Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Galler'de Lake District olarak anýlan bölgede düzenlenen geleneksel maraton, fýrtýna ve saðanak yaðýþ yüzünden yarým kalýrken, yüzlerce atlet bölgedeki okul, kilise ve evlere sýðýndý, 1700'e yakýn atletten ise henüz haber alýnamadýðý bildirildi.

 

Ýki gün sürmesi planlanan Keswick bölgesindeki dað maratonunun dün aniden bastýran þiddetli yaðýþ, sert rüzgar ve su taþkýnlarý yüzünden yarým kaldýðý açýklandý.

 

Maratona katýlan sporcularýn büyük bölümünün geceyi çevredeki maden ocaklarý, okullar, kiliseler ve çiftliklere sýðýnarak geçirdiklerine iþaret eden polis yetkilileri, hala ulaþýlamayan 1700 atletle ilgili arama çalýþmalarýnýn sabahýn erken saatlerinden itibaren yeniden baþlatýldýðýný bildirdi.

 

Maraton organizatörleri bütün katýlýmcýlarýn her türlü þarta hazýr olduklarýný, yanlarýnda geceyi dýþarda geçirmelerine imkan saðlayacak çadýr, yiyecek-içecek gibi malzemenin bulunduðunu belirtirken, dað maratonunun 41 yýldýr ilk kez baþladýktan birkaç saat sonra yarýda kesilmek zorunda kalýndýðýna iþaret etti.

 

Kayýp maratoncularla hiçbir haberleþme imkaný bulunmadýðý, ancak arama kurtarma ekiplerinin sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte yeniden arama çalýþmalarýna baþladýklarý kaydedildi.

 

Dün öðlen saatlerinde hava þartlarýnýn bozulmasýyla birlikte yarým býrakýlan maratonun ardýndan 11 sporcunun yaralý olarak kurtarýldýðý da açýklandý.

 

Bölgede hava þartlarýnýn bugün düzelmesi ve arama çalýþmalarýnýn daha rahat sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...