Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Orata Amerika ülkelerinden Belize açýklarýnda bulunan "Büyük Mavi Çukur" gezegenin en iyi dalýþ noktasý sayýlýyor. 1971'de ünlü bilim adamý Jaques Yves Cousteau tarafýndan adý tüm dünyaya duyurulan 305 metre çapýnda, 146 metre derinliðindeki "Büyük Mavi Çukur" her ne kadar dalma meraklýlarýnýn çok iyi bildikleri bir yer olsa da, böge yerlileri için hala esrarýný koruyor.

 

Bilim adamlarý "Büyük Mavi Çukur"un, Buz Çaðý'nda, deniz seviyesinin henüz düþük olduðu bir dönemde, bir maðara olarak oluþtuðunu, deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaþ yavaþ sular altýnda kaldýðýný ve sonunda basýnca dayanamayan maðara tavanýnýn çökmesiyle oluþtuðunu açýklýyorlar.

 

Bir zamanlar Maya medeniyetinin bir parçasý olan bölgenin yerli halký ise bu açýklamayý kabul etse de hikayenin bir bölümünde maðarada yaþadýklarý varsayýlan tanrýlarýn, insanlara küstüklerini ve maðarayý terketmeleri sonucu maðaranýn çöktünü anlatýyor. Tanrýlarýn bölgeyi terk etmeleriyle birlikte, belalarýn gelmeye baþladýðýný anlatan yerli halk "Büyük Mavi Çukur"a bugün bile bir tapýnak olarak bakýyor. Bazýlarý da, zaman zaman "Büyük Mavi Çukur"un, gece vakti gümüþ rengine büründüðünü iddia ediyor

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...