Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Said Nursi Hakkýnda Mütalaalar -1-

 

 

......

Bedîüzzaman, üzerinde titizlikle durulup düþünülmesi, araþtýrýlýp insanlýða tanýtýlmasý gerekli olan bir simadýr. O, Ýslâm âleminin, inanç, moral ve vicdânî enginliðini hem de en katýksýz ve müessir þekilde ortaya koyan çaðýn bir numaralý insanýdýr. Ona, onun düþüncelerine, hissî mülâhazalarla yaklaþmak, onu ve eserini anmak sayýlmaz. Duygusallýk, onun her zaman uðrunda yiðitçe tavýr ortaya koyduðu ve gürül gürül anlattýðý meselelerin ciddiyetiyle te’lif edilemez. O, bütün ömrünü, kitap ve Sünnet’in gölgesinde, tecrübe ve mantýðýn kanatlarý altýnda, derin bir aþk ve heyecanla beraber, hep bir muhakeme insaný olarak sürdürmüþtür.

..............

Kaynak:

Fasýldan Fasýla > Fasýldan Fasýla-2 > Risale-i Nur Etrafýnda

Link to comment
Share on other sites

Bediüzzaman Said Nursi Hakkýnda Mütalaalar -2-

 

...........

Bedîüzzaman’ýn, yüksek mefkûresi, yaþadýðý çaðý düþünüp söylemesi, sadeliði, insânî enginliði, vefâsý, dostlarýna baðlýlýðý, iffeti, tevâzuu, mahviyeti ve istiðnâsý üzerine þimdiye kadar pek çok þey yazýldý ve söylendi. Aslýnda, her biri baþlý baþýna birer kitaba mevzu teþkil edecek olan yukarýdaki vasýflar, onun da kitaplarýnda sýkça üzerinde durduðu konulardýr. Ayrýca hâlâ aramýzda, hayatta iken onun yakýnýnda bulunma bahtiyarlýðýna ermiþ ve onu, rûhî enginliði, fikrî zenginliði ile tanýmýþ dünya kadar insan var ki, bunlar da canlý birer kitap gibi bu konunun en sadýk þahitleri.

 

Dýþ görünüþ itibariyle sade ve basit görünen Bedîüzzaman, gerek düþünce hayatýnda, gerek aksiyonunda herkeste bulunmayan engin bir karakter sergiledi. Onun, insanlýk için en hayâtî meselelerde bütün insanlýðý kucaklayýþý, küfür, zulüm ve dalâlete karþý tiksinti duyuþu, her zaman istibdada karþý savaþ ilan etmesi, bu uðurda hayatý istihkâr edercesine vefâsý ve civanmertliði, hatta ölümü gülerek karþýlamasý, onun için normal davranýþlardý. O engin bir his insaný olmanýn yanýnda, misyonuyla alâkalý mes’elelerde, hep Kitap-Sünnet yörüngeli; muhâkeme ve mantýk televvünlü yaþamýþtý. O, davranýþlarý itibariyle, masum bir ikili görünüm sergilerdi. Biri, engin bir vicdan eri, derin bir aþk ve heyecan timsali ve olabildiðince mert bir insan görünümü; diðeri de fevkalâde dengeli, çaðdaþlarýnýn çok önünde ileri görüþlü, büyük plân ve projeler üretebilen saðlam bir kafa yapýsýna sahip mütefekkir görünümü. Bedîüzzaman ve onun davasýna bu zaviyeden yaklaþmak, onun, Ýslâm büyüklerinin bir devamý olarak, içinde bulunduðumuz çaðda bizim ifade ettiðimiz manâyý anlamamýz bakýmýndan çok önemlidir.............

 

Kaynak:

Fasýldan Fasýla > Fasýldan Fasýla-2 > Risale-i Nur Etrafýnda

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...