Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Chorweiler DÝTÝB Camii Ýbadete Açýldý

 

Köln bölgesi Chorweiler DÝTÝB Camii ve Kültür Merkezi, ibadet bölümleri, derslikleri ve diðer kültürel hizmet birimleriyle düzenlenen bir törenle ibadete açýldý.

 

Açýlýþ törenine; T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, T.C. Köln Baþkonsolusu Kemal Demirciler, T.C. Köln Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Hasan Çýnar, Köln Anakent Belediye Baþkaný Fritz Schramma’yý temsilen Chorweiler Ýlçe Belediye Baþkaný Jürgen Kirchner, Köln-Ehrenfeld Belediye Meclis Üyesi Marlis Pöttgen, Köln FDP Baþkaný Ralf Sterck, Katolik ve Protestan Kilisesi temsilcileri, Chorweiler Emniyet teþkilatý mensuplarý, Ankara Ýli Çankaya Ýlçe Müftüsü Abdurrahman Binbir, DÝTÝB Genel Müdür V. Mehmet Yýldýrým, DÝTÝB birim müdürleri, bölgede görev yapan din görevlileri, DÝTÝB derneklerinin yöneticileri ile çok sayýda Türk ve Alman davetli iþtirak etti.

 

Program, Türk ve Alman milli marþlarýnýn okunmasýnýn ardýndan, Kastamonu Merkez Nasrullah Camii Din Görevlisi Hafýz Kahraman Þekercioðlu Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþladý.

 

Açýlýþ konuþmasýný yapan Dernek Baþkaný Þinasi Akyürek, cami hakkýnda bilgi verdi. Akyürek, “Üç yýllýk zorlu ve engeller ile dolu çalýþmamýz neticesinde, cemaatimizin 30 yýldan beri beklediði Chorweiler DÝTÝB Camimizin açýlýþý bugün gerçekleþiyor. Bugün onurluyuz, çünkü artýk ibadetlerimizi rahat yapabilecek bir camimiz var. Bu cami birlikteliðin, barýþýn, sevginin bir köprüsünü oluþturacaktýr. Emeði geçenlere teþükkür ediyorum“ dedi.

 

 

 

Chorweiler Ýlçe Belediye Baþkaný Jürgen Kirchner ve Köln FDP Baþkaný Ralf Sterck, DÝTÝB Kültür Merkezi’nin yapýmýndan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Chorweiler’de yaþayan insanlar için bu merkezin buluþma ve tanýþma yeri olmasý temennisinde bulundu.

 

 

T.C. Köln Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Hasan Çýnar, “Güzel bir Allah’ýn evi, bir ibadethane, bir toplantý ve bir kültür mekaný oluþturuldu. Dinler arasý diyalog adýna önemli bir katký saðlanmýþtýr” diyerek, caminin alýmýndan bugüne kadar emeði geçenleri tebrik etti.

 

 

Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan’da törende yaptýðý konuþmasýnda, “Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum. Özellikle bu anlayýþ ve hoþgörülerinden dolayý Chorweiler halkýna ve resmi makamlarýna ayrýca teþekkür ediyorum. DÝTÝB’de, dini hizmetin yanýnda sosyal, diyalog, eðitim, kültür ve sportif hizmetler sunulmaktadýr. Bizim için uyum ve birlikte yaþamak son derece önemlidir. Çok þükür ki þimdiye kadar camilerimizde, içinde yaþadýðýmýz toplumu rahatsýz edecek bir durum yaþanmamýþ ve bundan sonra da yaþanmayacaktýr

 

Yönetim kurulu üyelerine, cemaatimize ve özellikle hanýmlar kolunda sonsuz fedakarlýk ortaya koyan arka plandaki kahraman bayanlara teþekkür ediyorum. Köln’de inþa edeceðimiz Merkez Camii’nin yapým kararýný da büyük bir memnuniyetle öðrendik. Ben bu kararýn verilmesinden ötürü herkese, Köln’de yaþayan tüm insanlara teþekkür ediyorum, Köln’de inþa edilecek bu cami, Köln þehrinin silüetine bir zenginlik katacaðý gibi, Almanya’da diyaloðun, uyumun, hoþgörünün Merkezi olacaðýna inanýyorum. Camilerimiz hoþgörü ve barýþýn birer simgeleridir. Bu camiye katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum” dedi.

 

 

 

Arslan ayrýca, Chorweiler DÝTÝB Camii Dernek Baþkaný Þinasi Akyürek’i baþarýlarýndan dolayý kutlayarak, DÝTÝB adýna bir plaket takdim etti.

Chorweiler Camii’nin açýlýþýndan duyduðu memnuniyeti belirterek sözlerine baþlayan T.C. Köln Baþkonsolusu Kemal Demirciler, caminin hayata geçirilmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. Ayrýca bu eserin sosyal, dini ve kültürel eserlerde hayýrlý hizmetler vermesi temennisinde bulundu.

 

 

Chorweiler DÝTÝB Camii’nin açýlýþ kurdelasý; T.C. Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkaný Sadi Arslan, T.C. Köln Baþkonsolusu Kemal Demirciler, T.C. Köln Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Hasan Çýnar, Chorweiler Ýlçe Belediye Baþkaný Jürgen Kirchner, Köln FDP Baþkaný Ralf Sterck, tarafýndan kesilerek hizmete açýldý.

 

 

 

 

DÝTÝB Dinler ve Kültürler Arasý Ýliþkiler Müdürlüðü’nden Rafet Öztürk, Alman misafirlere camiyi gezdirerek rehberlik yaptý. Palyaço ve zýplama balonu ile eðlenen çocuklar, Türk tasavvuf musikisi korosunun seslendirdiði eserler, folklor ekiplerinin yaptýklarý birbirinden güzel gösterileri ve ardýndan gül takdimleri ile devam eden program, Kadýn Kollarý’nýn hazýrladýðý ikramýn misafirlere sunulmasýyla sona erdi.

 

 

 

DITIB, 02.09.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...