Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yarýn Kadir Gecesi. Kadrin kadrini bilenlerin gecesi. Ne demek Kadir'in kadrini bilmek? Bir ölçü mü var elimizde bununla alakalý? Deðerlendirme kriterleri mi sunmuþ bize Nebiler Sultaný (sas)? Þöyle yapan, böyle davranan Kadir'i kadriyle deðerlendirmiþ mi demiþ?

Daha da uzatýlabilecek bu minvaldeki bütün sorulara toptan cevabýmýz; evet. Bir deðil birçok ölçü var elimizde. Hem de þaþmaz ve þaþýrtmaz rehber Kur'an'da; kavlî beyanlarý, fiilî tatbikatlarý ile Efendimiz'de; 15 asýrlýk mazimizde oluþan gelenek ve göreneklerimizde.

 

Önce Kur'an. Buyuruyor ki Allah: "Biz Kur'ân'ý indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayýrlýdýr Kadir Gecesi! O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iþ için iner de iner... Artýk o gece bir selamettir gider... Tâ tan aðarana kadar..." Bir þey dikkatinizi çekiyor mu; Allah bu geceye bin aydan daha hayýrlý diyor. Demek O'nun Kadir'e bakýþý bu. O halde, Kadir'e Allah'ýn baktýðý gibi bakan insan, Kadir'in kadrini bilen insan demektir. Onu sýradan bir gece gibi gören kiþi ise sadece nasipsizdir.

 

Efendimiz'e (sas) geçelim: Kavlî beyanlarý: Bir; "Kim inanarak ve sadece sevabýný Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr." (Buhari, Savm, 6) Ýki; "Ondan mahrum olan, çok büyük þeyden mahrum olmuþtur." (Müsned, 2/230)

 

Fiilî tatbikatý; Kadir Gecesi'nin içinde gizli olduðu Ramazan'ýn son on gününde itikafa girmiþ, sabahlara kadar namaz, dua, istiðfar, tefekkür ve zikirle vaktini geçirmiþtir.

 

Ve 15 asýrdýr Kur'an ve Hz. Peygamber (sas) kökenli bu teorik ve pratik deðerleri hayatlarýna taþýyan Ýslam dünyasý. Bunlarý anlatmak bu köþenin hacmini aþar. Çünkü Kadir baþta mübarek gecelerin sadece Osmanlý'da nasýl kutlandýðýna dair onlarca kitap vardýr bugün piyasada. Bunlarýn günümüzdeki yansýmalarý ise sabahlara kadar cami ve türbe gezmeler, Kur'an tilavetleri, canan sohbetleri, tesbih namazlarý, dilhûn gönüllerle gönülleri dilhûn eden dua ve istiðfarlar.

 

Ýlave bir þey söyleyecek ve bir teklif sunacaðým sizlere; namaz, Kur'an tilaveti, dua, niyazýn yanýnda tefekkür ve tezekküre de zaman ayýralým yarýn gece. Biraz muhasebe yapalým. Bütün bir hayatýmýzýn muhasebesi deðil; o daha uzun bir zaman isteyebilir. Sadece ve sadece bu Ramazan'da, geçen 27 gün içinde ne yaptýk; bunu düþünelim. "Olan" ile "olmasý gereken" arasýnda mesafe var mý yok mu, bunu ölçelim. "Diþ macunu ile diþleri fýrçalamak orucumu bozar mý diye düþündüðüm kadar, oruçlu aðzýmla arkadaþýmýn gýybetini yaptým; orucum bozulup bozulmadýðýný merak ettim mi" diye soralým kendimize? Muhasebe sonucu cevabýmýz "evet" ise problem yok; ama "hayýr" ise, bunu masaya yatýralým ve kendimize "demek ki sen, midene oruç tutturduðun kadar diline oruç tutturamamýþsýn!" diyelim. "Bu Ramazan geçti ama söz Allah'ým eðer ömür verirsen bir daha ki Ramazan'a..." diyelim.

 

Gerekli mi böyle bir þey? Ben iki hadis aktarayým, gerekli mi gereksiz mi olduðuna siz karar verin: "Nice oruç tutanlar vardýr ki kendisine kuru açlýktan baþka bir þey kalmaz.", "Yalan sözleri, lâubali davranýþlarý terk etmeyen kiþinin yeme ve içmesini terk etmesine Allah'ýn ihtiyacý yoktur." (I.Mace, Sýyam, 21)

 

Kadir, Kadir'in kadrini bilenlerin gecesidir. Ne mutlu onlara. Dua istirhamýyla.

 

 

25 Eylül 2008, Perþembe

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...