Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CNN televizyonu, Barack Obama'nýn resmi olmayan sonuçlara göre 44. baþkan seçilmek için gerekli desteði elde ettiðini duyurdu.

 

Televizyonun projeksiyonuna göre Demokratlarýn adayý Obama 297 seçici üye, Cumhuriyetçilerin adayý John McCain 139 seçici üye kazandý.

 

Baþkanlýk seçimini kazanmak için 270 seçici üye kazanmak gerekiyor.

 

 

BUSH, BEYAZ SARAY'A DAVET ETTÝ

ABD Baþkaný George Bush, "harika" bir seçim sonucu baþkan seçilen Barack Obama'yý zaferinden dolayý telefonla kutlarken, Beyaz Saray'a da davet etti.

 

Sözcüsünün açýklamasýna göre, Obama'yý arayan Bush, "Sayýn baþkan, tebrikler! Sizin için, aileniz ve taraftarlarýnýz için müthiþ bir gece. Laura ve ben sizi kutlamak için arýyoruz; sizi ve büyüleyici eþinizi..." ifadesini kullandý.

 

Bush, "Bu geçiþ gayet yumuþak þekilde olacaktýr. Siz, hayatýnýzýn en büyük yolculuklarýndan birine çýkmaktasýnýz. Tebrikler, yolculuðun zevkli geçmesini dilerim" diye konuþtu.

 

Bush, Obama ve ailesini Beyaz Saray'a davet etti.

 

Ýktidar koltuðunu 20 Ocak'ta devredecek olan Bush, daha sonra da Obama'nýn rakibi John McCain'i arayýp maðlup cumhuriyetçi adayý teselli etti.

 

 

MCCAÝN, OBAMA'YI KUTLADI

ABD baþkanlýk seçiminde Cumhuriyetçilerin adayý McCain, Demokratlarýn adayý Baracak Obama'nýn seçim zaferini kutladý.

 

McCain, seçim sonucunun belli olmasýndan sonra yaptýðý konuþmada, Obama'yý kutladý ve "Amerikan halký konuþtu" dedi.

 

Bu arada McCain'in teslimiyetini kabul eden Obama ise rakibinden ülkenin yönetilmesinde yardýmcý olmasýný istedi.

 

 

ABD'NÝN ÝLK SÝYAHÝ BAÞKANI OLARAK TARÝHE GEÇTÝ

ABD'de Demokrat Partinin baþkan adayý Barack Obama, baþkanlýk seçimini kazanan ilk siyah olarak Amerikan tarihine geçti.

 

Bugün ülkede oy kullanan siyahlarýn bir kýsmýnýn, çocuklarýnda otobüslerde arka sýralara oturtulduðu, beyazlarla ayný üniversiteye gitmelerine izin verilmediði, Ku Klux Klan gibi ýrkçý örgütlerin saldýrýlarýna maruz kaldýðý düþünülürse, Obama'nýn bu zaferi hiç hafife alýnamayacak.

 

Seçim kampanyasý boyunca, "Bu ülke siyah bir adaya hazýr deðil" ya da "ABD'nin güneyindeki muhafazakar beyazlarýn bir siyahý baþkan seçmesi mümkün deðil" yorumlarýný dinleyen Obama, bütün bunlarý kulak arkasý ederek, emin adýmlarla Beyaz Saray'a yürüdü.

 

46 yaþýndaki Obama'nýn gençliði, "deðiþim" mesajý, interneti kampanyasýnda aktif bir þekilde kullanmasý, seçim kampanyalarý tarihinde ilk defa SMS mesajýyla baþkan yardýmcýsýnýn kim olacaðý gibi duyurularý kaydolan seçmenlere önceden duyurmasý, bu zaferi getiren etkenlerden bazýlarýydý.

 

Obama, her þeyden önce, sadece ABD'de deðil, bütün dünyada "bir umut" olarak algýlanýyor. Rakip Cumhuriyetçi Partinin baþkan adayý John McCain, bu yüzden seçim kampanyasý boyunca, Obama'nýn sadece iyi konuþma kabiliyeti olan bir isim olduðunu, ülkeyi yönetmeye yeterli tecrübesi bulunmadýðýný vurgulayarak bu algýlamayý deðiþtirmeye çalýþtý. Ancak baþarýlý olamadý.

