Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

Nur cemaatlerinde niye sadece risaleinur okutuluyor bide yanýnda KURAN ýn açýklamalý meali okutulsa iyi olmaz mý? Hz Ebu bekir r.a. Peygamber Efendimizle olan yaþamýný bir kitaba toplamýþ fakat sonra Kuran deðil de o kitap daha fazla okunur (onemsenir) diye kitabý yakýyor.(sebeblerden digeri belki tam dogru yazamamýþ olmasý)

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Nur talebeleri, Ýmani ve Kur'ani hakikatlerin öðrenilmesinde bir tefsir olarak risaleleri okumayý tercih etmekle birlikte, okuduklarý tek kitap risaleler deðildir.

 

Onlar risalelerden namazýn niçin kýlýnacaðýný öðrenirler, ilmihal okuyarak ise nasýl kýlýnacaðýný öðrenirler.

 

11. Lemayý okuduklarýnda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetine uymanýn lüzumunu anlarlar, siyer kitaplarý okuyarak ise sünnetin ayrýntýlarýný öðrenirler.

 

Risale-i Nur eserleri iman noktasýndan baþka eserlere ihtiyaç býrakmamýþtýr. Yani bir kiþi mesela Haþir Risalesini ve alakalý yerlerini Risale-i Nur'dan okuyup tedkik edip öðrendikten sonra, Haþirle alakalý artýk baþka bir kitap aramamasý gerek. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri o konu da aklî, mantýkî ve naklî (âyet, hâdis) delilleri en mükemmel bir þekilde ifade etmiþ ve baþka eserlere de ihtiyaç býrakmamýþtýr. Allaha iman, melâikeler ve sâire konularda buna kýyas edilebilir.

 

Ancak Risale-i Nur'larýn açýlýmý olan tarihi, coðrafik bilgileri veya biyoloji, týp gibi ilimleri gerek müstakil gerekse Risale-i Nur'la irtibatlandýrarak okumakta hiç bir beis bulunmamaktadýr. Konuyla alakalý olarak Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu Lâhikasý'nda þu beyânatta bulunuyor:

 

"Diyorlar: "Said yanýnda baþka kitaplarý bulundurmuyor; demek onlarý beðenmiyor. Ve Ýmam-ý Gazâlî'yi (r.a.) de tam beðenmiyor ki, eserlerini yanýna getirmiyor."

 

Ýþte bu acip, manasýz sözlerle bir bulantý veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altýnda ehl-i zýndýkadýr; fakat, safdil hocalarý ve bazý sofularý vasýta yapýyorlar.

 

Buna karþý deriz ki: Hâþâ, yüz defa hâþâ! Risale-i Nur ve þakirtlerinin bir üstadý olan Hüccetü'l-Ýslam Ýmam-ý Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile baðlayan yegâne üstadýmý beðenmemek deðil, belki bütün kuvvetleriyle onlarýn takip ettiði mesleði, ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir.

 

Fakat, onlarýn zamanýnda bu dehþetli zýndýka hücumu, erkân-ý imaniyeyi sarsmýyordu. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zatlarýn asýrlarýna göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düþmanlarýna birden galebe edemediðinden, Risale-i Nur Kur'ân-ý Mucizü'l-Beyan'dan hem çabuk, hem keskin, hem tam düþmanlarýn baþýný daðýtacak silâhlarý bulduðu için, o mübarek ve kudsi zatlarýn tezgâhlarýna müracaat etmiyor....

 

sorularlarisaleinur.com

Link to comment
Share on other sites

burde ben bu risale yeterlidir olayini "Risale perspektifinde yazilan kitaplar" yeterlidir seklinde anliyorum. Risaleler yazilirken baska kitap yoktu olanlarda risale mantiginda degildir. Dolayisiyla Üstad "baska kitaba gerek yok" derken aslinda "baska anlayisa gerek yok" diyor, ki bu dogrudur. Bir seyi en kestirmeden en mantikli anlatan kitap dururken baska kitap okunabilir ama o kadar fayda vermeyebilir.

 

Simdi Üstad demiyorki "Risalei nur talebelerinin yazdigi, risalei nuru aciklayan" kitap okunmaz. Risalei nurdan baska kitap okunmazsa ilmialde okumayalim, kuranda okumayalim, siyerde okumayalim, siir de okumayalim, hicbirsey okumayalim! Iste bu konuyu böyle anlamayan bazi kardesler lafza takilip ne denmek istendigini anlamayarak baska kitap yazan, okuyan kardeslere neredeyse zindik muamelesi yapacak! Öyleleri varki Üstad bizzar latince risalei nurlari tasdik edip onayladigi halde, hala sadece osmanlica olanlari okuyor. Bence insan akli melekelerini bir tarafa atip muhakemesiz hareket etmemeli. Kirkinci Hoca bir gpn öyle kardeslerden biriyle görüsmüs ve nicin osmanlica okudugunu sormus. "Üstad osmanlica yazdi gerisi bidattir demis!" Kirkinci Hocada "Latinceden okumak dinen caiz degilmidir" deyince "Evet caiz degildir!" demis. Bunun caiz olup olmadigi bir tarafa bunu diyenin cahil oldugu kesin.

 

Vesselam

 

 

adem

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...