Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hüseyin Üzmez hasta mý, suçlu mu?

 

Cinsel taciz ve istismar olaylarýnda kurbanlar kadar faillerin de muayenesi gerekir. Sayýn Hüseyin Üzmez’in psikiyatrik kontroldan geçmemesi çok þaþýrtýcý.

 

Çocuða cinsel taciz suçundan sanýk Sayýn Hüseyin Üzmez’le ilgili Adli Týp Raporu ciddi þekilde tartýþýlýyor. Ancak tartýþma hep çocuk çevresinde dolaþýyor.

 

“Çocukta cinsel taciz sonucu nasýl fiziksel veya ruhsal hasar olmazmýþ” tepkisi var.

 

Çocuðu muayene eden hekim veya hekimlerin týbbi verilerini ve gerekçelerini görmeden, adli dosyayý incelemeden bir yorum yapmak yanlýþ olur.

 

Fakat asýl tartýþýlmasý ve kamu vicdanýnýn rahatlatýlmasý gereken konu çocuk deðil 78 yaþýndaki aktördür. Muayene edilmesi ve hasta olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesi gereken kiþi odur. Adli Týp Kurumu’na muayeneye gönderilmemiþ olmasý çok þaþýrtýcý.

 

65 yaþýný geçen bir kiþi notere iþlem için gittiðinde ‘Akýl zayýflýðý, hastalýðý veya bunama belirtileri’ olup olmadýðýna dair Psikiyatrik Rapor istenir. Saðlam raporu olmayanlara verilecek her karar da bu eksiklik Yargýtayca bozma nedeni olarak kabul edilir.

 

Eðer cinsel davraným bozukluðu ‘Seks Baðýmlýlýðý’ tanýsýný alýyorsa ceza azami sýnýrlardan verilir. Yahut ‘Frontal Lob Demansý’ olarak bilinen bir bunama türü varsa cezai ehliyeti yoktur. Ceza verilmez, ancak kýsýtlama uygulanýr.

 

Bu bunama türünde kiþi utanmaz, sýkýlmaz, piþmanlýk duymaz, hatasýný küçümser ve cinsel arzularýný baskýlamakta zorlanýr. Kiþiliðinin diðer alanlarý saðlýklý olabilir. Sathi bir deðerlendirme ile saðlýklý olduðu zannedilir. Bazý nöropsikolojik testlerle ve beyin görüntüleme verileri ile kesin taný koyulabilir.

 

Komþusuna, torununa sarkan yaþlýlar bu gözle mutlaka deðerlendirilmelidir.

 

Þimdi Sayýn Üzmez’in cezaevinden çýkar çýkmaz televizyonlarda boy göstermesi, olayý küçümsemesi, fevri konuþmalarý, kendisine kýzlarýn asýldýðýný övünerek anlatmasý, kiþilik deðiþikliði gösteren bir tür bunama belirtilerini çaðrýþtýrmaktadýr. ‘Disinhibisyon’ denilen araz da kiþi isteklerini, konuþmalarýný, öfkesini denetlemeyi baþaramaz.

 

Sayýn Üzmez’in davranýþsal belirtileri olan kiþilik deðiþimi biçiminde bir tür bunama içinde olmasý kuvvetli bir ihtimaldir.

 

Bizim mahallenin adamý denilerek örtbas etmeye çalýþanlar veya karþý mahallenin adamý diyerek abartarak yorumlayanlar mahcup olabilirler.

 

Eðer Sayýn Hüseyin Üzmez saðlýklý bir insan ise vicdanýnýn sesini dinler nefs ve þeytanýn yeni hilelerine karþý inzivaya çekilirdi. Hem kýza ve ailesine zarar vermemiþ olur hemde dostlarýnýn yüzüne bakabileceði, baþý dik dolaþabileceði güne kadar aklanmayý beklerdi.

 

Lütfen Hüseyin Üzmez’le karþýlaþan dostlarý onunla torunlarý ve kýzlarýný ayný evde býrakýp býrakamayacaklarýný düþünsünler. Mutlaka tavýr koysunlar. Buna faydalý mahalle baskýsý denilir, toplumu ve gelecek kuþaklarý korumuþ oluruz.

 

Hüseyin Üzmez’in eþinin piþkin tavýrlarý çok þaþýrtýcý ve cahilce. Hiç mi kadýnlýk onuru yok, bu nasýl dindarlýk anlayýþý? “Zevce-i Tahirat” hayatlarýný hiç mi okumamýþ?

 

Demek ki insanlar nefislerini ve menfaatlerini herþeyden daha çok seviyorlar ve inançlarýný kolayca ucuza satabiliyorlar.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan - Haber 7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...