Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Diyalogla deðiþtiler... Yazdýr E-posta

Yazar Hüseyin Gülerce

 

 

 

Avustralya’da Kültürlerarasý Diyalog Merkezi var. Orada doðup büyüyen ikinci kuþak Türklerin kurduklarý bir merkez. Baþýnda Orhan Çiçek diye kendini hoþgörü ve diyaloða adamýþ bir gönül eri bulunuyor. Kendisi ile tanýþýnca, çalýþmalarýnýn nasýl ses getirdiðini sordum.

 

Benim için hususi bir derleme yaptý. “Diyalog oluyor da ne oluyor? Ýþte Danimarka’daki karikatür krizi ortada...” diye düþünenlere bir cevap, ayrýca evrensel insanî deðerlerde buluþma adýna gidilen yolun isabetliliðini anlatma adýna, söylenenleri ve yazýlanlarý sizlerle paylaþmak istiyorum:

 

Prof. Joe Camilleri (Pax Christi Katolik Cemaati Avustralya Baþkaný): “Önceleri bizler Müslümanlarý diyaloða teþvik ederdik. Birkaç imam ya gelir ya gelmezlerdi. Þimdi bu grup profesyonelce ve büyük organizasyonlar yapýyor. Ýlk zamanlar ‘birkaç Müslüman gencin hevesi’ demiþtik. Þimdi herkes, onlarýn kurduðu diyalog merkezi ile beraber iþler yapmak istiyor. Üniversiteler, enstitüler, din kurumlarý ve devlet kurumlarý onlara ilgi gösteriyor ve destek oluyor.”

 

Christ Prowse (Melbourne Katolik Baþpapaz Yardýmcýsý): “Bu arkadaþlar neye dokunsa altýn oluyor ve herkes tarafýndan önemseniyor.”

 

Kevin Chamberlin (Melbourne anakent eski belediye baþkaný): “Ýlk defa yapmýþ olduklarý ‘sema ve sufizm’ programlarýna katýldýðýmda beni kendilerine hayran býrakmýþlardý. Geçen yýl onlarla Türkiye gezisine katýldým. Ben dinlerden çok hoþlanmam, fazla ilgim de yoktur. Ancak bu kiþiler öyle candan insanlar ki, tekliflerine hayýr diyemedim. Bütün programlarýna severek ve ilgi ile katýlýyorum. Anakent belediyesi olarak diyalog merkezine her türlü desteði vermeye devam edeceðiz.”

 

Ashley Dikinson (Victoria Eyalet Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý): “Ben uzun yýllar Fitzroy ilçesinde polis karakol müdürlüðü yaptým. Bölgemde çok yoðun bir Türk toplumu yaþamakta idi. Kavgacý ve problemli insanlardý. Türkler hakkýnda sevimsiz ve kesin görüþlerim vardý. Fakat geçen yýl eyalet valisinin ana konuþmacý olarak katýldýðý ‘Ýbrahimî Dinler Konferansý’na ben de davetli idim. Bu grup ile ilk kez burada tanýþtým. Sonra onlarla Türkiye’ye gittim. Kafamda oluþan Türk, Müslüman þablonlarýný tamamen sildiler. Bugün ben, bir Türkiye hayranýyým. Bu kiþilerin samimiyetleri, sýcak ev ve aile ortamlarý beni çok etkiliyor.”

 

Fred Morgan (Avustralya Geliþimci Yahudi Cemaati lideri ve en büyük sinagogun hahamý):

 

“Bizi Ýbrahimî Dinler Konferansý’na ortak tertipçi olarak davet etmiþlerdi. O gün bugündür bu grubun bütün faaliyetlerine katýldýk. Þu iþe bakýn. Biz güvenlik þirketlerine milyonlarca dolar vererek, sigortalara primler ödeyerek ibadethane ve kurumlarýmýzý Müslümanlardan gelecek terör eylemlerinden korumaya çalýþýyoruz. Ýlginç olan þu: Þimdi kapýlardaki güvenlikçilere talimat veriyor ve diyalog merkezi mensuplarýný özel olarak karþýlýyoruz. El üstünde hem ibadethanemize hem de evlerimize misafir ediyoruz. Avustralya’daki tek haftalýk Yahudi gazetesinde ilk defa Müslümanlar hakkýnda müspet haber çýktý. Hem de on sayfa.”

 

Barney Zwartz (The Age gazetesi din iþleri editörü ve yazarý. The Age, Avustralya’nýn en elit ve en yüksek tirajlý gazetesi): “Özellikle Ramazan iftar programlarý, gerçekten yeni bir örnek ve hayli ilgi topluyor. Çok farklý bir birliktelik oluþturuyor. Önemli insanlar bir araya geliyor. Ýslâm hakkýnda bilinmesi gereken doðru bilgilere bizlerin ulaþmasýna vesile olunuyor. Müslümanlýðý tanýmamda ve ilgi duymamda bu grubun çalýþmalarý beni hayli etkiledi. Geçen yýl gittiðim Türkiye gezisinden sonra kendi kendime söz verdim. Gazetemde kalemimi bir daha Müslümanlar hakkýnda aleyhte kullanmayacaðým.”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...