 

Tecrübesinin sýnýrlýlýðýna raðmen Obama, Avrupa ve Orta Doðu'yu kapsayan ziyaretiyle devlet adamlýðýnýn provasýný yaptý ve gittiði ülkelerde "ABD baþkaný gibi" aðýrlandý. Obama, "Amerika'nýn iyi, olumlu olarak bilinen özelliklerine yeniden geri dönüþünü" simgeliyor birçoklarý için... Tek taraflý eylemlerden, ABD Baþkaný George Bush'un sergilediði "Ya bizimlesiniz ya da düþmandan yana" veya "Bize saldýrýlmadan biz saldýracaðýz" yaklaþýmlarýndan uzak, yeni bir Amerika umudunu veriyor Obama. Bu yüzden de Irak savaþý nedeniyle iliþkilerin ciddi biçimde bozulduðu ve ABD'de "French fries" (Fransýz usulü patates kýzartmasý) sözünün bile "özgürlük patatesi" olarak adýnýn deðiþtirildiði bir dönemin arkasýndan Obama, Fransa'yý ziyaretinde, Fransýz halký tarafýndan, Almanya'da Alman halký tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlandý.

 

ABD'de bu ziyaretlerin, "Obama seçimlere Fransa'da girse kazanýrdý" þeklinde alaycý yorumlara yol açmasýna karþýn Barack Obama, dýþ politika konusunda tecrübesiz de olsa, bu konunun uzmanlarýný bir araya toplayarak fikir alan, hem ABD'nin, hem de baþka ülkelerin iyiliði için çalýþan bir lider imajýný perçinledi.

 

ABD'de ise Obama, zayýf olanýn, daha az kazananýn yanýnda yer alacaðýný özellikle vurguladý. McCain ile yakýndan iliþkilendirilen, petrol çevreleri, armatörlerle iliþkileri çerçevesinde bilinen Bush ve ABD Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney'den çok daha farklý bir tablo çizdi Obama. Siyah, beyaz, Müslüman, Hristiyan kültürlerin arasýnda büyümüþ, bütün bu kültürlerin özelliklerini taþýyan Obama, kimileri tarafýndan yeterince Hristiyan, kimileri tarafýndan da yeterince siyah bulunmadý. Kansaslý beyaz annesinin büyüttüðü Obama'nýn, beyazlarýn dünyasýnýn bir ürünü olarak bazý siyahlar tarafýndan kabul edilmediði söylentileri bulunuyordu. Ancak Obama, bütün bunlarý boþa çýkardý ve bütün kültürler ve ýrklar arasýnda birleþtirici oldu.

 

Kendisi de siyah olan ve Cumhuriyetçi Partili olmasýna karþýlýk Obama'yý destekleyen ABD'nin eski Dýþiþleri Bakaný Colin Powell'ýn mesajý önemliydi. Powell, Obama'nýn "gizli Müslüman" olduðu iddialarýna karþýlýk, "Müslüman olsa ne olur? Bu ülkede 7 yaþýndaki bir Müslüman Amerikalý çocuðun, bir gün bu ülkenin baþkaný olma hayali kurmasýnda yanlýþ olan nedir" diye sormuþtu. Powell'ýn, Irak savaþýnda kendisinin de bir parçasý olduðu Bush yönetimini, aldýðý tek taraflý kararlar doðrultusunda eleþtirmesi, Cumhuriyetçi Partinin, Obama'yý "terörle baðlantýlý" olarak sergilemeye çalýþmasý gibi uygulamalarýný, partinin yanlýþ yöne gittiðinin bir göstergesi olarak sergilemesi, Obama'nýn halktan aldýðý desteði perçinlemesinde önemli rol oynadý.

 

Bu yýlki baþkanlýk seçimlerinin bir baþka özelliði ise, Obama'nýn "deðiþim" mesajýnýn ülkede tutmasý oldu. Daha önce ABD'de seçmenlerin ancak yüzde 50'sinin sandýk baþýna veya elektronik oy verme makinelerinin baþýna gittiðinin görülmesine karþýlýk, bu seçimde müthiþ bir seçmen ilgisi görüldü. Yaklaþýk 130 milyon seçmenin sandýk baþýna gittiði söyleniyor. Obama, Washington'da eski politikalarýn deðiþeceðini ve uzlaþmacý bir yaklaþým izleyeceðini söylüyor.

 

ABD'nin 44'üncü baþkanlýðýna seçilen Obama, 20 Ocak 2009'da düzenlenecek yemin töreninden sonra, Beyaz Saray'ý ABD Baþkaný Bush'tan devralacak. Bu tarihe kadar Bush, baþkanlýk görevini sürdürecek.

 

 

05 Kasým 2008, Çarþamba

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...