürk’e yakýn masalardan birinde þýk giyinmiþ ancak baþýnda siyah bir örtü olan bir kadýn oturuyordu. Bu kadýn düðünün baþýndan beri Atatürk’ün dikkatini çekmiþti. Gece saat üçte düðün sona erdikten sonra Atatürk yerinden kalkýp o baþý siyah örtü ile kapalý hanýmefendinin yanýna nazikçe gidip, kendine has nezaketi ile ‘Hanýmefendi kýyafetiniz çok güzel, otururken de sizi izledim, her þey güzel de þu baþýnýzdaki siyah örtüyü anlayamadým. Ben artýk kara çarþaflar, kara peçeler, baþ örtüleri pek istemiyorum, müsade eder misiniz, þunu bir kafanýzdan çýkarýp atayým' dedi. Haným önce þaþýrdý, sonra baþýyla olur gibi ifade kullanýnca, Atatürk hanýmefendinin baþörtüsünü eliyle zarif bir þekilde çýkartýp yanýnda bulunan bir beye verdi ve ilave etti: ‘Bu güzel saçlar kapatýlýrmý hiç?’ ve yavaþça eðilip yaþlý hanýmýn elini hafifçe öptü. Kadýncaðýzýn gözleri dolu dolu oldu ve ‘Paþam elinizi öpebilir miyim?’ deyince, elini uzatan Paþa’nýn ellerini defalarca öptü ve aðlayarak ‘Söz Atam söz, artýk baþýmý asla kapatmayacaðým’ dedi.”

 

ÇANKAYA KÖÞKÜ'NE GÖMÜLMEK ÝSTÝYORDU

 

Babasýnýn anýlarýnda Atatürk’ün Etnografya Müzesi’ni mimari açýdan asla beðenmediðini, hatta yýktýrma fikrinde bile olduðunu belirten Mustafa Kemal Ulusu, “Babam, Atatürk’ün 1938 ve 1953 yýllarýnda Etnografya Müzesi’nde defnedildiðini, bu yüzden Ata’nýn kemiklerinin sýzladýðýný söylerdi. ‘Çünkü Atatürk orayý mimari olarak hiç sevmiyordu. Hatta yýktýrmayý istediðini söylüyordu. Ayrýca Atatürk yaþasaydý, gömülmek için Anýtkabir’i de istemez. O sadece Çankaya Köþkü’nün bahçesine gömülmek istiyordu. Çünkü Atatürk bir Ankara aþýðýydý ve Çankaya’ya hayrandý’ diye anlatýrdý” dedi.

 

Yaklaþýk 45 dakika süren konferansta konuþmalarý sýk sýk öðretmenlerin alkýþlarý ile kesilen Mustafa Kemal Ulusu, ‘Atatürk'ün Yaný Baþýnda- Çankaya Köþkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun Anýlarý’ isimli kitabýný da imzalayarak, öðrentemenlere hediye etti. Doðan Egmond Yayýncýlýk ve Yapýmcýlýk Ticaret A.Þ. tarafýndan ilk baskýsý ekim, 4'üncü baskýsý kasým ayýnda yapýlan kitap 13 YTL'den satýlýyor

 

Quelle: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/10470570.asp?gid=229

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...