Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MEB'den Hürriyet'e yalanlama

 

Milli Eðitim Bakanlýðý, "öðrencilerin montlarýnýn çýkarttýrýlýp üþümeleri"ne iliþkin haberlerin tamamen yalan olduðunu duyurdu.

 

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan "öðrencilerin montlarýnýn çýkarttýrýlýp üþümeleri"ne iliþkin haberlerin tamamen yalan olduðunu duyurdu. Bakanlýk, öðrencilerin montlarýnýn çýkarttýrýlmasý konusunda hiç kimsenin talimat vermediðine dikkat çekti.

 

22 Kasým 2008 Cumartesi günü Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik Konya'ya giderek gün boyu Karatay, Selçuklu, Ilgýn, Akþehir ve Yunak ilçelerinde yaptýrýlan okullarýn açýlýþlarýna katýldý. Açýlýþ törenlerinde bir okulda öðrencilerin montlarýnýn çýkarttýrýlýp üþümelerine sebep olduðu haberi bazý gazetelerin bölge ve ulusal baskýlarýnda yayýnlandý.

 

MEB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði, konuya iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, haberde bahsi geçen okulda öðrencilerin montlarýnýn çýkarttýrýlmasý konusunda hiç kimse tarafýndan hiçbir talimat verilmediði belirtildi. Öðrencilerin törenlere hava þartlarý da göz önüne alýnarak ailelerin istediði ve tercih ettiði kýyafetlerle ve aileleri ile birlikte katýldýðýna dikkat çekilen açýklamada, öðrencilere montlarýn çýkarttýrýlýp üþümelerine sebep olunduðu haberinin tümüyle yalan olduðu vurgulandý.

 

"Hatta havanýn yaðýþlý olduðu törenlerde Sayýn Bakanýmýzýn talimatýyla çocuklar ve veliler tören alanýndan kapalý alanlara alýnmýþlardýr." denilen açýklamada, "Haberlerde kullanýlan fotoðrafýn törenlerle iliþkisi yoktur. Sadece 3 kýz öðrencinin montsuz fotoðrafýnýn yer almasý haberin bir senaryo olduðunu göstermektedir. Eðer bir talimat söz konusu olsaydý tüm öðrencilerin montlarýný çýkarmalarý gerekirdi ki; böyle bir fotoðraf söz konusu deðildir. Eðer böyle bir fotoðrafý, haberi gazetelere servis eden DHA yakalasaydý, 100-150 öðrencinin montsuz görüntüsünü servis etmesi gerekmez miydi? Bir talimatla öðrencilerin montlarý çýkarttýrýlmýþ ve DHA muhabiri tüm öðrencileri görüntüleyememiþse bir gazetecilik zafiyeti var demektir. Sayýn Bakanýmýz bir hafta sonu tatilini evinde veya baþka bir dinlenme yerinde istirahatla geçirme imkaný varken, 22 Kasým 2008 günü sabah erken saatlerde baþlayýp, gün boyunca Karatay'da 2, Selçuklu'da 1, Ilgýn'da 2, Akþehir'de 3, Yunak'ta 4 adet olmak üzere 12 eðitim kuruluþunun açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlmýþ ve katýldýðý her yerde halkýn, öðrenci, öðretmen ve velilerin yoðun ilgileri ile karþýlaþmýþtýr. Sayýn Bakanýmýzýn her törende öðrencilerle kurduðu iletiþim ve gösterdiði ilgi takdir toplamýþtýr. Bu fedakarlýk, çalýþma ve gayretin tebrik edileceði yerde bu tür haberlerle, baþarýlarýn gölgelemeye çalýþýlmasýnýn insaf ölçüleri ile baðdaþýr tarafý yoktur." ifadeleri kullanýldý.

 

CÝHAN

 

 

 

 

 

 

23.Kasým.2008 16:38:45

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...