Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Camiye filarmonik açýlýþ

 

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset11586.jpg

 

Duisburg'da yarýn açýlacak olan Almanya'nýn en büyük camisi için Duisburg Filarmoni Orkestrasý bir konser verecek. Cami avlusunda gerçekleþtirilecek konserden sonra kurdele kesilecek.

 

 

Almanya'nýn en büyük camisi olarak Duisburg'da inþa edilen DÝTÝB Merkez Camisi yarýn açýlýyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu ile Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Baþbakaný Jürgen Rüttgers'in birlikte açacaklarý cami için Duisburg Filarmoni Orkestrasý da bir konser verecek. Açýlýþ için özel hazýrlanan 2 bin 500 metrekarelik çadýrda gerçekleþtirilecek senfoni konserinin ardýndan açýlýþ töreni yapýlacak. 7,5 milyon Euro'ya mal olan 2 bin 500 metrekarelik caminin açýlýþ kurdelesini ise Bardakoðlu ve Rüttgers ile birlikte NRW Uyum Bakaný Armin Laschet ile Ulaþtýrma Bakaný Oliver Wittke birlikte kesecekler. Caminin açýlýþ töreni saat 13.30'da baþlýyor.

Açýlýþ nedeniyle düzenlenen etkinler ise bir hafta boyunca sürecek. Cuma günü ünlü halk müziði sanatçýsý Sümer Ezgü de bir konser verecek. Etkinlikler çerçevesinde Türkiye'den gelen ünlü tasavvuf musikisi sanatçýlarý da sahne alacaklar.

 

GÜL GELEMÝYOR

Dýþiþleri Bakaný olarak Almanya'ya geldiði sýrada caminin açýlýþýna davet edilen Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ise, açýlýþa katýlamayacaðýný bildirdi. Bir süre önce Frankfurt'taki Kitap Fuarý'na geldiðini ifade eden Gül, bu nedenle açýlýþta yer alamayacaðýný belirtti.

 

ÜÇ MÝLYON MÜSLÜMANA 2 BÝN 600 CAMÝ

 

Duisburg Merkez Camisi Osmanlý mimarisine uygun olarak inþa edildi. Bin 200 kiþinin ayný anda ibadet edebileceði camide sosyal alanlar, restoran, kitaplýk, diyalog merkezi, eðitim birimleri ve kültürel etkinliklerin yapýlacaðý salonlar bulunuyor. 2 bin 500 metrekare kullaným alanýna sahip caminin 23 metre çapýnda bir kubbesi, 34 metre uzunluðunda da bir minaresi mevcut.

 

120 CAMÝ PLAN AÞAMASINDA

Üç milyon Müslümanýn yaþadýðý Almanya'da yaklaþýk 2 bin 600 cami bulunuyor. Bunlarýn 206'sý temsili özelliði bulunan camiler. Diðerleri ise genellikle baþka amaçlarla yapýlmýþ binalarýn camiye dönüþtürülmüþ halleri. 120 cami ise plan aþamasýnda bulunuyor. Bunlarýn arasýnda Köln'de yapýmýna bu yýlýn sonunda baþlanacak olan DÝTÝB camisi de yer alýyor. Köln'de 55 metre yüksekliðinde iki minareli olarak inþa edilecek cami büyük tartýþmalara yol açmýþtý. Sað popülist partiler ve giriþimler cami inþaatýnýn engellenmesi için yoðun çaba harcamýþ, ancak kente yönetimi imar izni vermiþti. Berlin'in doðu bölgesi Pankow'da Doðu'nun ilk camisi olarak inþa edilen cami de protestolara neden olmuþtu.

 

 

 

Hürriyet - 25.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...