Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘Helal sertifikasý’ Alman þirketlerin yeni gözdesi oldu

 

http://medya.todayszaman.com/eurozaman/2008/10/10/helal.jpg

 

 

Almanya’da yaklaþýk 5 milyonluk nüfuslarýyla büyük bir potansiyel arz eden Müslümanlar, pazara ulaþmayý hedefleyen Alman firmalarýný harekete geçirdi. Müslümanlarýn hassasiyetlerini dikkate alarak hizmet sunan firma sayýsý artýyor.

 

Müslümanlarýn hassasiyetleri arasýnda ise ilk sýrayý helal gýdalar oluþturuyor. Ýslamî usullere uygun gýdalar tüketmek isteyen Müslümanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere “helal gýda” sertifikasý hizmeti sunan Avrupa Helal Sertifika Enstitüsü’nün (EHZ) çalýþmalarý, Alman þirketleri tarafýndan da büyük raðbet görmeye baþladý. Aldi, Real gibi Müslümanlarýn da sýkça alýþveriþ yaptýðý büyük iþletmelere kanatlý kümes hayvaný eti ve salamlarý daðýtan Wiesenhof gibi sektörün iddialý þirketleri, Müslüman tüketici kitleye açýlmak için EHZ’den danýþmalýk hizmeti alýyor. Müslümanlarýn dinî hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak tavuk, hindi, ördek gibi kanatlý kümes hayvanlarýnýn kesimini Müslümanlara yaptýrtan þirket, EHZ tarafýndan titiz denetim sonunda verilen “helal damgasý”ndan sonra Almanya çapýndaki farklý marketlere satýþýný gerçekleþtiriyor. Merkezi Hamburg’da bulunan Avrupa Helal Enstitüsü, Almanya Ýslam Konseyi ve Kuzey Almanya Ýslam Toplumu (BIG) bünyesinde çalýþýyor. Enstitünün çalýþmalarý, Müslümanlarýn bazý gýdalar ile ilgili tereddütlerini gidererek tüketicilerin iþini kolaylaþtýrýyor. Ýslamî kurallara göre, bir ürünün helal olabilmesi için farklý kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Örneðin yenmesine izin verilen hayvanlarýn kanýnýn akýtýlmasý ve kesim iþleminin bir Müslüman tarafýndan Besmele çekilerek yapýlmasý gerekiyor. Kesilen etin hiçbir þekilde domuz eti, yaðý veya katký maddesi ile karýþtýrýlmamasý ve alkol içermemesi þartý aranýyor. Etlerin ambalajlarýnda alkol içeren maddelerin kullanýlmasý da yasak. Avrupa Helal Enstitüsü Müdürü Yusuf Çalkara, Alman þirketlerinde helal gýda standartlarý hakkýnda Zaman’a açýklamalarda bulundu.

 

Çalkara, görüþlerine baþvurduklarý ilahiyatçýlarýn Türkiye Diyanet Ýþleri Fetva Kurulu baþta olmak üzere Mýsýr’daki El Ezher Üniversitesi ile de irtibatta olduðunun altýný çizdi. Çalkara, kesimlerdeki dikkat edilmesi gereken tüm detaylar konusunda Diyanet Ýþleri ile istiþare yapýldýðýný ve fetva kurulunun verdiði açýklamalara istisnasýz baðlý kalýndýðýný söyledi. Çalkara, “Müslümanlar, enstitümüz tarafýndan verilen helal damgalý ürünleri gönül rahatlýlýðý ile tüketebilirler.” dedi. Avrupa’da yaþayan Müslümanlarýn kontrol edilmiþ helal mamullere her yerde kolaylýkla ulaþmalarýný saðlamayý amaçladýklarýný belirten Çalkara, þirketlerde yaptýklarý denetimlerin rapor edildiðini de hatýrlattý.

 

