Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýki kurbaða, süt dolu bir kazana düþmüþler. Kurbaðalardan biri bakmýþ ki çýrpýnmak, çabalamak nafile; ölüm kaçýnýlmaz. "Nasýl olsa kurtulmak mümkün deðil" diye düþünmüþ ve kendini býrakývermiþ.

 

Arkadaþýnýn boðulduðunu gören ikinci kurbaða ise çýrpýnmaya devam etmiþ. Bacaklarýný vuruyor, oradan oraya yüzüyor ve var gücüyle kurtulmaya çabalýyormuþ. Bizim kurbaða o kadar çok çýrpýnmýþ, o kadar çok dövünmüþ ki bir süre sonra sütün yüzeyinde bir yað tabakasý oluþmaya baþlamýþ. Çünkü kurbaðanýn bacaklarý bir yayýk görevi görüyormuþ. Yað tabakasý giderek kalýnlaþmýþ ve kurbaðanýn hayatý kurtulmuþ.

 

***

 

Bu kýssadan çýkarmamýz gereken birinci hisse þu: Kurbaða çýrpýnmaya baþladýðý zaman, sütün üzerinde bir yað tabakasý oluþturabileceðini bilmiyordu. Sonunu düþünmeden kendisini kurtarmak için çabaladý ve bu bilinçsiz çabasý sayesinde kurtuldu.

 

Ýkincisi hisse ise þöyle: Eðer ilk kurbaða da hemen pes etmeyip çýrpýnmayý sürdürseydi, hem kendini kurtaracaktý hem de iki kurbaðanýn çabasýyla süt daha çabuk yað baðlayacaktý.

 

Demek ki durum ne kadar kötü görünürse görünsün, hayatta ve ayakta kalma refleksini sürdürmemiz gerekiyor. Belki de önümüz, þu anda göremediðimiz fýrsatlarla dolu. Peter Gabriel, "Don't give up!" diye þarký söylemiyor muydu!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...