Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Piyanist Fazýl Say, duru bir Türkçeyle yazdýðý þiirleri halk arasýnda yedi asýrdýr okunan ünlü Türk þairi Yunus Emre'nin dilini anlamadýðýný söyledi.

 

 

 

Frankfurt Kitap Fuarý'nda 15 Ekim 2008 günü vereceði Nazým Hikmet Oratoryosu'nun iptal edilip yerine Yunus Emre Oratoryosu'nun konulmasýna kýzan Say, ilginç bir tavýr sergiledi. Yaklaþýk 700 yýldan beri dizeleri dilden dile dolaþan 'halk þairi'ni eleþtiren Say, Yunus Emre'nin bugünkü nesillerce anlaþýlmayan yabancý bir dil kullandýðýný iddia etti. SKY Türk'e konuþan Say, "Þiirlerinden günümüz gençliði hiçbir þey anlamýyor. Yunus Emre bizler için mühim de, Nazým Hikmet'in Almanya ile bir iliþkisi oldu hep. Büyük bir 20. yüzyýl þairi olarak Almanya'da bilinir." dedi.

 

Fazýl Say'ýn bu davranýþý müzik ve edebiyet dünyasýnýn tepkisini çekti. Hem Yunus Emre hem de Nazým Hikmet'in þiirlerini besteleyen müzisyen Ruhi Ayangil, iki þairi mukayese etmenin doðru olmayacaðýný vurguladý. Ayangil, "13. asýrda yaþayan bir þairin diliyle 20. asýrda yaþayaný kýyaslamanýn mantýðý yok. Yunus'a insanlýðý kavrayan sevgi boyutunda, hümanizmasý bakýmýndan yaklaþmak gerekir. Nazým Hikmet'in birçok þiiri de estetik ölçülerde olmayabilir. Yunus bir inanç, iman, hümanizma þairidir. Nazým diyalektik felsefe çerçevesinde insanlýða yönelmiþtir." þeklinde konuþtu. Frankfurt Kitap Fuarý müzik organizatörü Görgün Taner de, Nazým Oratoryosu'nun 250 kiþiden oluþtuðunu, Say'ýn kadroyu azaltmayý kabul etmediði için konseri iptal ettiðini açýkladý.

 

Geçtiðimiz yýl, yabancý gazetelere Türkiye'yi terk etmek istediðini söyleyen Say, tepki çekmiþti. "Bakan eþleri türbanlý. Ýslamcýlar kazandý." diyen piyanist, dana sonra yanlýþ anlaþýldýðýný belirterek, "Ýnsanýn içinden gitmek geliyor." cümlesinin, 'terk ediyorum' þeklinde tercüme edildiðini söylemiþti.

 

Ýbrahim Balta

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...