Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Ýngiliz bilimadamlarý, Güneþ'ten saðlanan temiz ve neredeyse sýnýrsýz enerjinin benzerini Dünya'da da üretmek için 1.7 milyar dolar deðerindeki 'nükleer füzyon' projesini hayata geçiriyor.

 

Araþtýrmacýlar, bu hafta kurulmasý için çalýþmalar baþlatýlan nükleer füzyon (çekirdek kaynaþmasý) reaktörü ile Güneþ'ten elde edilen enerjiye benzer bir gücü elektrik üretiminde kullanacak. Projenin toplam maliyetinin 26 milyar dolar olabileceði öngörülüyor.

 

Bilimadamlarý, bu tür bir enerji reaksiyonunu sadece hidrojen bombalarýnda görebiliyordu. Ancak þimdi, ilk kez böylesi bir gücün laboratuar ortamýnda kontrol altýna alýnarak kullanýma sunulabileceði belirtiliyor. Proje sayesinde Ýngiltere'deki bütün evleri aydýnlatabilecek güçte enerji saðlanacak.

 

Eðer proje baþarýlý olursa, yeni nesil reaktör gelecekte temiz ve güvenli enerji üreten nükleer santrallerin bir tür prototipi olacak. Nükleer fizyon (atom çekirdeðini parçalama) yöntemini kullanan þimdik nükleer santralller, doðayý kirleten yüksek derecede radyoaktif atýk üretiyor. Ancak nükleer füzyon sistemiyle çalýþacak yeni santraller, 'deuterium' ve 'tritium' hidrojen atomlarýnýn sýkýþtýrýlmasý yöntemini kullanacaðý için çevreye zararý olmayan helyum atýklar býrakacak. Deterium ve tiritium suda kolaylýkla çözülebiliyor.

 

Oxford Üniversitesi'nin yanýndaki Rutherfor Appleton Laboratuarý bilimadamlarý, yeni nükleer santralin kullanýlabilir temiz enerji üretmede çýðýr açacaðýný belirtiyor. Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden fizikçilerin oluþturacaðý bir konsorsiyum, 3 yýl boyunca 'Yüksek Güçlü Laser Araþtýrmasý' (HIPER) adý verilen bu proje üzerinde kafa yoracak.

 

Rutherford Appleton Laboratuarý'ndan profesör Mike Dunne, "Bu yeni kaynak sayesinde karbon salýnýmý azalacak ve küresel ýsýnmanýn önüne geçilebilecek" dedi. 1 kilogram füzyon yakýtý sayesinde, 10 bin ton fosil yakýtýn saðlayayacaðý kadar enerji üretilebilecek.

 

 

(CÝHAN)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...