Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cem Özdemir Yeþiller Partisi'nin eþbaþkanlýðýna seçildi

 

Almanya'nýn ilk Türk kökenli Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir, Alman Birlik 90/Yeþiller Partisi'nin ilk eþ baþkaný olarak seçilerek daha bir ilke imza attý. Erfurt kentinde yapýlan kongrede yapýlan seçimde Özdemir'e 617 evet oyu çýktý. 46 kiþinin çekimser kaldýðý oylamada Özdemir'e hayýr diyenlerin sayýsý 107'de kaldý.

 

Türkiye'den Almanya iþ aramak için göç eden bir Türk ailenin çocuðu olan Özdemir, Almanya tarihinde bir siyasi partinin baþýna geçen ilk göçmen kökenli siyasetçi oldu.

 

2009 seçimlerine aday gösterilmiyor

 

Özdemir'in sekiz yýllýk bir aradan sonra federal siyasete tekrar dönmesine Yeþiller Partisi Baden Würtenberg eyalet delegeleri geçit vermedi. Baden-Württemberg eyaleti Yeþiller Partisi teþkilatlarýndan 202 delegenin Ekim ayýnda katýldýðý kongrede altýncý sýra için aday olan Özdemir, partinin radikal kanadýna mensup Winne Hermann'a karþý baþarýlý olamamýþtý. Hermann 108 oyla altýncý sýradaki yerini garantilerken, Özdemir sadece 93 delegenin oyunu üzerinde toplayabilmiþti. Milletvekili adaylýðý partisi tarafýndan engellenen Özdemir, "hayal kýrýklýðý yaþasam da mücadeleye devam" kararý aldýðýný açýklarken, "havlu atmak benim kitabýmda yok" diyerek parti baþkanlýðýna aday olacaðýný açýklamýþtý.

 

Cem Özdemir kim?

 

Federal Meclis'e giren ilk Türk milletvekili ve Avrupa Parlamentosu (AP) Alman Yeþiller Partili Milletvekili olan Özdemir, 1965 yýlýnda Almanya'nýn Bad Urach kentinde doðdu. Özdemir, üniversitede pedagoji eðitimi alarak parlamentoya girinceye dek eðitimci ve serbest gazeteci olarak çalýþtý.

 

Yeþiller Partisi'ne 1981 yýlýnda üye olan Özdemir, 1994'te Federal Meclis'e girdi. 2002 yýlýnda iþ seyahatlerinden biriktirdiði uçuþ millerini özel seyahatlerinde kullandýðý söylentiler sonrasýnda milletvekili seçilse bile bu görevi kabul etmeyeceðini bildiren Özdemir, aktif siyasete bu anlamda ara verdiðini duyurmuþtu.

 

Ancak daha sonra tekrar siyasete geri dönen Özdemir, 2002 yýlýndan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak Yeþiller'i temsil ediyor. Arjantin uyruklu gazeteci Pia Castro ile evli olan Özdemir, bir kýz çocuðu babasý.

 

(CÝHAN)

15 Kasým 2008, Cumartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...