Dünya çapýnda helal gýda sertifikasý veren ilk ülke olan Malezya’da helal gýda denetimlerini ve belgelendirmesini yapan ekipte, gýda mühendisleri ve uzmanlarýn yaný sýra din görevlileri de yer alýyor. Din adamlarý, mezbahalarýn, ambalajlamanýn, kullanýlan katký maddelerinin dinî kurallara uygun olup olmadýðý konusunda görüþ bildirerek fetva veriyorlar. Fabrikalarda toptan üretimin yapýldýðý günümüzde makinelerle gerçekleþen kesimlerde de Müslümanlarýn helallikle ilgili taleplerinin karþýlanmasýnýn öneminden bahseden Çalkara, enstitü olarak kesimlerde sýký denetim ve testlerin yapýldýðýný anlattý. Çalkara, tavuklarýn fabrikalarda kesimleri hakkýnda ise þu detaylarý verdi: “Farklý çiftliklerden kafesler içinde fabrikalara getirilen yüzlerce veya binlerce tavuðun kesim öncesi yaþayýp yaþamadýklarý kontrol ediliyor. Kalbi duranlar imha ediliyor. Baygýn olan hayvan yerinden doðrulup ayaklarý üzerine kalkamýyorsa kalp cihaz aletine baðlanýyor, hayatta ise kesime veriliyor. Kesim öncesi tavuklara þok veriliyor. Ancak burada altýný çizmek istediðim bir nokta var ki, bazý Müslümanlar bu konuda bir tereddüt yaþýyor. Hayvan þok edilince ölmüyor, yani kalbi durmadan sadece baygýnlýk geçiriyor. Þok ile kesim arasý ise sadece 10 ila 15 saniye. Toptan üretim yapan kesimhaneler bu yönetimi uygulamak zorunda. Mevcut yöntem ile kesilen tavuklar veya diðer kanatlý kümes hayvanlarýnýn etinin tüketilmesi caiz oluyor. Diyanet Ýþleri Fetva Kurulu da bu kesim þeklini onaylýyor.”

 

Helal gýda tüketimi konusunda daha fazla Müslüman’ýn bilinçlenmesi gerektiðini de sözlerine ekleyen Çalkara, “Kontrol edilmiþ, helal sertifikalý ve logolu mamullere yönelirsek ve bunu üreticilere de hissettirirsek, bir gün her üretim veya kesimhanenin kontrole açýk duruma dönüþeceðini düþünüyoruz. Baðýmsýz bir kuruluþun kontrolündeki bir imalathanenin helal mamul satmasý baþka olur, kendi kendine ‘ben helalým’ diyen bir iþyerinin helal mamul satmasý baþka olur. Kimse ayraným ekþi demez çünkü.” dedi. Çalkara, Müslümanlarýn kontrol edilmiþ helal ürün taleplerini Lidl, Dr. Oetker, Unilever, Frosta vs. gibi þirketlere bildirmelerini tavsiye etti.

 

10 October 2008, Friday

OKTAY YAMAN BERLIN, Euro Zaman

Link to comment
Share on other sites

‘Helal sertifikasý’ Alman þirketlerin yeni gözdesi oldu

 

http://medya.todayszaman.com/eurozaman/2008/10/10/helal.jpg

 

 

 

:selam:

 

Ellerine saglik abeycigimde.... Bu sertefikanin orijinali ile sahtesi ni ayird edebilmek icin nelere dikkat edilmesi gerekir?

 

Pek ala fotokopi yapilip cogaltilabilir gibi görünüyor.

Ne dersiniz? :verwirrt:

Link to comment
Share on other sites

Bence biz yapsak bu kadar yapamayiz. O yüzden takdir edip ciddiye alinmasi lazim. Islamda güven esastir, süphe degil. Adam daha ne yapsin, getirip herkesin önündemi kessin?

 

:selam:

 

Bak bu güzel bir fikir :daumhoch:

 

Saka diyorum abi. haklisin. haklisinda, adamlar kendi müsterilerine bile marketlerde kokmus ete yeni tarih atip "taze" diye satiyorlar... güvenilir olmayan kisilere körü körü güven beslemek olurmu?

 

En azinda "bu sertefikanin "su bölümüne" dikkat edin, yoksa olmaz" diye bir güvence versinler.

 

Ben sertefikaya yada onu verenlere degil onu kullanacak olan marketlere güvenmiyorum :zwinker:

Link to comment
Share on other sites

a.s. tamamda adamlar söylenmesi gerekeni söylüyor, yapilmasi gerekeni yapiyor. Daha ne yapilmasi lazimki güven olsun? yani birileri kokmus et satiyorsa, taklit sertifika basiyorsa onlar ne yapsin? Buna engel olunamaz. Bu sertifikayi basan sirketler bellidir zaten. Onlardan aliriz olur biter. Öyle degilmi?

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Çalkara, “Müslümanlar, enstitümüz tarafýndan verilen helal damgalý ürünleri gönül rahatlýlýðý ile tüketebilirler.” dedi.

 

Vallah bu cümleyi söyleyen büyük bir mesuliyet icine girer. Ya adam dogru söylüyor, yada Allahtan korkmayan bir canavar!

