Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurtlar Vadisi'ndeki yeni þifre

 

 

Dizi izleyiciye yeni bir þifre verdi: "Erdoðan Operasyonu". Gelin hep birlikte bu þifreyi çözelim.

 

Kurtlar Vadisi'ni iþte bu yüzden seviyoruz! Bakýn karþýmýzda yeni bir þifre daha… Türkiye'nin, stratejik yol haritasýna dair "vizyon çizen" neredeyse tek "think-tank merkezi" iþlevi görüyor bu dizi. Stratejik araþtýrma merkezleri ne iþ yapar sizce? Senaryo yazar. 10, 20 ve hata 30 yýl sonrasýný görür, "projeksiyon" yapar. Türkiye'de de think-tank'lerin yerine bu iþleri Kurtlar Vadisi yapar oldu!

 

En son izlediðimiz 44. bölümde önümüze konan mesajý izlediniz. Þifrenin adý, "Erdoðan Operasyonu." Ýskender Büyük'ün elinden düþürmediði bu kitaba salt bir "kitap reklamý" olarak bakanlar, Kurtlar Vadisi'ndeki en önemli "anahtar kelime"yi ya da "password"u ýskalamýþ demektir. Yani peþinen söyleyelim.

 

Nedir peki bu "Erdoðan Operasyonu" kitabýnýn esbab-ý mucibesi? Þifreler þifreleri doðuruyor, gelin hep birlikte bunun perde arkasýna bir göz atalým. "Erdoðan Operasyonu" kitabý birkaç ay evvel piyasaya çýktý. Kim bastý? Timaþ Yayýnlarý. Hem "muhafazakar" hem de "demokrat" bir yayýnevi. Týpký AKP'nin kendini tanýmladýðý "muhafazakar demokrat" kimlik gibi... Kitabý kim yazdý? Ýki isim. Ýkisi de çok önemli isim. Biri eski MÝT mensubu Mahir Kaynak. Diðeri Kurtlar Vadisi yapýmcýlarýyla ayný dergahtan feyz alan, "aðabey" Ömer Lütfi Mete. Kitapta ne anlatýlýyor? Aslýnda Kurtlar Vadisi'nin yapmaya çalýþtýðý þeyin ta kendisi anlatýlýyor… "Misyon" ayný. Ortada bir senaryo var. Artýk küresel dünyada psikolojik savaþ diye bir kavram varsa savaþýn

silahlarý da senaryolar oldu. Ýþte Ömer Lütfi Mete ile Mahir Kaynak da bir senaryo üzerinden bu kitabý yazdýlar. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlacak bir darbe giriþiminden söz ediyor kitap.

 

Gelin önce bu kitaptaki senaryolara biraz daha yakýndan bakalým. Kurtlar Vadisi ekibinin çok önemsediði Ömer Lütfi Mete'nin Mahir Kaynak'la ortak yazdýðý kitapta, "Türkiye'ye, özellikle dýþ politika alanýnda yön tayin etme amaçlý bir operasyon uygulandýðý" tezinin üzerinden olasý ihtimaller sýralanýyor Bunlardan en dikkat çekeni, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ekibinin tasfiyesi" iddiasý. Ýþte kitaptaki senaryolardan birkaçý:

 

- Bugün iki düþman gibi görünen ABD ve Rusya perde arkasýnda yeni bir denge politikasý kurmak için anlaþtýlar. Türkiye'nin bu yeni düzende hangi safta yer alacaðýný konuþmamýz lazým. Çünkü bu yeni süreç,Türkiye'de büyük dönüþümlere sebep olacak.

 

- Yeni süreçte Erdoðan ve ekibi tasfiye edilecek fakat yine bu partideki bir grup isim iktidara gelecektir. Yeni lider orduyla kavga etmeyen, eþinin baþý açýk ama baþörtüsünü serbest býrakacak, Kürt deðil ama Kürtlerle çatýþmayan biri olacak…

 

- Gül ve Erdoðan arasýndaki ayrýlýk, Türkiye'nin stratejik müttefikinin hangi güç olacaðý konusundaki görüþ farklýlýðýndan kaynaklanýyor. Meselâ Gül, Ýngiltere ile ittifak kurmak isterken, Erdoðan ABD'yi tercih ediyor olabilir. Ýngiltere Kraliçesi'nin ziyaretini böyle deðerlendirmek gerekir.

 

- Abdullah Gül'ün cumhurbaþkaný seçilmesiyle, aslýnda baþbakan olmasýnýn önüne geçmek istediler. Þimdi süreç tersinden iþliyor. Bu kez iktidara, Gül'ün uyguladýðý politikalarý takip edecek bir isim geçebilir…

 

Yeni sezonla birlikte Kurtlar Vadisi, Türkiye'de yaþanan "yapýsal dönüþümü" iþliyor. Artýk dizinin odaðýnda bu deðiþimin yarattýðý çatýþma ve yansýmalarý var. Devlete yön vermeye çalýþan uluslararasý ve özellikle de ABD-Ýsrail baðlantýlý derin bir yapý ile bunu yok etmeye "adanmýþ" baþka bir derin yapýnýn savaþý…

 

Perþembe günü izlediðimiz bölümde bu çatýþmayý daha bir net izledik. Ýskender Büyük tahmin etmediði bir engelle karþýlaþtý. Hem de hiç beklemediði bir yerden yedi darbeyi. Artýk Türk Silahlý Kuvvetleri içindeki tayin ve terfi mekanizmasýna etki edemeyecek olduðu gerçeðiyle karþýlaþtý. Onun lideri olduðu yapý "veto yedi". Paþa tarafýný belli etti. Asker tasfiye mekanizmasýný iþletti. Paþa suikasttan de kurtuldu. Sanki biz bu sahneleri görmüþtük deðil mi?

 

Çember herkes için daralýyor. Polat Alemdar belli ki kurtuluyor. Ýskender Büyük Polat'ýn adamlarýnýn elinden kaçtý. Þimdi Ýskender Büyük, "Erdoðan Operasyonu" kitabýný okuyor. Bu kitap olasý bir darbeyi anlatýyor. Askeri darbe deðil tabi anlatýlan. Bir tasfiye süreci.

 

Baþbakan Erdoðan küresel birtakým güçlerin hedefinde kitaba göre. Peki Kurtlar Vadisi bu operasyonun neresinde? En önemlisi Kurtlar Vadisi'nde devlet ortada yok! Hiç de olmadý. Devlet Polat Alemdar'ýn ta kendisi çünkü! Þifre çözücü izleyici iþte bu yüzden ýsrarla Polat Alemdar'ýn nerde durduðuna odaklandý.

 

Türkiye'nin "de facto" gerçekliði düþünülürse, Kurtlar Vadisi bir "oyunbozan" rolüne mi soyundu? Birilerinin oyunu bozulacak? Kurtlar Vadisi yeni bir "darbeyi" önleyecek anlaþýlan. Bize de, "Umarýz demokrasi kazanýr" demekten gayri bir söz söylemek düþmüyor bu durumda…

 

 

Tutkun Akbaþ

Haberturk.com, 28.10.08

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...