Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtü kýþkýrtýcýlarýnýn okkalý yalanlarý

 

Aydýn Doðan medyasý ve Uður Dündar, toplumu kýþkýrtmak ve kamplara bölmek amacýyla yalan haber haber üretim merkezi gibi çalýþtý. Ýþte örnekleri:

Baþörtüsüne karþý yürütülen iftira kampanyasýnýn baþýný Doðan Medya Grubu'na baðlý Hürriyet gazetesi çekiyor.

Gazete, son iki yýl içinde çok sayýda yalan haberi mahþete taþýdý.

 

Bunlardan en çarpýcýsý, Konya'da 16 yaþýnda bir gencin, baþörtülü doktorlar yüzünden testislerini kaybettiði iddiasýydý. Haber "tesettür faciasý" manþetiyle verildi. Uður Dündar imzalý haberin yalan olduðu ayný gün ortaya çýktý.

Araþtýrma sonunda, asýl suçlunun baþörtülü doktorlar deðil, gazetenin savunduðu erkek doktor olduðu netleþti.

Hürriyet gazetesinin manþetten hedef gösterdiði iki doktor temize çýktý.

Gazetenin sarsýlan itibarýný ise, ayný grupta yayýnlanan rapor haberleri bile yerine getiremedi.

 

Hürriyet gazetesi, Mersin'in Tarsus Ýlçesi'nde kýsa etekli kýzlarýn kezzaplý saldýrýya uðradýðýný iddia etti.

Gazetenin internet sayfasýnda, kezzabýn þýrýngayla sýkýldýðý bile yazýldý. Gerçek yine gün içinde anlaþýldý.

Ortada þýrýngalý kezzap saldýrýsý deðil, sokaða dökülmüþ bir kimyasal madde vardý.

Üstelik bacaklarýna kimyasal madde sýçrayan 5-6 kiþiden sadece biri kýsa etekliydi.

 

Bir baþka haber ise "cumhuriyet öðretmenine türban dayaðý" baþlýðý ile verildi.

 

Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin iddiasýna göre, Trabzon'da bir öðretmen, baþörtülü öðrencilerin derse girmesine izin vermediði için dövülmüþtü.

 

Bu haber de, kýsa sürede doðun grubu'nun yalan haberleri listesinde yerini aldý. Öðretmenin sorunlu olduðu, ilçeye sürgün geldiði ve okul dýþýnda baþörtüsü takan öðrencilerin notlarýný bilinçli olarak düþürdüðü ortaya çýktý.

Haber7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...