Link to comment
Share on other sites

a.s. tamamda adamlar söylenmesi gerekeni söylüyor, yapilmasi gerekeni yapiyor. Daha ne yapilmasi lazimki güven olsun? yani birileri kokmus et satiyorsa, taklit sertifika basiyorsa onlar ne yapsin? Buna engel olunamaz. Bu sertifikayi basan sirketler bellidir zaten. Onlardan aliriz olur biter. Öyle degilmi?

 

Adem

 

:selam:

 

Ben bilmem abi. Ama güvensizlik büyük bir sorun.

Adamlar büyük bir caba sarf edip, bütün bir sektörle yüz göz oluyolar, müslümanlari genel tüketici sifatina sokmaya calisiyolar.

Bunun gibi projelerin hüsrana ugramasi bizim icin cok büyük kayip olur. Artik bu millete kendimizi kabullendirmek icin bizimde bir iki adim atmamaiz sart.

Bu gibi girisimler bizim icin cok önem tasiyor. hadi bizden gecti diyelim.. Yaptigimiz bütün ihmallerin acisi bizim cocuklarimiz cikacak.

 

Alman sirketleride onca masrafi zahmeti babalarinin hayrina yapmiyor herhalde... onlarda mallarina ragbet bekliyor.

Bu mamüller ragbet görmeli!

 

Ama sertefikanin renk, özel seri no, hologram gibi herhangi bir özelligi olmaliki, o mamüllerden elimize aldigimizda gönül rahatligiyla tüketebilelim.

 

Biz bunun reklamini yaparken, "nerden bilcez sahte olmadigini" diye sorarlarsa ne cevap vercez.

 

Imkani olanlar sertefikayi verenlerle irtibata girip Allah rizasi icin bu sorunu dile getirsinler.

Link to comment
Share on other sites

herseyi en iyi sekliyle ALLAh bilir ama yinede bu aciz aklimla bende düsüncelerimi sizlerle paylasmak istedim;)

 

bilmiyorum ama bende acaip sekilde güvensizlik olusdu nedeni belli! alman sirkelerinin butür sertifikalari kullanmasi nekadar dogru olur ? insan nasil güvenebilir? sizce ALmanyada yasayan onca Muslümanlar icin kurulmus olan bir tuzak olmasin bu sertifika?

 

bilmiyorum ama su almanlarin ilgisi sirf mal satabilmek sevdasi olmasin! zatende yaziya bakilirsa öyle...

 

belki buraya uymuycak ama yinede yazmak istedim:

 

restaurant yöneten cinlinin birisi, yan komsusu olan müslüman birinin restaurantinin daha verimli calisdigini görünce, kendi kendine neden aramis, neden onunki daha iyi isletiyor diye, ve sonunda bulmus, Restaurantin girisin üzerinde levhada söyle bir yazi yaziyormus " HELAL ET SATILIR" buda hemen aynisindan düsünmüs ve söyle bir yazi yazdirmis , " HELAL DOMUZ ETI satilir" .... :lachen:

Link to comment
Share on other sites

alman sirkelerinin butür sertifikalari kullanmasi nekadar dogru olur ?

 

Islami usullere göre kesildikten sonra cok dogru olur. Türkten haram yiyecegime Almandan helal yerim.

 

insan nasil güvenebilir?

 

Müslüman kuruluslarin denetimiyle.

 

sizce ALmanyada yasayan onca Muslümanlar icin kurulmus olan bir tuzak olmasin bu sertifika?

 

Böyle bir süphe icin elinde kanit olmali. Dikkatli olmak iyidir ama paranoyaya kacmamali. Hadi onlar tuzak kuruyor. O islam enstitüsüdemi tuzak kuruyor?

 

bilmiyorum ama su almanlarin ilgisi sirf mal satabilmek sevdasi olmasin!

 

Babalarinin hayrina yaptiklarini sanmiyorum. :-) Üstelik bu sevda herkeste var. Adamlarin helal etini yemek icin onlarin Müslümanliga gecmelerini mi bekleyecegiz?

Link to comment
Share on other sites

beklemiycegiz elbette! ama yinede güvedigimiz müslümanlardan alisveris yapmak, "et" bakimindan, daha iyi olur diye düsünüyorum. tabiki icimizi disimizi bizden iyi bilen yine ALLAhdir.
Link to comment
Share on other sites

Bu arada hangi firmalarda bu sertifika var. Benim bildigim Bauernglück, Wiesenhof. Ama tüm ürünlerinde degil Mesela Wiesenhofun cogunda helal damgasi yok. Mesela Ördekte, salcali hazir cesitlerde yok. Arkasina bakmak lazim. Birde Fulyada ve yaylada sanki gördüm. Ama emin degilim...
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...