Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlýða en büyük ilgi Almanlar'dan

 

Baþka bir dinden çýkýp Müslüman olan milletler arasýnda baþý Almanlar çekiyor.

 

Baþka bir dinden çýkýp Müslüman olan milletler arasýnda baþý Almanlar çekiyor. Dinler arasýnda ise, en fazla Hristiyanlar Müslümanlýðý tercih ederek dinini deðiþtiriyor. Evlilik nedeniyle Müslümanlýðý seçenlere bakýldýðýnda ise, kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla dinlerini deðiþtirerek, Müslüman olduklarý gözleniyor.

 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn son verilerine göre, ihtida edenler yani baþka bir dinden çýkýp Müslüman olanlar arasýnda Almanlar baþý çekiyor. Yabancý uyruklular içinde Almanlarý Ruslar, Ýngiliz ve Fransýzlar izliyor.

 

Dinlere bakýldýðýnda ise, kendi dinini býrakarak Müslümanlýðý seçenler arasýnda Hristiyanlar baþý çekiyor. Ateistler, Hindular ve Museviler de Müslümanlýðý tercih edenler arasýnda yer alýyor. Sayýsal olarak bakýldýðýnda ise, toplam 572 kiþi kendi dinini býrakarak Müslümanlýðý seçti. Eski dinlerine göre, 490 kiþi Hristiyanlýktan, 64 kiþi diðer dinlerden, 5 kiþi Musevilerden, 4 kiþi ise Hindulardan Müslümanlýða geçiþ yapmýþ. Yezidi ve Ateistler arasýnda da Müslümanlýðý tercih edenler bulunuyor.

 

EN FAZLA 21-30 YAÞ ARASINDAKÝLER DÝNÝNÝ DEÐÝÞTÝRMÝÞ

 

Müslümanlýða geçiþte yaþ gruplarýna bakýldýðýnda ise, en fazla Müslümanlýða en fazla 21-30 yaþ aralýðýnda geçildiði görülüyor. 21-30 yaþý, 31-40 yaþ arasý ile 41-50 yaþ arasý izliyor. Ýhtida sebebine yani Müslümanlýða geçiþ sebebine bakýldýðýnda da dikkat çekici sonuçlar orta çýkýyor. Müslümanlýða inceleme ve araþtýrma amacýyla yaklaþýp ardýndan Müslüman olanlarýn büyük bir çoðunluðu oluþturduðu gözleniyor. 156 kiþi Müslümanlýðý araþtýrýrken, Müslüman olmaya karar veriyor.

 

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA MÜSLÜMANLIÐI TERCÝH EDÝYOR

 

Evlilik nedeniyle Müslümanlýðý seçenlere bakýldýðýnda ise, kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla dinlerini deðiþtirdiði gözleniyor. Evlilik nedeniyle Müslümanlýðý seçen 35 kiþinin 29’unu kadýnlar oluþturuyor. Diyanet’in verilerine göre, sadece 6 erkeðin evlilik nedeniyle Müslümanlýðý seçtiði görülüyor. Diðer nedenlerden dolayý Müslümanlýðý seçenlerin sayýsý ise 381’i buluyor.

 

 

 

Hürriyet - 30.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Müslümanlýða en büyük ilgi Almanlar'dan

 

 

Ýhtida sebebine yani Müslümanlýða geçiþ sebebine bakýldýðýnda da dikkat çekici sonuçlar orta çýkýyor. Müslümanlýða inceleme ve araþtýrma amacýyla yaklaþýp ardýndan Müslüman olanlarýn büyük bir çoðunluðu oluþturduðu gözleniyor. 156 kiþi Müslümanlýðý araþtýrýrken, Müslüman olmaya karar veriyor.

 

Gercekden ilginc bir olay, hani deriz ya Müslümanlar icin bir avantaj müslüman bir ailede dogmak büyümek, dogusdan müslüman olmak. Kendimizce gayri müslümanlar icin herzaman bunu desavantaj görürüz, müslüman ailede dogup büyümeyislerini. Ama görülüyorki bu böyle degil, hatta tam tersi. Onlar ilmi arasdiriyorlar, ve sonunda salim bir akil ile ve ALLAhin yardimi lütfu ilede Müslüman olup, gercek "müslüman" gibi hayat tarzi sürdürebiliyorlar.

 

Hani söyle birsey vardir, gercek olan. Eline hic cabalamadan gecen bir nimetin, degerini kiymetini, onu cabayla emekle elde edenin kiymet bildigi kadar bilemez ! bu Dinde böyle bence.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...