Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlar uyumda baþarýyý saðladý

 

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset174047.jpg

 

Hessen Yabancýlar Meclisleri Biriði AGAH'ýn düzenledeði toplantýda konuþan Prof. Dr. Udo Steinbach, "Avrupa'da Müslümanlar uyum konusunda baþarý saðlarken dinlerarasý diyalogda önemli katkýda bulundu" dedi.

 

Almanya Yabancýlar Meclisleri Birliði AGAH tarafýndan düzenlenen "Almanya'da Müslümanlarýn Geleceði" konulu toplantýlarýn ikincisi Hessen Eyalet Meclisi toplantý salonunda yapýldý. Çok sayýda siyasi parti temsilcisi ve üniversite öðretim üyesinin katýldýðý toplantýda uyum konusu ele alýndý.

 

Marburg Üniversitesi yakýn ve Ortadoðu araþtýrmalarý uzmaný Prof. Dr. Udo Steinbach yaptýðý konuþmada "Avrupa'da Müslümanlar uyum konusunda baþarý saðlarken dinlerarasý diyalogda da önemli katkýda bulundu. Köln kentinde DÝTÝB tarafýndan yapýlan cami sýradan bir örnek deðil. Ýstanbul'daki camiler normunda ustaca bir eserdir. Bütün bunlar son derece önemli adýmlardýr" dedi.

 

ÝLETÝÞÝM ÖNEMLÝ

 

FDP sözcüsü Dieter Kellermann'ýn Türkiye'de takiye yapýlýyor sözleri dikkat çekti. Hessen milletvekilleri Turgut Yüksel ve Mürvet Öztürk, karþýlýklý diyalog için bütün toplumlarýn hoþgörülü ve sürekli karþýlýklý iletiþim halinde olmalarý gerektiðini vurguladýlar. ZDF adýna konuþan Reinold Hartman ise, Alman medyasýnda Ýslamiyetle ilgili programlarda artýþ olduðunu söyledi.

 

Hessen Sosyal Ýþler bakaný Silke Lautenschlaegerinde olduðu 8 kiþilik bir katýlýmcý grubuyla gerçekleþtirildi. Moderatörlüðünü Frankfurter Rundschau'dan gazeteci Canan Topçu'nun yaptýðý oturumda Hessen'de Müslümanlarýn toplum içindeki görevleri konusu tartýþýldý. Türk Alman Kulübü Baþkaný Ezher Cezairli'nin "Entegrasyon konusu toplumlarýn sosyal bir meselesidir ve eðitim görevi içinde tartýþýlmalýdýr. Din konusu ile entegrasyon arasýndaki baðlantýya bir anlam veremiyorum" sözleri dikkat çekti.

 

 

Hürriyet - 26.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...