Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kime sorarsak soralým, biraz daha uyumak ister misiniz sorusuna çoðumuz evet cevabýný veririz. Bu durum genelde kronik olarak uyku yoksunluðu çektiðimiz kanýsýný doðuruyor. Tüm bunlarýn üstüne, yetersiz uyumanýn obezite ve buna baðlý diyabet gibi hastalýklara sebep olduðu endiþesi gündemde þimdi de.

 

UYKUSUZLUK BÝR ABARTI

 

Uyku yoksunluðu aslýnda yeni bir durum deðil. Daha 1894'de bir Ýngiliz týp dergisi modern yaþam biçiminin insomni (uykusuzluk) hastalýðýna yol açtýðýný öne sürmüþtü. Ancak NewScientist dergisinin haberine göre, bu kaný pek de doðru deðil ve uyku yoksunluðu çekenlerin varlýðýna raðmen aslýnda yetiþkinlerin çoðu yeterli miktarda uyuyor ve dahasý uyku yoksunluðunun obezite, diyabet gibi hastalýklara yol açtýðý da abartýlan bir gerçek.

 

SAÐLIKLI UYKU KAÇ SAAT?

 

Geçtiðimiz kýrk yýl içerisinde, insanlarýn gerçekte ne kadar uyumalarý gerektiðini inceleyen pek çok çalýþma yapýldý. Ve incelemeler sonucunda saðlýklý yetiþkinlerin günde yedi veya yedi buçuk saat kadar uyuduðu ortaya çýktý.

 

Eskiden insanlarýn dokuz saat uyuduklarý doðru deðil. Bu inanýþ 1900' lerin baþýnda Stanford Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya dayanýyor ve bu oran sadece 8-17 arasý çocuklar için geçerli aslýnda. Günümüzde bu yaþlardaki çocuklar zaten aþaðý yukarý dokuz saat uyuyor günde.

 

Bugünün uyku yoksunluðu ile ilgili bilgilerin çoðu laboratuvar ortamýnda yapýlmýþ hassas testlere dayanýyor. Bu testlere göre, nüfusun çoðunda yüksek oranda uykulu olma durumuna rastlandýðý iddia ediliyor ancak testlerin dinlendirici þartlar altýnda yapýlmasý uyuklama güdüsünü artýrýyor ve normalde gündelik yaþamda bunun olmasý pek mümkün deðil.

 

Kronik uyku yoksunluðuyla ilgili bir diðer iddia ise, insanlarýn hafta sonlarý veya tatillerde daha uzun saatler uyumasýnýn sebebinin hafta içi eksik kalan uyku ihtiyacýný gidermekle ilgisi olduðu yönünde. Fakat fýrsatýný bulunca daha uzun uyuyor olmamýz, aslýnda o kadar uykuya ihtiyacýmýz olduðunu göstermez. Týpký insanlarýn zevk için biyolojik ihtiyacýndan fazla yiyor olmasý gibi, ayný durum uyku için de geçerli olabilir. Bunun yaný sýra, bilimsel araþtýrmalar memeli canlýlarýn çoðunun sýkýlma, kafese koyulma veya fazla yeme durumunda normalden çok uyuduðunu gösteriyor.

 

68,000 KADIN ÜZERÝNDE ÝNCELEME

 

On altý yýl boyunca 68,000 kadýn üzerinde devam ettirilen bir inceleme de dahil olmak üzere, pek çok araþtýrma, yetersiz uyku ve obezite arasýnda bir ilgi olduðunu ortaya koyuyor. Fakat bu endiþelenmeyi gerektirecek kadar ciddi bir bað deðil. Uyku eksikliði, günde beþ saatten daha az uyumayý bir alýþkanlýk haline getirmiþ kiþileri etkiliyor sadece. Uyku düzeni buna benzeyen bir kiþi yýlda yaklaþýk bir kilo alýr uyku yoksunluðuna dayalý olarak ama bunu yediklerimize dikkat ederek telafi etmemiz mümkün.

 

Aslýnda az uyuyanlarýn çok azý obez ve obez olanlarýn da ufak bir oraný az uyuyor. Araþtýrmalar az uyuyan bir kimse ile günde dokuz saatten fazla uyuyanlarýn eþit derecede risk taþýdýðýný öne sürüyor. Bunun yaný sýra, obezite ve uyku yoksunluðu iliþkisi çocuklarda da görülüyor; ama sonuçlar yine çok ciddi deðil.

