Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dinen yasak olmasýna, yemek kültürümüze aykýrý bulunmasýna raðmen neden domuz cazip bir konu? Tüketicinin domuz üretiminin nerede kullanýldýðýný bilmek hakký...

 

 

Haber-Analiz/ TÝMETURK

 

Gaziosmanpaþa Hacýmaslý köyü domuz çiftliði'nin sularý ve katý atýklarý 300 metre mesafedeki Sazlýdere Barajýna akýyor. Baraj on milyon kiþinin su ihtiyacýný karþýlýyor. Çiftlikte 5 bin domuz var.

 

Türkiye'deki domuz çiftliklerinde iyillik 3 milyon kg. civarýnda et üretiliyor. Bu rakam neredeyse kýrmýzý et üretiminin yarýsý. Üretilen domuzlar otellere, yemek fabrikalarýna ve marketlere 'kýyma' þeklinde satýlýyor. Domuz etini Salam, sosis olarak da piyasaya sürmek en sýk kullanýlan yöntem.

 

NEDEN DOMUZ ÜRETÝMÝ BU KADAR CAZÝP?

 

'Dinen yasak olmasýna, Türk yemek kültürüne aykýrý bulunmasýna raðmen neden domuz cazip bir konu?'

 

Çünkü domuz yetistiriciligi kârlý bir iþ. Domuz üretken bir hayvan. Cinslerine ve yaþýna göre yýlda bir, iki, bazen de üç kez ve her batýnda 15-20'ye kadar varan yavru dünyaya getirebiliyor. Bir domuz yýlda iki kez dogum yapsa, her batýndan 10 yavru yaþasa, 20 sene yaþayan bir domuzun 400 yavrusu oluyor. Ve dahasý yeni doðmuþ bir domuz 4-5 ayda 100 kiloya kadar çýkabiliyor.

 

Normal þartlarda evcil bir domuzun yüzde 30'u yað olarak ayrýlabilmekte iken bu rakam bazen yüzde 50'yi bulabiliyor.Yani 150 kg'lik bir domuzdan 75 kiloluk yað elde edilebiliyor. Bu da dana yada koyuna göre tercih edilmesinde önemli bir etken.

 

Beslenmesi kolay, cam dýþýnda -leþ dahil- her þeyi yiyebiliyor. Her domuz da ortalama 80-100 kiloya ulaþtýðý zaman kesiliyor. Kaba bir hesapla sadece bu çiftlikten yýlda yaklaþýk 1 milyon kg. et çýkýyor.

 

Bu etlerin hangi kanalla, nerelere satýldýðý meçhul. Diðer çiftlikler de göz önüne alýndýðýnda Türkiye'de yaklaþýk 3 milyon kg domuz etinin piyasaya deðiþik yollarla sürüldüðü ortaya çýkýyor.

Türkiye'deki toplam kýrmýzý et tüketiminin de 6 milyon kg. olduðu göz önüne alýnýrsa tablonun vahameti daha da netleþiyor. Kilosu 1 ile 3.5 milyon lira arasýnda satýlan bu domuz etlerinin agýrlýklý olarak kýyma, sucuk, salam ve sosis olarak satýldýðý dile getiriliyor. Çiftlik çalýsanlarýndan Ýsmail Türk'ün verdigi bilgiye göre kesilen etler toplu olarak büyük otellere, yemek fabrikalarýna kýyma ve sosis gibi ürünler olarak satýlýyor.

 

Domuz konusunda herkes topu baþkasýna atýyor. Bu noktada tüketicinin yapmasý gereken Þeyi Çevre Saðlýk Il Müdürlüðü Gýda ve Çevre Kontrol Þubesi Müdürü Ýrfan Yýlmaz özetliyor; - Piyasadaki etleri denetlemek mümkün olmuyor."

 

 

Türkiye’de Domuz Çiftlikleri, Kesimhaneleri ve Kullanma Yerleri

 

GÝMDES derneðinin araþtýrmasýna göre, Bugün ülkemizde ne acýdýr ki 80’nin üzerinde domuz çiftliði faaliyet göstermekte. Ülke coðrafyasýnda daðýlýmý ise þöyle: Eskiþehir, Çorum, Kastamonu, Manisa, Isparta, Kayseri, Mersin, Bilecik, Erzincan, Adana, Denizli, Bursa (Karacabey,Ertuðrul köy, Hançerli Köy, Çýnarlý Köy) Burdur, Gökçeada, Ýzmir (Menemen, Kýsýklý Köyü) Balýkesir, Afyon (Emirdað), Kütahya, Ýstanbul (Arnavutköy, Ayazaða, Acýmaþlý köyü, Habibler, Kemerburgaz, Beykoz, Terkos, Cendere, Halkalý, Polonezköy, Zeytinburnu, Çorlu) vs.

 

YILDA 1 MÝLYON DOMUZ KESÝLÝYOR

 

Bu çiftliklerde yýlda 1 milyonun üzerinde domuz, kesimhanelere gitmektedir. Kesimhanelere gelince,bir çoðu sucuk,salam, sosis imalat hanelerinin bünyesinde bulunmakta bir kýsmý kaçak kesimhanelerde, çok azý da Belediyelerin kontrolunda olan kesimhanelerde kesiliyor. Ýstanbul’da Sütlüce Belediyesinin kesim hanesi en meþhurlarýndandýr.

