Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Hoca döner mi?

 

Yaklaþýk 10 senedir kaldýðý Amerika’da ikamet hakký kazanan Fethullah Gülen Hocaefendi’yle ilgili haberlerde artýþ gözleniyor. Çeþitli yayýn organlarý “Hocaefendi gelir mi, ne zaman gelir, nasýl gelir?” diye sorular sormaya baþladý. Tabii ki yaklaþýk bunca zamandýr yurdundan uzakta yaþamakta olan Hocaefendi’nin gelip gelmeyeceði merak konusu. Sadece onu seven yüz binler deðil, onu sevmeyenler de bu konuyla ilgili. Madem konu sýklýkla haberlerde yer almaya baþladý, bununla ilgili bir iki noktaya deðinmekte fayda var.

 

Ramazan Bayramý’ndan bir hafta önce Türk Kültür Derneði’nin New York’ta düzenlediði iftara katýldýk. Bir gün sonra da -üstelik mübarek Kadir Gecesi’ne rastladý- Hocaefendi’yi ziyaret ettik. Ziyaretçiler arasýnda kamuoyunun yakýndan tanýdýðý simalar, eski siyasetçiler, bürokratlar, bilim adamlarý-akademisyenler, gazeteciler, yazarlar vardý. Hocaefendi, bir sünneti ihya ederek i’tikafa çekilmiþti, nezaket gösterip kaldýðý katta âdeti olmadýðý halde bize iftar verdi. Sahuru da birlikte yapma fýrsatýný bulduk.

 

Bu, Amerika’da iken benim kendisini üçüncü ziyaretimdi. Ýlkini 2001’de, ikincisini 2004’te yapmýþtým. Bu sefer açýkça Hocaefendi’yi saðlýklý buldum. Her zamanki gibi þekeri vardý, insülin yapýp iftar sofrasýna gelmiþti. Ama hamdolsun gayet dinç görünüyordu. Saðdan soldan sohbet ederken haddim ve yetkim olmayarak -ama çok sayýda insanýn emanet mahiyetindeki dilek ve temennisini dile getirmek üzere- söz alýp Hocaefendi’ye ne zaman Türkiye’ye dönmeyi düþündüðünü sordum ve þunlarý söyledim:

 

“-Gezip dolaþtýðým her yerde sizi sevenler soruyor, hatta sizi ziyaret edeceðimi hesaba katarak üzerime emanet yüklüyorlar. Hocaefendi ne zaman dönecek? Bana herkesin dediði þu: ‘Biz artýk Hocamýzýn ülkesine, aramýza dönmesini arzu ediyoruz.’ Türkiye’den ayrýldýðýnýzda henüz buluð çaðýna giren gençler þimdi kocaman adamlar oldu. Türkiye’de sorunlar bitmez, her zaman ‘kritik bir dönem’den geçeriz, sizinle ilgili dava bitti, benim de þahsi fikrim ve arzum, hasretini derinden hissettiðinizi bildiðim ülkenize dönmenizdir.”

 

Sað olsunlar, ziyaretçilerin tamamý beni destekledi, onlar da uygun bir yol ve tarzda Hocaefendi’nin Türkiye’ye dönmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðýný teyiden beyan ettiler. Bir anda ziyaretimiz “Hocaefendi’yi ülkesine davet etme”ye dönüþtü.

 

Hepimiz þunu müþahede ettik, Hocaefendi bundan hayli memnun oldu, teþekkür etti. Ancak haklý olarak bazý mülahazalarda bulundu. Bir kere geliþinin mesele olmasýný, baþka amaçlar uðruna istismar edilmesini, gürültü-patýrtýya sebebiyet vermesini, baþka liderlerin ülkelerine dönüþlerine benzetilmesini istemiyordu. Belki en güzeli sessiz sedasýz dönmesi, kamuoyunun, dönüþünden sonra haberdar olmasýydý. Biz bu daveti yaparken, oturum meselesi henüz neticelenmiþ deðildi. Zannedersem Hocaefendi biraz da sonucu bekliyordu. Hocaefendi’nin iþaret ettiði bir nokta da þuydu: Artýk hizmetler küresel ölçekler kazanmýþ bulunmaktadýr. Belki Amerika’da da yapýlacak hizmetler olabilir ki, doðrudur. Amerika derin bir krizin içinden geçiyor, ama belli ki daha uzun bir süre dünyayý etkileyen güçlü bir platform fonksiyonu görmeye devam edecektir.

 

Oturum meselesi olumlu yönde sonuçlandýðýna göre, Hocaefendi’nin dönüþüne daha ümitvar bakabiliriz. Þahsi kanaatime göre “oturum hakkýný kazanmýþ olmasý”nýn Hocaefendi açýsýndan önemi þudur: Anladýðým kadarýyla Hocaefendi, Türkiye’ye dönse bile -Allahu a’lem- uzun süre kalmayabilir, sýklýkla yurtdýþýna çýkar, döner. Böylelikle gidiþ-geliþlerde sorun olmaz.

 

Bir insanýn sevdiði yurdundan uzakta kalmasý kolay deðildir. Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabelerden bir kýsmý Mekke hasretiyle yataklara düþtüler. Ne çare ki büyük insanlarýn, büyük medeniyet hareketlerinin kaderinde ‘hicret’ olur. Kahýrdan lütuf doðar, kendi aleyhimizde zannettiðimiz bir durum, bir bakmýþýz bize nice hayýrlar getirmiþtir. Doðru istikamette oldukça Allah kendi ihsan ve fazlýndan umulmadýk kapýlar açar.

 

Ali Bulac, Zaman

22.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...