Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Cami yapmak isteyenlere imkan vermeliyiz"

 

 

Almanya Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schaeuble, ülkesinde cami inþaatýna karþý çýkanlarýn görüþlerini paylaþmadýðýný söyledi.

 

 

Schaeuble, "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptýðý açýklamada, "Cami isteyen Müslümanlara, bunu yapmalarý için imkan vermeliyiz. Eðer din doðru anlaþýlýrsa insanlarýn birlikteliðine katký saðlar. Maalesef daha önce Hristiyanlýkta da olduðu gibi insanlarý karþý karþýya getirmez" ifadesini kullandý.

 

Dine gerçekten inanan Hristiyanlarla Müslümanlar arasýndaki sorunlarýn, ateistlerle olan sorunlardan çok daha az olduðunu savunan Schaeuble, "Kendi konumunu benimsemiþ bir kiþi, diðer insanlarýn düþüncelerine de daha fazla anlayýþ gösterebilir" dedi.

 

Bazý Alman vatandaþlarýnýn, kendi ilçelerinde azýnlýk konumuna düþmelerinden dolayý yaþadýklarý endiþeleri de anlayabildiðini ifade eden Schaeuble, bu konuda Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu’yla da konuþtuðunu ve kendisinin de açýkça, bu endiþeleri anlayabildiðini söylediðini kaydetti.

 

Bu nedenle, örneðin camilerin çok büyük yapýlmasýyla ilgili endiþelerin de abartýlmamasý gerektiðini belirten Schaeuble, camilerin büyüklüðünün ziyaret yoðunluðuyla orantýlý olmasý gerektiðini ifade etti. Schaeuble, göçmen çocuklarýn Alman çocuklara göre okulda daha baþarýsýz olduklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine de, tüm ailelerden, çocuklarýnýn in iyi þekilde eðitim görebilmeleri için her türlü çabayý harcamalarýný istedi.

 

Hürriyet - 28.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...