Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman Dýþ Ýstihbarat Kurumu BND, geçen hafta üç çalýþanýnýn Kosova'da tutuklanmasý olayýyla ilgili Federal Parlamento'ya bilgi verecek.

 

BND çalýþanlarý, Priþtine’deki AB merkezini bombaladýklarý iddiasýyla tutuklanmýþtý. Kosovalý yetkililer üç Alman vatandaþýný bir buçuk hafta önce AB merkezine yönelik bombalý saldýrýdan sorumlu tutuyor. Tutuklanan ve ilk etapta 30 gün süreyle gözaltýnda tutulacaðý duyurulan Almanlara yönelik diðer iddialarsa ülkede ajanlýk yaptýklarý ve terörist faaliyetlerde bulunduklarý yönünde.

 

Kosova basýný, ele geçirilen üç Alman vatandaþýnýn ilk sorgulamalarýnda masum olduklarýný söylediklerini, olay yerinde bulunma sebeplerinin ise 'patlama mahallinde incelemelerde bulunmak' olduðunu kaydettiler.

 

Alman güvenlik yetkilileriyse olayýn arakasýnda Kosovalý radikal güçlerin olduðunu belirtirken, Almanlarýn kýsa sürede salýverileceðine ihtimal verilmiyor. Alman yetkililer, Kosovalý meslektaþlarýnýn konuyla ilgili iþbirliðinden kaçýndýðýný da söylüyor. Alman ARD televizyonunun edindiði bilgiye göre, Kosova’daki söz konusu üç kiþi, BND çalýþaný olarak ülkede bulunduklarýný Kosovalý yetkililere bildirmeden gizli görev yapýyordu.

 

Siyasilerin tepkisi

 

Alman Sosyal Demokrat, Yeþiller ve Hür Demokrat Partili siyasiler BND çalýþanlarýnýn hafif maddi hasara yol açan saldýrýnýn arkasýnda olduklarýna inanmadýklarý mesajýný verdi. Federal Meclis Ýstihbarat Kurumlarýný Kontrol Komisyonu’nun Sosyal Demokrat Partili Baþkaný Thomas Oppermann, tutuklu üç Almanýn Priþtine’deki AB merkezindeki saldýrýya karýþtýðý iddalarýnýn gerçekle iliþkisi olmadýðýna inandýðýný söyledi. Ancak Oppermann, yine de konunun araþtýrýlacaðýný belirtti.

 

Kosova Emniyet Teþkilatý sözcüsü Veton Elshani ise, Kosova’daki söz konusu tutuklamada Almanlara ajan olduklarýna dair bir suçlama yöneltildiði haberini doðrulamadý. Alshani Berliner Zeitung gazetesine yaptýðý açýklamada, zanlýlarýn herhangi bir kurumdan baðýmsýz siviller olarak gözaltýna altýnda tutulduðunu belirtti.

 

Hürriyet - 24.11.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...