Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Boðaziçi Üniversitesi'nde Rektör Kadri Özçaldýran'dan sonra Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Baykal da baþörtüsü yasaðý uygulamaya baþladý. Durumu, protesto eden öðrenciler, dekana özgürlük dersi verdi.

 

Boðaziçi Üniversitesi öðrencileri, baþörtülü arkadaþlarýna destek vermek için kapýsýný çaldýklarý Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Baykal'a adeta özgürlük dersi verdi. Birçoðu baþörtüsüz öðrencilerden oluþan grubu 'zorbalýkla' suçlayan Baykal'a öðrenciler, "Sizinki zorbalýk deðil de, bizimki mi zorbalýk?" karþýlýðýný verdi. Baþörtüsüz bir öðrencinin, "Biz istediðimiz gibi okula geliyoruz. Ama bazý arkadaþlar dersten atýlýyor, psikolojileri bozuluyor. Bu mudur eþitlik?" sözleri Dekan Baykal'ý sinirlendirdi.

 

Boðaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldýran'ýn talimatý ile öðretim yýlý baþýnda yaþanan ancak daha sonra öðrencilerin baþörtülerinin üzerine þapka takarak okullarýna girmesi ile aþýlan sorun bu kez Eðitim Fakültesi'nde öðrencilerin derslere alýnmamasý ile tekrar ortaya çýktý. Fakülte Dekaný Prof. Dr. Ali Baykal'ýn katý tutumu ve bazý eðitim görevlilerinin 'Bölüm kararý var' gerekçesi ile baþörtülü öðrencileri okula almamasý üzerine öðrenciler eylem yaptý. Derslere alýnmayan arkadaþlarýna destek vermek isteyen erkek ve baþý açýk kýz öðrenciler Eðitim Fakültesi'ne giderek koridorlarda sessizce bekledi. Þapka ile derslerine girebilen öðrencilerden F.B, Eðitim Fakültesi'nde arkadaþlarýnýn peruklu ve þapkalý halde bile derslere alýnmadýðýný söyledi. F.B., sýnýflara giren öðrencilerin dýþarý çýkartýldýðýný kaydetti.

 

 

Baþörtülü öðrencileri, baþý açýk arkadaþlarý savundu

Bir öðrenci: Biz buraya tartýþmak için gelmedik, arkadaþlarýmýza destek olmak için geldik. Polemiðe girmek istemiyoruz.

 

Baþörtüsüz kýz öðrenci: Hocam, biz istediðimiz gibi geliyoruz üniversiteye. Ama arkadaþlar dersten atýlýyor, psikolojisi bozuluyor. Bu mudur eþitlik?

 

Dekan Baykal: Ben bunun (baþörtülü okumanýn) özgürlük olduðuna inanmýyorum, özgürlük olduðunu kabul etmiyorum. Bu davranýþý Türkiye'yi esaretten ve cehaletten kurtaran bir siyasi akýma karþý çýkmak olarak görüyorum. 'Türban giymek için mandacýlýðý, zorbalýðý tercih ederim' diyen bir zihniyetin benim gönlümde de aklýmda da yeri yok.

 

Öðrenciler: Hocam! Ýran herkesin baþýný kapatmak istiyor. Sizin ki de buna benziyor bir nevi.

 

Dekan Baykal: Ýran'da sadece üniversitelerde deðil, her yerde baþý açýk gezmek yasak. Bize bir görev veriliyor, biz bunu uyguluyoruz.

 

Baþörtüsüz öðrenci: Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararlarý Türkiye'de uygulanmasaydý bu üniversite ne yasakçý olurdu, ne de militarist olurdu. Herkes AÝHM'nin kendisine yarayan kararlarýný örnek alýyor. Hepsini uygulayalým, herkese özgürlük verelim. Baþörtüsü yasaðý bir yasa deðil, yönetmelik. Ama bunu yasa diye dayatmaya çalýþýyorlar.

 

Öðrenciler: (Anayasa Mahkemesi kararýný hatýrlatan Baykal'a): Anayasa'da 'herkesin eðitim hakký vardýr' deniliyor. Bu dikkate alýnmýyor.

 

Baþörtüsüz öðrenci: Bu uygulamalar devam ettiði müddetçe biz de burada arkadaþlarýmýza destek olmaya devam edeceðiz.

 

Dekan Baykal: Yani zorbalýkla?

 

Erkek öðrenci: Sayýn Hocam! Siz Türkiye'nin çok önde gelen bir üniversitesinde profesörsünüz, lütfen bu sözlerle imajýnýzý sarsmayýn.

 

Dekan Baykal: Ben imaj meraklýsý deðilim, bu ülkeye özgürlük kazandýran insana hakarettir bu.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...