Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman Bertelsmann Vakfý yaklaþýk 2 bin Müslüman ile yaptýðý araþtýrmanyý tanýtan Bertelsman Vakfý Dini Yönelimler Programý Baþkaný Dr. Martin Rieger "Almanya'da yaþayan Müslümanlarda dini düþünce ve pratiklerin çok yoðun olduðunu ortaya koyuyor" dedi.

 

Riger, 'Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 41'i ise kendisini çok dindar olarak tanýmlýyor. Müslümanlar içindeki mezheplere göre dindarlýk oraný da deðiþiyor.

 

Sunnilerde dindar olarak tanýtanlarýn oraný yüzde 92, Þiilerde yüzde 90 ve Aleviler de ise yüzde 77. 30 yaþýn altýndakilerin yüzde 80'i Allah'a ya da öldükten sonraki yaþama güçlü bir þekilde inanýrken, 60 yaþýn üstündekilerde bu oran yüzde 66'da kalýyor' dedi.

 

Basýn toplantýsýnda araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren Federal Meclis eski Baþkaný Rita Süssmuth, "Müslümanlarýn dindarlýðý hep siyasý olarak algýlanýrdý. Halbuki gerçekte siyaset ve siyasi yaklaþým Müslümanlar için son derece az bir öneme sahip' dedi.

 

Araþtýrmayý dün düzenlenen basýn toplantýsý ile kamuoyuna (soldan saða) Rita Süssmuth, Liz Mohn ve Martin Rieger tanýttý.

 

 

Hürriyet, 27.09.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...