Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Camiamýz halim-selim erkeklerden oluþur. Aslýnda bu ilginç deðil, olmasý gerekendir zaten. Din önce iman, sonra güzel ahlak olduðuna göre. Mevzu hem aklý hem nefsi terbiye etmek olduðuna göre, bunda þaþýlasý bir durum yoktur.

Ýçindeki þiddet duygusunun peþine takýlýp giden her kimse zalimlerden olacaðýný, 'sýrat-i müstakim'in çok ama çok uzaklara ýþýnlanacaðýný gayet iyi bilir.

 

Diyeceðim o ki, bunca yýldýr camianýn ama içinde ama periferinde birçok kadýnla tanýþlýðým oldu; eþinden dayak yediðinden bahisle sýzlanana rastlamadým. Bu yüzden pek çok ortamda 'bana mümin erkekler kadýn dövüyor dedirtemezsiniz laynnn' türü canhýraþ savunmalara gönül rahatlýðýyla giriþtim.

 

Durumun iyi yaný açýk, kötü yaný gizliydi. Ortada 'fiili bir durum', çaðýl çaðýl kanayan bir yara filan olmazsa yahut kol kýrýlýp yen içinde kalýrsa 'kýrýk kol'dan bahsetmek lüzuma deðmez bir þeymiþ gibi algýlanýr. Nitekim kadýna iliþkin birçok konunun 'teorik' açýdan ele alýnmasý keyfe keder bir mevzu muamelesi gördü yýllarca. Pratikte iyi koca olan dini bütün pek çok erkek semantik baðlamda bir hayli rencide ediciydi. Kadýn meselesi öyle bir býçak sýrtýydý ki, en silik adamlarý istihzanýn anasýný aðlatan bir espri makinesine dönüþtürebiliyor, en toleranslý kiþileri gerilim yaratmaya sevk edebiliyordu.

 

Batý tipi modernleþmenin ve özellikle 11 Eylül'den sonra yeniden ivme kazanan oryantalist saldýrýlarýn tezlerini kadýn üzerinden kurgulamasý bu gerilimin ilk nedeniydi elbette. Ancak bu gerilimin insanî ve doðal olmasý, teþrihe muhtaç bir þeylerin olduðu gerçeðini deðiþtirmiyordu. Dahasý Türk'ün Türk'e propagandasý tadýndaki 'Batý'da kadýnlar dayak yemiyor mu?' savunmasý bir noktadan sonra tatsýz oluyordu. Tamam, Batý modernizmi gündelik hayatý düzenlerken 'fýtrat'ý tamamen göz ardý ettiði için zulme neden oluyordu, ama hayatý kucaklayamayan salt muhafazakâr perspektif de, kadýn ile ilgili hemen her þeyi 'fýtrat' ile açýklamaya çalýþtýðý için kadýnlarýn aleyhine olabilecek sonuçlara neden oluyordu. Klasik fýkhî hükümleri yeterli sayan ve geleneksel yorumlara baðlý kalanlarýn iþi kolaydý; geleneðin (evlilik gibi) gerçekte kadýný koruma eksenli yapýlar inþa ettiðini görmezden gelen pür modernistlerinki de öyle. 'Makul' olaný arayan için ise birçok mesele muallaktaki hüviyetini koruyordu .

 

Birçok âlim, Kur'an'da geçen 'hafifçe dövme' meselesinin ancak 'kadýnýn cinsel ahlaka mugayir bir davranýþýnýn söz konusu olduðu hallere' mahsus olduðunu söylemiþti ama kimin umurunda? Ýþin aslý, dindar olsun olmasýn, hemen her erkek, hemen her durumda böyle bir ruhsatýnýn bulunduðu varsayýmýndan hoþnuttu. Hani, teoride böyle bir hakkýmýz olsun ama biz pratikte bunu kullanmayalým, durumu. Erkek egosunun kendisiyle ilgili üstünlük algýsýný besleyen hemen her fikre sahip çýkma içgüdüsü. (Erkek fýtratý mý desek yoksa!!)

 

Þimdi bazý arkadaþlar doðal olarak bozulmuþ durumda.

 

Zira, biliyorsunuz, Ahmet Kurucan gayet sarih ve güzel þekilde yazdý. (25.10.2008/Zaman) Fethullah Gülen, 'Kadýn kendini ezdirmesin, ezilmeye iþtirak etmek zulme ortak olmaktýr' diyor. Dayak yiyen kadýna, eðer çocuðu yok ise boþanmasýný salýk veriyor ve çocuðu varsa, yahut her þeye raðmen evliliðini sürdürmek istiyorsa karanlýk saldýrýlara karþý savunma sanatlarýný öðrenmesini tavsiye ediyor; hatta malum basýnýn 'sulandýrma' riskini bile göze alarak, judo ve tekvandodan bahsediyor, adres bile gösteriyor. Kanýmca sözleri sözel þiddete mukavemeti de kapsýyor. Yaptýðý çýkýþla, 'dindar', 'muhafazakâr' gibi etiketleri kolay yoldan, kadýn üzerindeki gücünden tahsil edenlere iyi bir ders vermiþ oluyor.

 

Bu durumda 'yahu þu kadýn meselesi...' diye her aðzýný açtýðýnda gerilen atmosferin yýldýrýcý havasýný solumak durumunda kalmýþ, 'amaaan feminist iþte, yazýk' istihzalarýna maruz býrakýlmýþ biri olarak, dudaðýmýn kenarýna iliþtirdiðim o gýcýk tebessümle sormak istiyorum: 'Naaber?' diye.

 

Kalbim pat küt atýyor, içim 'fýkýh fýkýh' nedense.

 

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...