Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dumanlar içinde hasýra sarýlmýþ gencecik bir beden...

 

Adý; Zübeyr bin Avvam (ra)

Suçu: Müslüman olmak

Yaþý: Henüz onbeþ

Ýþkence yapan: Öz bir amca

 

 

Kesik kesik öksürükler içinde zulüm kokan bir ses yayýlýyor etrafa.

- Muhammed’in Rabbini inkar et! Seni bu iþkenceden kurtarayým.

 

Cevap bir meydan okumadýr sanki:

- Hayýr. Vallahi asla küfre dönmem.

 

Bir þehâdettir bu ölümü hiçe sayan.

Bu þehâdet, dumanla birlikte yükselirken semaya, ateþ bir kez daha körüklenir zalimce.

Bir zülümdür bu, amca merhametinin de üstünde olan..

 

 

 

Müslüman olacaðýný rüyasýnda gören bir genç...

 

Adý: Hâlid bin Said (ra)

Suçu: Müslüman olmak

Ýþkenceyi yapan: Bir baba

 

Ay ýþýðýnýn aydýnlattýðý karanlýk bir oda...

 

Köþeye sinmiþ, aç, susuz ve dövülerek iþkence edilmiþ bir beden.

Üzerine kapatýlan kapýlar O’nu Rabbiyle baþ baþa býrakýyor. Þimdi ne odanýn karanlýðý acýtýyor içini ne de yaralarýndan akan kanlar. Ýmanýn teselli etmediði yer mi var? !

 

Fakat bu kadar iþkence kafi deðil bu baba için. Mekke’nin kýzgýn kumlarýna yatýrýyor oðlunu. Yetmiyor aðýr taþlar koyduruyor üzerine...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...