 

Tüketici Haklarý ve Din Özgürlüðü Açýsýndan Önemli Bir Sorun

 

Kesimhanelerde kesilen domuzlar daha sonra nerelere gidiyor? Etler ve yaðlar sucuk, salam, sosis fabrikalarýna,otellere, tatil köylerine, büyük, küçük marketlere, büfelere, iç yaðlarý sabun fabrikalarýna, ilaç fabrikalarýna, kozmetik imalatýna, bazý margarincilere; kýllar fýrça imalatçýlarýna; iþkembe, baðýrsak, ciðer gibi sakadatlarý kozmetik ve ilaç sanayiine, göz ve bazý iç organlarý hastahanelere; bazý artýklar yem sanayiine; deriler dericilere daðýtýlmaktadýr.

 

Ýþte böyle yýlda 1 milyondan fazla kesimi yapýlan domuzun her eczasý hayatýmýzýn çeþitli kademesinde farkýna varmadan, bilgimizin dýþýnda karþýmýza çýkabilecek durumdadýr. Ve bunu kontrol edecek, müslüman halka bildierecek hiçbir resmi ve sivil merci bulunmamaktadýr. Sucuk, salam, sosis ürünlerinde etiketlerinde kullanýlan katký ve yardýmcý maddelerin hangi hayvan cinsine ait olduðu yazýlmasý kanuni bir zorunluluk olmasýna raðmen, etiketleride bu bilgileri bulmak mümkün olmamakta. Hatta sosisler etiketsiz bile satýlabilmektedir.

 

Sosis, salam, sucuk imalathanelerine gelince; bunu kontrol etmek hemen hemen hiç mümkün deðildir. Çünkü bunu aleni yapan çok az firma var. Çoðu bu iþi bile bile ve gizli yapýyor.

 

DOMUZ ÜRETEN ÝMALATHANELER

 

Þiþli’de Foti-Onur-Fomar

Ayazaða’da Çerkezo-Sifko imalathaneleri

Ayazaða’da Adela

Gourmet

Arnavutköy yakýnlarýnda Karlýbayýr mevkiinde Marmara salam imalathanesi

Pepço, Þütte, Artem, Ýdeal, Özarzum imalathaneleri

Bu imalathaneler gibi ülkemizde 100’ün üzerinde imalathane var. Bu imalathanelerde markalý, markasýz, etiketli, etiketsiz, domuz eti ve yaðý katýlmýþ çeþitli salam, sosis, sucuk ve jambon üretilmekte ve maalesef bunlar müslüman halka yedirilmektedir. Sadece ýstanbul’a günlük giren domuz eti miktar 30-40 ton civarýndadýr. Bu etlerden yapýlan ürünleri gayri müslümler deðil, bilerek veya bilmeyerek müslüman inancýna sahip vatandaþlar tüketmektedir.

 

“Türkiye’de Domuz Gerçeði” Kitabýnýn yazarý Reþit Haylamaz'ýn bir imalathanede karþýlaþtýðý Þiþli Belediyesine mensub görevlilerle yaptýðý bir söyleþide þu ifadelere yer veriliyor:

 

Yazar -Nasýl buldunuz?

 

Görevli-Saðlýk açýsýndan gerekli þartlarý yerine getirmiþler.

 

Yazar -Üretimde domuz kullanýlmasýna ne diyorsunuz?

 

Görevli-O mesele bizi ilgilendirmiyor. Görevimizin dýþýnda.

 

Hayýr efendim, müslüman tebanýn reyleri ile iþbaþýna gelen belediyelerin ve onlarýn görevlilerinin domuz katýlmýþ sucuk, salam, sosis, jambon üretimi yaparak, etiketinde dahi belirtmeye lüzüm görmeden, müslüman tabaaya haberi olamadan yedirmeye kalkma olayý, mutlaka görevinin içinde olmalýdýr. Bütün dünyada böyledir. Ýnsanlarý alenen ve sürekli olarak aldatma ne zamandan beri görev dýþý kabul ediliyor?

 

Ýslam inançlarý kesinlikle domuz eti tüketimini yasaklýyor. Bu sebeple Halkýnýn çoðunluðu Müslüman olan bir ülkede tüketicinin inançlarýna aykýrý bir tüketim mamülünün bilgisi dýþýnda satýlmamasý gerekiyor. Tüketici soruyor; Türkiye'de her yýl kesilen 1 Milyon domuz nerede kullanýlýyor?

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

:aro: ellerine saglik

 

Bizim köyde cok domuz vardir. Gece ormanlardan inip köylünün tarla ve bostanlarini tamamen yerle bir ederler.

 

Köylü geceleri nöbet tutmaktan bikmis, domuz avina cikmislar..

 

Köyün yaslilarindan bir kadin dediki:

"sunlari kesip bi güzel cevirmeli" (yani kebab yapacak)

 

Agzim acik kaldi. "Teyze dinimizde domuz eti haramdir"

"Hadi be, kasaba yolunda domuz eti satiliyor, gencler ormanda avlayip parcalamislar, haram olsa bilmezlermi?" dedi.

 

Bu "gencler" okumus insanlar. Bizim insanimiz cehaletin bedelini, cok agir ödeyecek.

Her "okumus" insanin isine itimat, her amirin sözüne itaat.....

 

Hic kendiliginden arastirma yada ögrenmek gibi bir aliskanligi olamayan insanlar, nasil kalkipta neyin nerede ve nasil imal edildigini bilsin?

 

Insanlarimizin cogu "müslüman ülkede" yasadiklari icin, hic helal-haram düsünceleri yok.

 

Biz Türkiyeye gittigimizde, aliskanlik iste..., mamullerin etiketlerini okuyupda aliken, millet bize gülüyor.

 

Ama okuduklarimizi gösterince, onlarin surat ifadelerine biz gülmeye basliyoruz.

 

Türkiyede salam alirim, cok da aldim, ama sadece kedilere köpeklere yedirmek icin.

Müslüman gittigi her yere Allah´in Rahmetini götüren kisidir.

 

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...