Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÜLKER'Ý BÝZ UYARMIÞTIK

 

Son dönemde sponsorluk çalýþmalarý konusunda starteji deðiþtiren ve spor konusunda ciddi yatýrýmlar yapan ÜLKER'in stratejisi ters tepti. Futbol dýþýndaki alanlara da yatýrým yapan ÜLKER, basketbol takýmýný Fenerbahçe kulübünün basketbol takýmý ile birleþtirmiþti. ÜLKER'in bu konudaki giriþimleri, son dönemde yoðun bir reklam ve sponsorluk desteði verdiði Cumhuriyet gazetesinin tepkisini çekti.

 

CUMHURÝYET'E SPONSOR OLMUÞTU

ÜLKER son olarak Cumhuriyet gazetesinin spor ekine sponsor olmuþtu. Ülker'in imaj deðiþimi konusundaki stratejisinin ters tepebileceði yönündeki uyarýmýz haklý çýktý. Fenerbahçe Asbaþkaný Ali Koç ve Þekip Mosturoðlu'nun düzenledikleri basýn toplantýsýnda Koç'a sorulan bir soru, Ali Koç'un tepkisini çekerken, ÜLKER yönetimi için de sürpriz oldu.

 

ATATÜRK'ÜN TAKIMINA ÜLKER LOGOSU YAKIÞIYOR MU?

Fenerbahçe Kulübü Asbaþkanlarý Ali Koç ve Þekip Mosturoðlu'nun düzenlediði basýn toplantýsýna katýlan Cumhuriyet muhabiri, Fenerbahçe'nin ÜLKER ile yaptýðý sponsorluk anlaþmasýný eleþtirerek, "Atatürk'ün takýmý Fenerbahçe'nin logosunun yanýnda ÜLKER logosu olmasý yakýþýyor mu?" diye sordu. Soruya cevap veren Fenerbahçe Asbaþkaný Ali Koç, ÜLKER grubunun spora yaptýðý yatýrýmlardan övgüyle söz ederken, Fenerbahçe ve ÜLKER arasýndaki sponsorluk anlaþmasýnýn bu þekilde yorumlanmasýnýn doðru olmayacaðýný söyledi.

 

CUMHURÝYET AYAÐINA SIKTI

Yeni bir kurumsal imaj oluþturmak için çaba harcayan ÜLKER, son dönemde Cumhuriyet gazetesine de reklam vermeye balamýþtý. Þirket ayrýca, gazetenin çýkarttýðý spor ekinin de sponsorluðunu üstlenmiþti. Böyle bir dönemde Cumhuriyet muhabirinin sorduðu bu soru, ÜLKER'in Cumhuriyet gazetesine verdiði reklam desteði politikasýný yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...