Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstad Bediüzzaman ýn Tarikatlara Dair Açýklamasý

 

Beþinci Vecih: Üstad kendisi söylüyor ki; "Ben sekiz-dokuz yaþýnda iken, bütün nahiyemizde ve etrafýnda ahali Nakþi tarikatýnda ve oraca meþhur Gavs-i Hizan namiyle bir zattan istimdad ederken, ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak "Ya Gavs-ý Geylani" derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemniyetsiz bir þey kaybolsa, "Ya Þeyh! Sana bir fatiha, sen benim bu þeyimi buldur." Acaiptir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle hazreti þeyh, himmet ve duasýyla imdadýma yetiþmiþ.

Onun için bütün hayatýmda umumiyetle fatiha ve ezkar ne kadar okumuþ isem, Zat-ý risaletten (a.s.m.) sonra þeyhi Geylaniye hediye ediliyordu. Ben üç-dört cihetle Nakþî iken, Kadirî meþrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsýz hükmediyordu. Fakat tarikatla iþtigale ilmin meþguliyeti mâni oluyordu.

Sonra bir inayet-i ilâhiyye imdadýma yetiþip gafleti daðýttýðý bir zamanda, Hazret-i Þeyhin "Fütuhul Gayb" namýndaki kitabý hüsn-ü tesadüfle elime geçmiþ. Yirmisekizinci mektubda beyan edildiði gibi, Hazreti Þeyhin himmet ve irþadiyle eski Said (r.a.) yeni Saide inkilab etmiþ. O Fütuhul Gaybýn tefe'ülünde en evvel þu fýkra çýktý: "Ey biçare! Sen darül hikmeti Ýslâmiyede bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin, Ehl-i Ýslâmýn manevi hastalýklarýný tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin.

Sen, evvel kendine tabib ara, þifa bul: Sonra baþkasýnýn þifasýna çalýþ." Ýþte o vakit o tefeül sýrrýyle maddî hastalýðým gibi manevî hastalýðýmý da katiyen anladým. O þeyhime dedim: "Sen tabibim ol." Elhak, o tabibim oldu. Fakat pek þiddetli ameliyatý cerrahiye yaptý. "Fütuhul Gayb" kitabýnda "Ya gulam!" tabir ettiði bir talebesine pek müthiþ ameliyatý cerrahiye yapýyor.

Ben kendimi o gulam yerine vaz'ettim. Fakat pek þiddetli hitab ediyordu: "Eyyühel münafýk" "Ey dinini dünyaya satan riyakâr" diye diye yarýsýný ancak okuyabildim. Sonra o risaleyi terkettim. Bir hafta bakamadým.

Fakat ameliyatý cerrahiyenin arkasýnda bir lezzet geldi; iþtiyak ile o mübarek eseri acý tiryak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillah, kabahatlerimi anladým. Yaralarýmý hissettim, gurur bir derece kýrýldý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...