Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mustafa Gürkan'a babasýndan kalan en büyük miras, domates tohumlarý. Ýlaç ve gübre kullanmadan yaklaþýk 2 kiloluk domates yetiþtiren Gürkan, tohumlarý Ýsrail'in gen teknolojisine karþý dünyaya pazarlamaya hazýrlanýyor.

 

Eskiþehir'de bir vatandaþ, babasýnýn sandýðýnda bulduðu tohumlarý ekerek yaklaþýk iki kilogram aðýrlýðýnda dev domatesler yetiþtirdi. 'Yürek' adýný verdiði domatesleri tescil ettiren vatandaþ, þimdi Ýsrail'in gen teknolojisine karþý Türk domates tohumunu piyasaya sürmeye hazýrlanýyor.

 

Eskiþehir'de turþuculuk yapan Mustafa Ýhsan Gürkan, 3,5 yýl önce ölen babasýna ait sandýðýn içinde domates tohumu buldu. Fide haline getirdiði tohumlarý tarlaya diken Gürkan, yetiþen domateslerin normalin çok üstünde bir büyüklüðe sahip olduðunu gördü. En küçüðü 1,5, en büyüðü ise 1,8 kilogram aðýrlýðýndaki domateslere 'yürek' ismini veren Gürkan, dev domateslerden tohum elde etmek için çalýþmalarýný hýzlandýrdý.

 

Yýllardýr baba mesleði turþuculukla uðraþan Gürkan, hayatýnda ilk kez bu büyüklük ve þekilde domates gördüðünü söyledi. Yaþadýklarý karþýsýnda hayrete düþen ve 1 dönüm arazi üzerine ektiði domatesleri ilaç ve gübre kullanmadan doðal ortamda yetiþtirdiðini belirten Gürkan, "Yýllardýr sebze meyve yetiþtiriyorum. Bir fidenin bu aðýrlýktaki domatesleri nasýl taþýdýðýna hayret ettim. Hatta eþimi dostumu çaðýrýp gösterdim, onlar da gördükleri karþýsýnda çok þaþýrdý." þeklinde konuþtu.

 

Domateslerin renginin pembe olduðunu ve bir tanesiyle 6 kiþinin doyduðunu kaydeden Gürkan, "Domateslerin çekirdeði çok az ve dana yüreðine benziyor. Bu sebeple domateslere 'yürek' ismini verdim. Domateslerin içi tamamen dolu ve tadý çok güzel. Yiyenler tadýný çok beðeniyor." ifadesini kullandý. Babasýndan kalan tohumlarý bir mücevher gibi saklayan ve tescil ettiren Gürkan, Ýsrail'e karþý dünyaya Türk domates markasýný yaygýnlaþtýrmak istediklerini vurguladý. Proje üzerinde çalýþtýklarýný anlatan Gürkan, "Ýsrail nasýl Türkiye ve dünya ülkelerine kendi adýyla domates tohumu satýyorsa biz de dünyaya Türk adýyla domates tohumu satacaðýz. Önümüzdeki yýl hayata geçireceðimiz çalýþma ile hazýrladýðýmýz tohumlarý Türk ve dünya çiftçisine vermek istiyoruz. Bu nesil kaybolmasýn istiyoruz." diye konuþtu.

 

Mehmet Kuru

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...