Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman’a yolculuk...

 

 

 

 

Hiçbiri tek baþýna onu temsil edemese de her biri teker teker ondan bir çizgi, bir iþaret taþýyan Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk saftaki sadýk talebelerini yakýndan tanýmak bahtiyarlýðýna erenler, sadece o ezel nasipli seçkinleri tanýmýþ olmuyorlar; ayný zamanda ve hiç kuþkusuz nuruna ayna tuttuklarý Üstatlarýný da kendi istidatlarýnýn el verdiði ölçüde tanýmýþ bulunuyorlar.

 

Ve iþte bu meyanda, Ýhsan Atasoy’un “Ýlkler Serisi” diyebileceðimiz kitaplarý, bu seçkin kullarla birlikteliðe mani kronolojik engelleri ortadan kaldýrýyor; tarihin hangi takviminde yaþarsa yaþasýn, haldeki ve istikbaldeki nesillere o bahtiyarlarý yakýndan tanýma fýrsatý sunuyor.

 

Dolayýsýyla Bediüzzaman’ý... Umuda cesaretin dahi söz konusu olamadýðý kapkaranlýk, ebkem bir dönemde, gelecekte gerçekleþecek inkýlaplar içinde en yüksek ve gür sedanýn Ýslam’a ait olacaðýný haykýran güçlü sesin etrafýnda, her türlü fedakarlýðý sýradanlaþtýran ulvi bir cesaretle halelenen bu abide þahsiyetlerin her biri bizim için ayrý bir þeref levhasý konumundadýr; ve onlarý tarihin yedi eminine teslim ederek unutulmazlardan kýlmak, himmetini davasýnýn emrine vermiþ her kalem sahibini en öncelikli meselesidir. Saygýdeðer Atasoy’un yaptýðý da budur.

 

Av. Bekir Berk, vekaletlerini almak üzere geldiði Ankara’da nurlu sanýklara,en az cevabý kadar anlamlý ve þuur yüklü sorusunu soruyor: Sizi mi müdafaa edeyim yoksa davanýzý mý?

 

Hepsinin cevabýndan yükselen tek ses adeta arþta yankýlanýp yere iniyor: Davamýzý.. Bu granit iman, bu çelikten irade soru sahibini can evinden vuruyor ve adeta onu yüce davanýn iflah olmaz bendesi yapýyor. Sonrasýnda, kendini adadýðý davanýn maznunlarýndan da olma payesini elde ederek beka alemine yol vurup gidiyor... Zübeyir Gündüzalp, hapisteki dava arkadaþlarýný ziyaret etmektedir.

 

Ne ki, arkadaþlarý içerde iken dýþarýda olmaktan fevkalade rahatsýzdýr. Keskin zekasý müsellem Ceylan Çalýþkan’a bu durumu açar ve hapiste onlarla beraber olabilmesi için ne yapmasý gerektiðini sorar. Kolay kardeþim der, Ceylan Çalýþkan, Ýsmet Ýnönü’ye aðýr bir telgraf çek sen de yarýn bizimle olursun. Denileni aynen yapar ve ertesi gün tutuklanarak hapse atýlýr; maaþý ve memuriyeti terk ederek Üstadýnýn ve diðer dava arkadaþlarýnýn çilelerine ortak olur.

 

Badiüzzaman Hazretleri pek çok defa, Ceylan Çalýþkan için, eðer dünyaya meylederse ömrü kýsa olacak, der. Ve her defasýnda da onu dünyaya vermeyeceðini söyler. Ve Ceylan, Üstatsýz bir hayata ancak iki-üç yýl sabredebilir. Onu Üstadýna kavuþturacak yolu bildiði için “dünyaya meyleder.” Hiç beklenmedik bir anda, sebepler açýsýndan izahý imkansýz bir trafik kazasýnda þehit olur; Üstadýna ve diðer berzah dostlarýna kavuþur. Zübeyir Gündüzalp, çok yönlü temsil keyfiyetiyle Üstadýnýn tam ve mükemmel bir varisidir.

 

Gaye-i hayaline neþri haktan öte hiçbir þey girmez. Ýhlas ve istiðnada, davasýnýn izzetini korumadaki hassasiyetinde daim Bediüzzaman’ýn izinde iz sürer. Olmasý gereken keyfiyette Risaleleri okumanýn kiþiyi nasýl insan-ý kamil kýldýðýnýn canlý örneðidir o.

 

Risale-i Nur’un hidayetinden olduðu kadar nurundan ve de ruhundan istifade etmiþ bulunmanýn üsve-i hasenesidir. Vücuduna arýz maddi hastalýklarýn bütününe sabýr ve þükürle mukabelede bulunur. Bu kadar çeþitli ve aðýr hatalýklar esasen onun Rabbine ne kadar yakýn bir kul olduðunun da þahitleridir. 12 Mart muhtýrasýnýn verildiði günlerde, inananlara zulüm edilmemesi için, Gavs-misal bir tasarrufla kendi bedeninin bedel olacaðýný söyler.Yirmi gün sonra da vefat eder.

 

Haftalar boyu odasýndan cennet kokusu yayýlýr; vefatýndan altý ay sonra kabrini yapmak için mezarýný açanlar, gül kokulu, hiç bozulmamýþ cesediyle karþýlaþýrlar.. Ýhsan Atasoy’un kitaplarýný okurken, Güneþe yolculukta yýldýz yaðmuruna tutulmuþ gibi oluyorsunuz. Serideki diðer isimlerle de bir baþka yazýmýzý þereflendirmek ümidiyle...

 

 

Latif Erdoðan

Bugün (18.11.2008)

 

lerdogan@bugun.com.tr

 

 

 

Not:

 

Ýhsan Atasoy’un “Ýlkler Serisi” hakkýnda geniþ bilgiye þu adresten ulaþabilirsiniz:

 

http://www.nesilyayinlari.com/y_kitap.php?yazar=Ýhsan%20Atasoy

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...