Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslam'la yeniden tanýþma hikayesi

 

Müslüman doðdu. Ermeni kolejin-de okurken Hýristiyanlýðý seçti. Mutafyan vaftiz etti, 17 yýl yüksek rütbeli papazlýklýk yaptý. Sonunda kaybettiði Ýslam'ý buldu!

 

 

Salih Zengin'in röportajý

 

Abdullah Palazoðlu'nun yaþamý iki ayrý hikâyeden oluþuyor. Müslüman bir ailede doðan ve Ermeni Koleji'nde okurken Hýristiyanlýðý seçen Palazoðlu, Ermeni Patriði Mesrob Mutafyan tarafýndan vaftiz edilerek yurtdýþýna teoloji eðitimi için gönderildi.

 

Ýsmini Andreas Palaylogos olarak deðiþtiren rahip, Amerika, Vatikan, Yunanistan gibi ülkelerde çalýþarak altý yabancý dil öðrendi. Ancak onun hayatýný yeniden deðiþtiren olay görev yeri Konya'da gerçekleþti. Bediüzzaman'ýn eserini okurken Hýristiyanlarý n gerçek Ýncil'in ayetlerini nasýl tahrif ettiklerini fark eden 17 yýllýk yüksek rütbeli papaz Andreas'ýn, Ýslam'la yeniden tanýþmasýna her iki kesim de mesafeli yaklaþtý. Hýristiyanlar tarafýndan dýþlanarak bütün mal varlýðýna el konulan ve ölüm tehdidi alan Palazoðlu, ayný zamanda 'ajan' ithamýna maruz kaldý. Çeþitli iþlerden bu itham sebebiyle çýkan ve en son haftalýk 50 YTL kazandýðý hamallýk iþine sarýlan Palazoðlu geçmiþ 17 yýlý büyük bir kayýp sayýyor. "Þu an iki pantolonum, iki gömleðim, bir de hýrkam var. Rabb'imden 35 yýl daha istiyorum. Hýristiyanlýða 17 yýlýmý verdim, bunun iki katýný da Ýslam için kullanacaðým." diyen Palazoðlu, Müslümanlarýn Ýsa Peygamber'ini, Hýristiyan iken Rab olarak gördüðü Ýsa'dan daha çok sevdiðini kaydediyor. Hayat hikâyesini kitap olarak yazmaya da baþlayan Palazoðlu, Hýristiyanlýðýn bir din deðil mantýða uygun bir felsefe olduðunu belirterek, 'Konya'da 80 tane apartman kilise var ve amaç üniversite gençliðini Hýristiyanlaþtý rmak' diyor.

 

 

Bediüzzaman'ýn eserleri sayesinde Müslüman oldum

 

Rahip iken Müslüman olma serüveninizin en baþýna giderek, önce Hýristiyan olma hikâyenizi dinlemek istiyorum?

 

Ben 1973'te Konya'nýn Beyþehir ilçesinde doðdum. Babam terzi idi, fakir ama çevresi geniþ bir adamdý. O zamanlar konfeksiyon sektörü Ermenilerin elinde olduðu için Ýstanbul'daki Ermenilerle de arasý iyiydi. Ýlkokulu bitirdim. Ben yaramaz bir çocuktum. Yaz tatillerinde Kur'an kursuna gittim, dayak vardý, korkuyordum. O dönem babamýn arkadaþý olan Arto isimli Ermeni bir terzi vardý. Arto amca 'Bu keratayý bizim kolejde okutalým.' deyince babam parasýnýn olmadýðýný söyledi. O da 'Biz dost, arkadaþ deðil miyiz? Parasýný biz öderiz.' dedi ve ondan sonra Ýstanbul'daki Ermeni Koleji'ne kayýt yaptýrdým. Tabii kolejdekilerin rahip-rahibe- papaz olduklarýný sonradan öðrendik. Bize çok iyi davrandýlar, telkinlerde bulundular. Anlattýklarý Hýristiyanlýk deðildi, Tanrý'dan Allah diye bahsediyorlar, Ýsa'dan Mesih diye söz etmiyorlardý. Anlattýklarý akla mantýða yatkýn þeyler olunca, Kur'an kurslarýndan öðrendiðin dinden daha güzel gelmeye baþlýyor. Ve bir süre sonra da 'benim dinim bu' diyorsun ister istemez. 'O zaman Mesih Ýsa'yý kurtarýcýn ve Rabbin olarak da kabul edeceksin.' dediler. 'Onu da kabul ediyorum.' deyince 22 Temmuz 1989'da beþ Türk arkadaþla birlikte vaftiz olduk. Bunlardan birisi týp okumayý seçti ve bildiðim kadarýyla Samsun'da bir hastanede radyoloji bölümünde çalýþýyor. Ben teoloji bölümünü seçtim. 'Rahip olmak istiyorsan her türlü maddi imkâný saðlarýz.' dediler.

