Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müsaadenizle biraz ironi yapmak istiyorum büyüklerin 'affediciliði' üzerine. Eh söz konusu futbol olunca 'büyüklük' kavramý da tartýþmalýdýr aslýnda.

 

Ancak F.Bahçe, Beþiktaþ ve G.Saray'ýn tarihin omuzlarý üzerinde yükselen duruþlarý bu kulüplerin 'büyüklüklerini' karþý cephedekiler nazarýnda da öykünme konusu olmaktan çýkarmýþtýr. Yani F.Bahçe'ye büyük demeyi, kendini küçük görmek olarak algýlamamaktadýr Kayserisporlu. Elbette Trabzonspor da, 'büyüklüðün' farklý bir adýdýr, adresidir. Daha doðrusu Türk futbolunda 'aykýrý büyüklüðün' en gür sesidir. Neyse saplanýp kalmayalým 'felsefe' kaldýrýmlarýna. Sadede gelelim vesselam.

 

Üç Ýstanbul büyüðünün de kazandýðý bir haftayý geride býraktýk. Hem de oyunlarýn bütününe baktýðýmýzda 'büyük takým futbolundan' sahici sunumlar göremediðimiz halde...

 

Cumartesi akþamý Ýsmet Paþa'daydým. Lig sonuncusu Kocaelispor'un F.Bahçe'yi tir tir titrettiði ama sonunda puansýz bir þekilde baþýný önüne eðerek soyunma odasýnýn yolunu tuttuðu bir oyuna þahit oldum. Kendi hatalarýnýn kurbaný olmuþtu Körfez ekibi. Savunma yapmayý bilmemenin, yakaladýðý fýrsatlarý akýllýca deðerlendirememenin, oyundaki denge kývamýný ustaca yönetememenin bedelini ödemiþti. F.Bahçe'nin bireysel hünerine boyun eðmiþti. Büyüklerin futbol zemininde hiç de affedici olmadýklarýný hesap edememiþti. Gerçekten Kocaelispor için dramatik bir kaybediþti F.Bahçe oyunu... Sarý-Lacivertli takým ve Aragones için ise bunalým çukurundan hafif de olsa sýyýrarak 'normal solunumlu hayat'a dönüþtü.

 

Bir de Semih gerçeði var es geçemeyeceðim. O, F.Bahçe için yokluðu 'ýstýrap' mesabesinde bir oyuncu. Týpký alýp baþýný giderek Ýspanya çimeninde top koþturan orta sahanýn 'estetik hamalý' Mehmet Aurelio gibi. Semih, 'gollerini ve golcülüðü'nü tahlil etme sýkýntýsý çekenler için 'ballý forvettir'. Benim futbol tahayyülümde ise 'bereketli golcüdür', oyun çevirme ustasýdýr, fýrsat avcýsýdýr, kurtarýcýdýr. Oyun zekasý ile görev bilincini, sezgi gücü ile vuruþ becerisini muhteþem bir kývamda kotarmýþtýr. Onu bereketli golcü yapan hakikat de budur.

 

Kocaelispor maçýnýn uzatma bölümünde Semih'in attýðý gol kadar Güiza'nýn yaptýklarý da önemlidir. Ýspanya gol kralý bir gol iki asistle tamamladýðý maçta yeterince beslenebilmiþ bir aktör deðildi. Ama özverili ve limitlerini sonuna kadar zorlayan oyunuyla böylesine parlak bir istatistiðe ulaþmayý baþardý.

 

Ali Sami Yen akþamýnda sahit olduklarýma gelince... 90 dakikalýk etkili bir takým oyununun tabelaya yazýlmasý deðildi 3-0'lýk skor. Trabzonspor'un baský ikliminde baþlayan, G.Saray'ýn henüz dengeyi saðlayamadan duran top organizasyonlarý sayesinde bulduðu iki golle konforlu bir oyun ortamýna geçtiði bir maç izledik. Baþta Arda, Lincoln ve Kewell olmak üzere çabuk düþünebilen 'büyük akýllarý' var Sarý-Kýrmýzýlý takýmýn. Geniþ alan bulmaya görsünler. Mahkum oynarken bile rüzgarý anýnda tersine çevirebiliyorlar. Trabzon savunmasý ve kalecisinin de hatalarý sayesinde zor maçý kolay ve farklý kazandýlar.

 

Mustafa Denizli, 'bitirici' teknik direktör imajýna uygun bir açýlýþ yaparak 13 dakikada gelen üç golle G.Birliði deplasmanýndan fiyakalý bir galibiyet çýkardý. Böylece Beþiktaþ Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle liderliðe yükseldi. Tecrübeli hocanýn, Tello'yu forvet arkasý olarak oynatmasý sistem üzerindeki en etkileyici hamlesi olarak dikkat çekti. Ancak unutmamak gerekir ki hýzlý baþlangýçlar her zaman mutlu sonu getirmez. Sahici bir Denizli analizi için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor.

 

Bursa'daki güzellik

 

Bursaspor-Eskiþehir maçýnýn baþýndaki taraftar dayanýþmasý, futbolcularýn birlikte taraftarlarý selamlamasý haftanýn en güzel karelerindendi. Daha sonra tribüne düþen gerginlik ise bu sevimli tabloyu bir miktar gölgeledi. Ve Eskiþehir, büyük bir sürpriz gerçekleþtirerek zirveye oynayan güçlü rakibini devirdi. Ankara Kayseri'de, Konya da Antep'te sürpriz galibiyetlerle haftayý renklendirdi. Ve Sivas görkemli bir oyun ve farklý skorla hedef takýmý olduðunu bir kez daha belgeledi. Hacettepe ve Büyükþehir ise haftayý üç puanla kapatarak lige ýsýnma yolunda moral buldular.

2

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...