Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kim zerre kadar hayýr iþlerse karþýlýðýný görecektir. Kim de zerre kadar þer iþlerse cezasýný çekecektir!Bu mealdeki ayetlerin geliþinden sonra bazý hassas insanlar Efendimiz (sas) Hazretleri'ne gelerek:

- Ya RasulALLAH, derler, ne olacak bizim halimiz? Kim zerre kadar günah iþlerse cezasýný çekeceði bildiriliyor. Bizler ise günahtan hali olamýyoruz. Zerresinin de ahirette karþýlýðýný göreceksek nasýl dayanacaðýz biriken bunca günahlarýn cezasýna?

 

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in rahatlatýcý cevabý þöyle olur:

 

- Siz hayat boyunca hiç hastalanmýyor musunuz? Sýkýntý ve üzüntülere maruz kalmýyor musunuz?

 

- Evet kalýyoruz, derler. Hayat boyu hastalandýðýmýz da oluyor, sýkýntý ve üzüntülere maruz kaldýðýmýz da.

 

- Ýþte der, maruz kaldýðýnýz o hastalýk ve üzüntüler iþlediðiniz bazý günahlarýn cezasýný teþkil eder. Dünyada çekilen sýkýntý ve istemeden maruz kalýnan zorluklar bazý günahlarýn kefareti yerine geçer. Þayet sýkýntý içindeki sevaplarý, mükafatlarý düþünerek sabreder de þikâyetçi olmazsanýz!.

 

Bu açýklamadan sonra rahatlayan soru sahipleri, artýk maruz kaldýklarý sýkýntý ve zorluklardan 'ÝnþALLAH günahlarýmýzýn kefareti yerine geçer, affýmýza vesile olur.' diyerek dayanma gücü kazanmýþlar, aþýrý gerginliðe girmemiþlerdir.

 

Demek ki zerresini dahi zayi etmediði günahlarý cezasýz býrakmayan ALLAH (cc), maruz kalýnan hastalýklarý, sýkýntý ve musibetleri bu günahlarýn cezasý yerine kabul etmektedir. Böylece inanmýþ insanlar, kurtulamadýklarý bazý günah ve kusurlarýn cezasýný burada çekmekte, ahirete tehirinden de kurtulmuþ olmaktalar.

 

Ýþte bundan dolayý, hayata Ýslam kültürüyle bakan insanlar, baþýna gelen hastalýk ve zorluklardan sonra, inþALLAH günahlarýmýn affýna sebep oluyor, diyerek gerginlik duygusuna girmez, hep sabýr içinde þükretme huzuru duyarlar, þikâyete yönelmezler.

 

Zaten inanmýþ insanlara günahlarýnýn cezasý çoðunlukla dünyada gelir, ahirete tehir edilmez. Bu, ALLAH'ýn onlarý yine sevdiðinin ve koruduðunun da iþareti olur. Eðer bir kula bunca günah ve isyanlarýna raðmen bir sýkýntý ve zorluk gelmiyor, bir ikaza maruz kalmýyor da, þýmarýklýk ve günahkârlýðýný devam ettiriyorsa, cezasý mahþere tehir ediliyor demektir. Asla hayrýna deðildir burada cezasýz kalmasý, isyan ve tuðyanýna da devam etmesi.

 

Bu sebeple imanlý insanlar, baþlarýna gelen musibetlerden dolayý hep sabretmiþ, ahirete tehir edilmeyip de dünyada verilen bir uyarý olarak yorumlayýp teslimiyetlerini sürdürmüþ, böylece Ýslam kültürüyle baktýðý hayatýnda hep mutluluk duymuþlardýr.

 

Efendimiz, imanlý insanýn duyduðu bu mutluluk anlayýþýný hiç unutulmayan þu özel ve güzel hadisiyle izah etmiþtir:

 

- Ýmanlý insanýn anlayýþýna hayret edilir. Çünkü üzülecek bir musibete maruz kalsa sabreder kazanýr; sevinecek bir nimete nail olsa þükreder yine kazanýr. Böylece imanlý insan, hayatýndaki her olayý hakkýnda hayra çevirir. Ya sabreder kazanýr, ya þükreder kazanýr. Her iki halde de hep kazanýr, hiç kaybetmez. Bundan dolayý hayata iman gözlüðü, Ýslam kültürüyle bakanlar hali hep kazançlý olur:

 

- Ya sabreder kazanýr, ya da þükreder kazanýr.

 

Ýþte biz bu bakýþa, 'Hayata Ýslam kültürüyle bakýþ!' diyoruz. Musibete maruz kalanlara yýkýlmama gücü veren bakýþ.

 

- Yeter ki olaylara Ýslam kültürüyle bakmasýný bilsin, bunu bir teselli deðerlendirmesi sanmayýp gerçeðin kendisi olduðunun farkýnda olsun.

 

AHMED ÞAHÝN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...