 

Hýristiyan olduðunuzu ailenize söylediniz mi?

 

Hayýr. Bilmelerine de gerek yok zaten. Amerika'da burs kazanýp üniversite okuyacaðýmý zannediyorlardý . Ama sonra öðrendi. Biraz zoruna gitti, bana karþý hep soðuk oldular.

 

Sizin vaftiz babanýz kimdi peki?

 

Þu anki Ermeni Patriði Mesrob Mutafyan.

 

Amerika'da teoloji eðitiminde neler öðrendiniz?

 

Bütün dinleri öðreniyorduk. Dinlerin ileri sürdüðü tezleri hangi sorularla çürüteceðimiz filan öðretiliyordu. Kur'an'ý yüzeysel okuyorduk ama bazý ayetleri ortamýna göre okuyorduk. Mesela tutucu bir topluluða karþý Ankebut Suresi 46. ayeti okuyorsun. Genelde fýtratýný tamamlayamayan, zayýf, üniversite öðrencilerine direkt Hýristiyanlýðý anlatýyorsun. Ýranlýlarýn insanlarý asmasý, kesmesi, bombalama gibi telkinlerde bulunuyorsunuz. 1. Yuhanna'nýn 3. bölüm 16. ayetindeki Tanrý'nýn insanlarý çok sevdiðini filan anlatýyorsun. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'da iki yýl zorunlu staj altýnda altý yýllýk bursun geri dönüþümü baþlýyor. Deðiþik eyaletlerde 4'er ay görev yaptým. Sonrasýnda 2 yýl Vatikan'da çalýþtým. Oradan Yunanistan'da iki yýl çalýþýnca burslar ödenmiþ oldu. Onun ardýndan ülkenize gönderiliyorsunuz. Ben Ýstanbul'a gönderildim. Güngören ve Moda'da kiliselerde çalýþtým. Protestanlarla o dönem tartýþmalarým oldu, çünkü ibadet þekilleri uydurma, Anadolu Ortodoks kültürüyle ibadet ediyorlar. Deðiþik mezhep ve azizlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Ýngiliz Protestanlýðý sistemine ve doktrinine ters düþüyorlar. Haliyle onlarla bir daha konuþmadým.

 

Kaç Hýristiyan mezhebi vardýr Türkiye'de?

 

50 kadar mezhep var, bunun 14-15'i faaliyette. En etkin olanlarý Luteranlar ve Katoliklerdir.

 

Altý dili nerede öðrendiniz?

 

Ýngilizceyi Amerika'da öðrendim. Zaten üç ay içinde öðrenmek zorundaydýk, yoksa sýnýr dýþý ediliyorsunuz. Ýleri hafýza tekniklerini öðrettiler önce. Beyni bir CD'yi kullanýr gibi kullanmayý öðretiyorlar. Vatikan'da Ýtalyancayý, Yunanistan'da Yunancayý öðrendim. Eðitim dili zaten Antik Yunanca idi. En güzel bu dili konuþurum. Adýyaman Nemrut'ta bilimsel araþtýrma yaptýk, 8 ay süresince Kürtçeyi öðrendim. Profesyonel olarak elektro gitar ve keman çalýyorum. Þan eðitimi aldým. Hatta beþ-altý tane Hýristiyan ilahisi bile besteledim. Zaten Hýristiyan öðretisinde opera, bale, müzik gibi eðitimlere yönlendirirler. Mesela eski ölen papa 'süper' opera bilirdi. Ben karateyi seçtim ve siyah kuþakta üçüncü dereceye kadar yükseldim. 2004 Fransa'da Avrupa ikincisi oldum karatede.

