Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

George Bush yönetiminin bu konuda insan haklarý örgütlerinden büyük eleþtiri alan tavizsiz uygulamalarý Obama'nýn gündeminde.ABD'nin terör zanlýlarýný tuttuðu Küba'daki Guantanamo Üssü'nün akýbeti yeni yönetimde ne olacak? ABD'nin 44. Baþkaný seçilen Barack Obama, "Mümkün olduðunca çabuk, ama ihtiyatlý davranarak kapatacaðým" dediði Guantanamo Üssü ile ilgili çalýþmalara baþladý.

 

George Bush yönetiminin bu konuda insan haklarý örgütlerinden büyük eleþtiri alan tavizsiz uygulamalarý Obama'nýn gündeminde.

 

Geçiþ dönemi ekibi, yaklaþýk 255 tutsaðýn bulunduðu üs ile ilgili öneriler hazýrlamaya baþladý.

 

Bu önerilerin baþýnda bazý tutsaklarýn, ABD'deki federal mahkemelerce yargýlanmasý geliyor. Bir baþka öneri de, hassas istihbarat konularýna iliþkin davalarýn kurulacak özel ulusal güvenlik mahkemelerinde görülmesi.

 

Gündemde bu iki grup dýþýnda kalan tutsaklarýn serbest kalmasý da var.

 

Öneri paketi, Bush yönetiminin 11 Eylül saldýrýlarýnýn mimarý olarak bilinen Halit Þeyh Muhammed gibi üst düzey El Kaide üyelerini yargýlamak için kurduðu askeri komisyonlarý ise devre dýþý býrakýyor.

 

Barak Obama seçimden hemen önce ekim ayýnda verdiði bir mülakatta, "Üssü mümkün olduðunca çabuk ama ihtiyatlý davranarak kapatacaðým" demiþti.

 

ABD'deki yönetim deðiþikliðinden umutlanan insan haklarý örgütleri, Obama'ya üssün kapatýlmasý için þimdiden çaðrýda bulunuyor.

 

Terör zanlýlarýnýn tutulduðu Guantanamo Üssü Birleþmiþ Milletler tarafýndan da eleþtirilmiþ, örgütün 2006'daki raporunda tutsaklara uygulanan sorgu tekniklerinin iþkence boyutunda olduðu belirtilmiþti.

 

 

cnntürk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...