Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

1860'ta planlanan Marmaray projesinde dün tarihî bir adým atýldý. 11 tünel birbirine baðlandý. Baþbakan Erdoðan, 4 yýl sonra hizmete girecek Marmaray'ýn trafik çilesine sona vereceðini söyledi. Mevcut durumu ise þöyle açýkladý: "Trafikte ruh hastasý oluyoruz."

 

Ýstanbul'un rüya projesi Marmaray'da sona yaklaþýlýyor. Dün Asya ile Avrupa yakasý deniz altýndan raylarla birbirine baðlandý. Bin 400 metrelik 11 tüp tünel, deniz yüzeyinin 60 metre altýnda birbirine eklemlendi. Marmaray projesinde on birinci tünelin kapaðýný kaldýrarak diðer tüplerle birleþmeyi saðlayan düðmeye Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan bastý. Böylece Osmanlý Devleti'nin 1860 yýlýnda projesini çizdirdiði ancak savaþlar yüzünden hayata geçiremediði proje, 148 yýl sonra gerçekleþti. Erdoðan, açýlýþtan önce Marmaray projesi hakkýnda bilgi verdi. Ýstanbul'un trafik çilesinin sona ereceðini belirten Erdoðan, mevcut durumu þu cümleyle anlattý: "Trafikte adeta ruh hastasý, sinir hastasý oluyoruz." Tarihî bir gün yaþandýðýna dikkat çeken Erdoðan, þunlarý kaydetti: "On birinci tüpün baðlanmasýyla Boðaz'ýn iki yakasýný bir araya getirdik. Osmanlý'nýn 1860 yýlýnda, 148 yýl önce planladýðý projeyi hayata geçirmek bize nasip oldu."

 

Marmaray ile Ýngiltere'nin baþkenti Londra'dan Çin'in baþkenti Pekin'e kadar demiryoluyla kesintisiz seyahat etme imkâný doðduðunu ifade eden Erdoðan, "Bugün kýtalarý birleþtiriyoruz." dedi. Marmaray'a yakýn bir noktada deniz altýndan lastik tekerli araçlarýn geçiþine imkân verecek tüp tünel ihalesini de tamamladýklarýný açýklayan Erdoðan, "Ýhaleyi bitirdik. Yakýnda bunun müteahhidini açýklayacaðýz." diye konuþtu.

 

Marmaray projesi hayata geçtiðinde Bakýrköy-Bostancý arasý 37 dakika sürecek. Marmaray'ýn Taksim, Levent, Þiþli, Ayazaða metro hattýyla da baðlantýsý olacak. Marmaray'la birlikte halen Ýstanbul'un ulaþýmýnda yüzde 8'lik paya sahip olan demiryollarýnýn kullanýlma oraný yüzde 28'e yükselecek. Erdoðan, AK Parti iktidarýyla birlikte ulaþýmda bir atýlým saðlandýðýný anlattý. Bölünmüþ yollarý 15 bin kilometreye çýkarma hedeflerinin sürdüðünü kaydeden Erdoðan, 9 bin kilometreye ulaþan bölünmüþ yol aðýna 6 bin kilometre daha ilave edeceklerini söyledi. 2002 yýlý öncesi tersanecilikte Türkiye'nin dünyada 23. sýrada yer aldýðýný hatýrlatan Erdoðan, bugün 5. sýraya yükseldiðini hatýrlattý.

 

Boðaz'ýn iki yakasý, deniz altýndan birleþti

 

Marmaray, dünyanýn en derin batýrma tüp tüneli unvanýný taþýyor. Rekor düne kadar ABD'deydi. San Francisco þehrindeki tüpler deniz yüzeyinin 45 metre altýnda. Ýstanbul'daki tüneller ise 60 metre derinlikte. Boðaz dibine hendek açýlarak yerleþtirilen tünellerin üzeri taþ ve aðýr betonlar örtülüyor. Boðaz dibinde ters yönlü iki akýntýnýn olmasý nedeniyle tünellerin batýrma iþlemi San Francisco'dakinden daha zor oldu.

 

Saatte 75 bin yolcu taþýnacak

 

2012 yýlý sonunda hizmete girmesi planlanan Marmaray projesi ile Ýstanbul Halkalý'dan Ýzmit Gebze'ye saatte 75 bin yolcu taþýnacak. 2-10 dakika aralýklarla hareket edecek trenler, Üsküdar ile Sirkeci arasýný 4 dakikada kat edecek. Halkalý-Gebze arasý 105 dakika sürecek. Saat 23.00 ile 06.00 saatleri arasýnda demiryolundan yük trenleri geçecek.

 

Ýbrahim Balta

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...