 

Görev yeri olarak neden Konya'yý seçtiniz?

 

Yönetim ve finans iþleri için geldim, Ýzmir piskoposuna baðlýydým. 80 ev kilisesinin papazlarýnýn baþýndaydým. Fetva makamýndaydým.

 

Konya'da 80 tane ev kilisesi mi var yani?

 

Evet. Geneli Protestan'dýr. Bilgi ve kültür olarak hepsinin baþýndaydým. Eðer görevime devam etseydim önümüzdeki yýl episkopos olacak ve bölge sorumlusu olarak Ýzmir'e gidecektim.

 

Peki kaç Hýristiyan vardýr Konya'da?

 

Dört sene öncesinde 1.000 kiþi vardý. Þimdiki sayýyý bilemem. Geneli üniversite öðrencisidir. Her ev 10-15 kiþiden oluþur. Öyle Hýristiyan iþadamlarý vardýr ki, duysanýz ismini 'hadi yaa!' dersiniz. Konya'daki ev kiliseleri üzerine görev yaparken Türk olduðumu kimse bilmezdi. Çok kiþiyi aforoz etmiþimdir. Türkiye aleyhine konuþanlarý da aforoz ettim. Ben ülkemi çok seviyordum o zamanlar. Bir de Hýristiyan inancýna göre Tanrý'nýn sürekli bakýp gözetlediði yer Anadolu topraklarý.

 

Üniversite öðrencileriyle ilgili çalýþmalar nasýldý?

 

Dolar bazýnda haftalýk para veriyorduk. Ama onlarý da bir taraftan iþliyorduk. Onlar bizi enayi yerine koyduklarýný düþünürken, bir süre sonra Ýslami altyapýlarý yoksa söylediklerimiz mantýklý geliyordu. Beyinlerini yýkýyorduk. Üniversiteye giden ve maddi sýkýntý çeken öðrencileri takip ediyorduk. Bir adamýn niyetini 'þak' diye anlarým. Çünkü psikoloji eðitimi de aldýk.

 

Mali sistem nasýl iþliyordu?

 

Vaftiz olmuþ herkes kazandýklarýnýn % 25'ini kiliseye vermek zorundadýr. Bir de dünyada resmî kayýtlý 2,5 milyar Hýristiyan var. Hepsi sadece 1 dolar verse 2,5 milyar dolar eder. Hýristiyanlýkta kýyameti hýzlandýrmak diye bir olay vardýr. Belli bir sayýya ulaþýnca Ýsa'nýn geleceðine inanýrlar. O yüzden Hýristiyan sayýsýný artýrmaya çalýþýyorlar.

 

Siz Konya'da kaç kiþiyi vaftiz ettiniz?

 

Ben kimseyi vaftiz etmedim. Vaftiz babasý oldum ama. Vaftiz havuzu, Havzan'da, biri Amerikalý diðeri Yeni Zelandalý iki bayanýn elma yetiþtirdiði bir bahçede. Kimseyi Hýristiyanlaþtý rmadým ama geçenlerde bir Hollandalýyý Müslüman yaptým. 7-8 kiþiden söz aldým, Kur'an'ý anadillerinde en az bir kere okuyacaklar. Yalnýz Yunanca olarak Kur'an yok, o dilde de mutlaka Kur'an olmalý.

 

Böylesine önemli bir görevdeyken, sizin Müslüman olmanýzý saðlayan ne oldu?

 

Bir gazetenin bölge müdürü ile tanýþtým. Onunla arkadaþ olduk zaman içerisinde. Bana bir gün 'Andreas' dedi, 'Bugünkü sizin kitaplarýnýzda peygamberimizin geleceði 114 yerde yazýlý. Nasýl olur da bunu görmezsin?' 'Ben sýradan bir adam deðilim, din üzerine ihtisas yaptým. Bunu nasýl görmediðimi düþünüyorsun, saçmalama. Orijinal Ýncilleri bile okuyup 6 diye çeviren bir adamým.' dedim. Bana her türlü inancýný bir kenara koyup Bediüzzaman'ýn Mektubat'ýný okumamý önerdi. 14. bölümdeki Mucizat'ý iki yýl boyunca inceleyip okudum. Ýki yýlýn sonunda gördüm ki Bediüzzaman Hazretleri doðru söylüyor. Mesela Ýncil'de geçen ve Ýsa'nýn (as) geleceðini söylediði kiþiyi 'öðütçü' diye yazmýþlar. Meðerse aslý 'övücü, çok öven' anlamýnda imiþ. Bir sürü sýfatlarý deðiþtirmiþler.

