Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir okul müdürü kendisi hakkýnda, "Allah'a inanmýyor, Ermeni" gibi dedikodular yapýldýðýný söyleyerek konunun soruþturulmasýný istedi. Bazý gazeteler, þikâyet üzerine yapýlan soruþturmayý Milli Eðitim tarafýndan baþlatýlmýþ gibi haber yaptý.

 

Milli Eðitim Bakanlýðý müfettiþlerinin, Antalya Aksu Ýlköðretim Okulu Müdürü Mehmet Karakaþ hakkýnda 'Allah'a inanmadýðý' gerekçesiyle soruþturma baþlattýðý yönündeki haberler yalan çýktý. Soruþturmanýn Milli Eðitim'in deðil Müdür Mehmet Karakaþ'ýn talebiyle yapýldýðý ortaya çýktý. Ancak, gazeteler konuyla ilgili haberleri müdürün talebini görmezden gelerek soruþturmayý Milli Eðitim müfettiþleri baþlatmýþ gibi sundu. Antalya Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, haberlerdeki çarpýtmaya dikkat çekerek þu açýklamada bulundu: "Müdür, bir öðretmen benim hakkýmda böyle dedikodular yapýyor diye þikâyetçi olmuþ. Müfettiþler de müdürün þikâyeti üzerine 'Bunlarý dediniz mi?' diye sormuþ."

 

Müzik öðretmeni Sevil Ünlü geçen yýl müdür Mehmet Karakaþ hakkýnda 'taciz' suçlamasýnda bulundu. Daha sonra okul müdürü hakkýnda, "Allah'a inanmýyor, Ermeni, öðle yemeðinde ayranýna raký katarak içiyor." gibi dedikodular baþladý. Bunun üzerine okul müdürü Mehmet Karakaþ, Antalya Valiliði'ne bir dilekçe vererek bu dedikodularý kendisini tacizle suçlayan öðretmenin çýkardýðýný iddia etti. Müdür Karakaþ bu iddialarýn açýklýða kavuþturulmasýný talep etti. Dilekçeyi iþleme koyan Antalya Milli Eðitim Müdürlüðü, olayý araþtýrmasý için 2 müfettiþ görevlendirdi. Müfettiþler de iddialarýn araþtýrýlmasýný isteyen Mehmet Karakaþ'ýn dilekçesinde ifade ettiði suçlamalarý öðretmenlere sordu.

 

Antalya Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, olayýn gazetelerde yer aldýðý gibi gerçekleþmediðini açýkladý. Yetkililer, Mehmet Karakaþ'ýn dilekçesinde kendisi hakkýnda söylendiðini duyduðu bazý konularýn araþtýrýlmasýný istediðini belirterek, "Öðretmen bana bunlarý diyor diye müdür kendisi þikâyetçi olmuþ. Müfettiþler de müdürün þikâyetine göre 'Bunlarý dediniz mi?' diye sormuþ." açýklamasýný yaptý.

 

Mehmet Karakaþ'ýn halen Ýsmail Hakký Kaya Ýlköðretim Okulu'nda müdür olarak görev yaptýðýný anlatan Milli Eðitim yetkilileri, müdürü ve öðretmeni baþka yerde görevlendirmenin bu soruþturma ile ilgisi bulunmadýðýný belirterek þunlarý kaydetti: "Öðretmenle okul müdürü bu iddialardan ötürü görevden alýnmadý. Ýddialar sübuta ermemiþ. Baþka suçlar sebebiyle yerleri deðiþtirilmiþ." Okul Müdürü Mehmet Karakaþ, konu hakkýnda konuþmak istemediðini söyledi. Antalya'nýn Ýbradi ilçesindeki bir baþka okula tayin edilen müzik öðretmeni Sevil Ünlü ise kendisinin derslerde öðrencilere müdürün inancý ve etnik kökeni hakkýnda konuþtuðu iddialarýný yalanladý. Öte yandan mesai arkadaþlarý, Mehmet Karakaþ ve Sevil Ünlü'nün daha önce son derece samimi arkadaþ olduklarý ve aralarýnda herhangi bir sorun olmadýðýný ifade etti.

 

Kenan Baþ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...