Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÞEYTANIN EN TATLI 12 SÖZÜ

 

1 - BÝR DEFAYLA BÝR ÞEY OLMAZ

2 - DAHA GENCÝZ.

3 - ALLAH (C.C) KALP TEMÝZLÝÐÝNE BAKAR.

4 - ALLAH (C.C.) ÝLE KUL ARASINA GÝRÝLMEZ.

5 - EMEKLÝ OLDUKTAN SONRA.

6 - ZAMAN SÝZE DEÐÝL SÝZ ZAMANA UYUN.

7 - BÝR ÞEY OLMAZ Allah(C.C) AFFEDER.

8 - BU KADAR GÜNAHTAN SONRA BÝRAZ ZOR AFFEDÝLÝRSÝN.

9 - FAZLA DÜÞÜNME KAFAYI YERSÝN.

10 - CEHENDEMDE BÝR SÜRE YANDIKTAN SONRA CENNNETE GÝRMEYECEKMÝYÝZ. (Sanki kibrit çöpünün ateþine dayana biliyormuþ gibi)

11 - BÝZ BÜYÜKLERÝMÝZDEN BÖYLE GÖRDÜK.

12 - AMAN HA DÝKKAT BEYNÝNÝZÝ YIKAMASINLAR.

 

ÞEYTAN VE DOSTLARI

 

Bir gün Þeytan, dünya çapýnda konvansiyonel bir toplantý için tüm dostlarýný çaðýrmýþ.

 

Açýlýþ konuþmasýnda demiþ ki:

 

Müslümanlarýn Camilere gitmesini engelleyemiyoruz. Kur'an okumalarýný ve gerçekleri öðrenmelerini de engelleyemiyoruz. Allah ve elçisi ile saðlam iliþkiler kurmalarýný da engelleyemiyoruz.

 

Allah ile bir kere baðlantý kurduklarýnda üzerlerindeki gücümüz kýrýlýyor. Dostlarý demiþ ki: Gerçekten zor bir durum, peki ne yapalým? Þeytan demiþ ki: Býrakýn Camilere gitsinler. Fakat zamanlarýný çalýn, böylece Allah ve elçisi ile baðlantý kuramasýnlar..

 

Sizden isteðim budur. Þeytan devam etmiþ: Dikkatlerini daðýtýn, böylece gün boyunca Allah ile hayati öneme sahip baðlantýyý kuramasýnlar. Dostlarý þaþýrmýþ: Bunu nasýl baþaracaðýz?

 

Þeytan:

Hayatýn önemsiz ayrýntýlarýyla zihinlerini sürekli meþgul et! Müslümanlarýn kulaklarýna þunu fýsýlda: Harca, harca, harca.. Borç al, borç al, borç al..'

 

Kadýnlarýný iþe girip uzun saatler boyunca çalýþmalarý için ikna et ! Erkeklerin haftada 6-7 gün, günde 10-12 saat çalýþmalarýný ve böylece hayatlarýnda boþluk kalmamasý için planlar yap! Çocuklarý ile zaman geçirmelerini engelle!

 

Evleri ferahladýklarý bir yer olmaktan çýkacaktýr! Zihinlerini o kadar meþgul et ki kendi iç seslerini (oto kritik, nefis muhasebesi) dinleyemesinler! Böylece kafalarý karýþacak, Allah ve elçisi ile zihinsel beraberlikleri kopacaktýr. Bravooo, mükemmel fikir, diye alkýþlamýþ dostlarý. Durun, daha bitmedi, diye devam etmiþ Þeytan:

 

Kahvehanelerde, doktor muayenehanelerinde, kafe'lerde masalarý gazete ve dergilerle doldur! Zihinlerini 24 saat haber bombardýmanýna tut! Araba kullanma esnasýnda tefekkür etmelerini, Ýnternete girenlerinin mailboxlarýný, junk maillerle, sipariþ kataloglarý ile, bahislerle, çekiliþlerle, promosyon ürünleri ile ve boþ umutlarla doldur! Gazete ve TV'leri ince yapýlý güzel modellerle doldur ki kocalarý dýþ güzelliðin önemli olduðuna inansýnlar ve hanýmlarýndan hoþlanmasýnlar! Kadýnlarýn, akþamlarý kocalarýyla ilgilenemeyecek kadar çok yorulmasýný saðla! Eðer kadýnlar, erkeklerin ihtiyacý olan sevgiyi veremezlerse, erkekler bu sevgiyi baþka yerlerde arayacaklardýr!

 

Çocuklarýna namazýn önemini anlatmalarýný engellemek için hikaye kitaplarýný tavsiye et!

 

Doðaya çýkýp Allahýn yaratma sýfatýný görmelerini engellemek için onlarý çok meþgul et, eðlence parklarýna, fuarlara, spor karþýlaþmalarýna, oyunlara, konserlere, sinemalara vs götür! Oralarda kavga çýkarýp birbirlerini vurmalarý saðla! Bizim iþimiz fitne çýkarmaktýr, bunu unutma! Ýslami dostluklar ve sohbetler yerine, taraftar-parti dostluklarýný ve dedikodularý teþvik et! Ýþte plan bu! Futbol, hayatlarýnýn odaðý olsun. Futbolcularýn isimlerini çocuklarýna ezberletmeyi marifet saysýnlar! Ancak Ýslamýn þartlarýný merak bile etmesinler! Kurnazca plan için dostlarý þeytaný çýlgýnca alkýþlamýþlar ve ülkelere daðýlýrken Müslümanlarý daha fazla meþgul edeceklerine, telaþ içinde oraya buraya koþuþturacaklarýna, Allah'a, Elçisine ve ailelerine daha az zaman ayýrtacaklarýna söz vermiþler. Sence bu plan baþarýlý mý?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...