 

Ve sonra Müslüman olmaya karar verdiniz?

 

Evet. Müftülüðe gittik, 'basýn filan çaðýralým' dediler. Kabul etmedim. Ben hiçbir cemaate katýlmayacaðýmý filan söyledim. Ýslam'ý iyi kötü öðrenip yaþadým. 4,5 yýl kendimi gizledim. Daha önce vaftiz ismim Andreas'tý, kimliðimde din yerinde Hýristiyan yazýyordu. Þimdi tekrar Ýslam oldu. Müslüman olarak Ýsa peygamberi, Rab olarak gördüðüm Ýsa'dan daha çok sevdim. Þimdiki Ýncil dini kitaptan ziyade mektuplardan, tarihsel olaylardan oluþan bir kitap. Mantýða uygun bir felsefe öðretisi Hýristiyanlýk.

 

Müslüman olduktan sonra neler yaptýnýz?

 

Þu an hamallýk yaparak haftalýk 50 YTL kazanýyorum. Ama bir süredir yapmýyorum onu da. Babamdan kalan bir ev var, annemle orada oturuyorum. Kendi halimde derviþâne bir hayat yapýyorum. Bana ajan filan diyorlar. Ýki kez mide kanamasý geçirdim, kalbime stent takýldý.

 

Neden oldu bunlar?

 

Hýristiyanlarý n yaptýðý maddi ve manevi baskýlardan oldu. Kafayý sýyýrtacak noktaya getiriyorlar. Ýstifa ettikten sonra Dünya Kiliseler Birliði'nden, ABD'deki finansal iþlere bakan þirketten, Ýzmir'deki yardým kuruluþu altýnda misyonerlik yapan þirketlerden geldiler. Vatikan'dan geldiler. Sindiremediler Müslüman olmamý. Ölüm tehdidi aldým. Saçlarým bembeyaz oldu, boyattým. Mal varlýðýmý elimden aldýlar. Ýki pantolonum, iki gömleðim bir de hýrkam var. Rabb'imden 35 yýl daha istiyorum. Hýristiyanlýða 17 yýlýmý verdim, bunun iki katýný da Ýslam için vermek istiyorum.

 

Daha önce papazdýnýz, bundan sonra imam mý olacaksýnýz?

 

Þu an hayat hikâyemi kitap olarak yaþýyorum. Hýristiyanlýðýn ve Müslümanlýðýn amentüsü isimli çalýþmalarým var. Hýristiyanlýðýn tezini çürüten bir eser. Elimle yazdýðým antik Yunanca-Türkçe sözlüðüm var. Belki bunlar kitap olur.

 

Benimle tartýþacak bir papaz aradým

 

Neden televizyon ekranlarýna, magazin programlarýna çýktýnýz?

 

Karþýma çýkýp tartýþacak bir papaz aradým. Ýlmine güvenen buyursun, Ýncil'de Peygamberimiz'in ismini nasýl gizlediklerini anlatayým. Ama kimse çýkmadý. Onlar da Müslüman olsunlar istiyorum. Tek yol bu. 17 yýlýmý verdim Hýristiyanlýða, onu yaktým ben. Yoksa ben baðýþlar filan hariç 9.500 dolar maaþým vardý. Artýk magazin programlarýna gitmem.

 

Evlenmiþ ve boþanmýþsýnýz da öyle mi?

 

Evet. Ben Müslüman olunca ayrýldý eþim. Ýslam'ý kabul etse sürerdi. Evlenirsem doðacak çocuðumun isimlerini Meryem ve Ahmet koyacaðým.

 

 

Zaman-Pazar

12.10.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...