 

UYKU ÝÇÝN EN ALT DOÐAL SINIR BEÞ SAAT

 

Uyku yoksunluðu ve diyabet arasýndaki iliþki de fazla abartýlýyor. Yapýlan incelemelerde, üst üste birkaç gece dört saatten az uyuyan kiþilerde glikozu tolere edememe gibi durumlarýn ortaya çýkmaya baþladýðý gözlemleniyor ama bu gerçek hayatta da bunun olacaðýný göstermiyor. Çünkü uykusuz birkaç gecenin ardýndan yeterli miktarda uyuyan kiþide oluþan bu durumun düzeldiði gözlemlendi. Ayrýca dört saatten az uyumak normal hayatta pek de rastlanan bir þey deðil ve hiç kimsenin çok uzun zaman boyunca bu kadar az uyumaya dayanamayacaðý iddia ediliyor. Uyku için en alt doðal sýnýr beþ saat olarak belirlendi ancak beþ saatlik uykunun metabolizma üzerindeki etkileri ile ilgili herhangi bir araþtýrma yapýlmadý henüz ve iddialar genelde dört saatlik uyku ile ilgili verilerin her miktar kýsa uyku için geçerli olduðu varsayýmýna dayanýyor.

 

FAZLA UYKU ÝHTÝYAÇLA ÝLGÝLÝ DEÐÝL

 

Ýnsanlarýn çoðunun uyumak isteyip istemedikleri sorulduðunda evet cevabý vermesi, sorunun soruluþ biçimine ve genel olarak toplumda kronik bir uyku yoksunluðu olduðuna dair olan yaygýn kanýyla ilgili. Örneðin 11 bin kiþiye yapýlan bir anket fazla uyku isteðinin ihtiyaçla ilgisi olmadýðýný ve kiþilerin çoðunun vakit bulduklarýnda uyumak yerine baþka aktivitelerle meþgul olmayý istediðini gösterdi. Uyku yoksunluðuna dair abartýlanyaygýn kaný insanlarý gereksiz yere kaygýlandýrýyor, saðlýkla ilgili endiþelerini artýrýyor ve daha fazla uyku ilacý tüketmeye sevk ediyor. Halbuki, uzmanlara göre uykuya ayrýlacak ekstra birkaç saat yerine, bu vaktimizi daha üretici þeyler yapmaya ayýrmalýyýz.

Zaman

Link to comment
Share on other sites

UYKU ÝÇÝN EN ALT DOÐAL SINIR BEÞ SAAT

 

Uyku yoksunluðu ve diyabet arasýndaki iliþki de fazla abartýlýyor. Yapýlan incelemelerde, üst üste birkaç gece dört saatten az uyuyan kiþilerde glikozu tolere edememe gibi durumlarýn ortaya çýkmaya baþladýðý gözlemleniyor ama bu gerçek hayatta da bunun olacaðýný göstermiyor. Çünkü uykusuz birkaç gecenin ardýndan yeterli miktarda uyuyan kiþide oluþan bu durumun düzeldiði gözlemlendi. Ayrýca dört saatten az uyumak normal hayatta pek de rastlanan bir þey deðil ve hiç kimsenin çok uzun zaman boyunca bu kadar az uyumaya dayanamayacaðý iddia ediliyor. Uyku için en alt doðal sýnýr beþ saat olarak belirlendi ancak beþ saatlik uykunun metabolizma üzerindeki etkileri ile ilgili herhangi bir araþtýrma yapýlmadý henüz ve iddialar genelde dört saatlik uyku ile ilgili verilerin her miktar kýsa uyku için geçerli olduðu varsayýmýna dayanýyor.

 

 

:selam:

 

:aro: Emegine bereket

Lakin bunu yazan halt etmis.(sen degil)

 

Yaklasik 23 senedir ortalama 3 ila 5 saat uyku uyuyorum ve bu uykuyu taksit taksit uyuyorum. Bir yatista 2 saat kesintisiz uyku cok nadirdir. sadece ayda 2-3 gece 4 saat kesinzisiz uykum var.

 

Sagimdan soluma dönerken uyaniyorum, bir daha uyku tutmuyor.

Tuhaf olan etrafimdaki insanlarin cogunda var. Istisna degil. Bu uykusuzlugun pesi sira getirdigi hastaliklar göz ardi edilemeyecek kadar vahimdir....

 

Bunun aksine asiri uykuda hafife alinmaz hastaliklarin davetcisidir.

Depresyon hastlarinin cok uykuya düskün olduklari dikkat cekmelidir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...