Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye, bu üniversitedeki özgürlük direniþini konuþuyor

 

 

Yeni eðitim dönemine baþörtüsü yasaðýyla baþlayan Boðaziçi Üniversitesi öðrencileri, uygulamayý Genç Siviller ve Eðitim-Bir-Sen eþliðinde protesto etti.

Yýllardýr özgürlüðün sembolü olarak bilinen Boðaziçi Üniversitesi'nde faþist bir uygulamanýn baþlamasý, öðrencileri ayaða kaldýrdý.

 

Baþörtülü öðrenciler ile baþý açýk öðrenciler dayanýþma göstererek yasaðý deldi. Boðaziçi'nde akademik yýlýn açýlýþ gününde yaþanan özgürlük eylemi dün de gerçekleþti. Kampüse gelen öðrenciler yine içeri alýnmadý. Sabah saatlerinde derse girmek isteyen öðrenciler güvenlik görevlilerinin engellemeleriyle karþýlaþtý. Rektör Kadri Özçaldýran'ýn "Gelsinler görüþelim" teklifine raðmen yasak devam edince derslerini takip etmek isteyen öðrenciler güvenlik barikatýný delerek okula girdi. Daha sonra dersliklere daðýldý. Üniversite yönetiminin 'yasak' kararýna raðmen öðretim üyeleri, barikatý aþarak gelen öðrencilerinin baþörtülü derse girmelerine izin veriyor.

 

 

Eðitimciler tepkili: Boðaziçi Üniversitesi Ortaçað'a döndü

Öðrencilerine saðladýðý özgür eðitim ortamýyla tanýnan Boðaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör Kadri Özçaldýran'ýn baþlattýðý yasakçý uygulamalar tartýþma doðurdu.

 

Baþörtülü öðrencilerin kampüse girmesini engelleyen Özçaldýran, peruklu gençlerin bile üniversiteye giriþini yasakladý. Baþý açýk arkadaþlarýyla yasaðý protesto eden öðrencilere sivil toplumdan da destek geldi. Öðrencilerin kýyafetleri sebebiyle eðitim hakkýndan mahrum býrakýlmasýný 'Ortaçað zihniyetinin ürünü' olarak nitelendiren Eðitim-Bir-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, "Bilim yuvasý olmasý gereken üniversitelerin kapýlarýnda, öðrencilerin insanlýk dýþý muamelelerle karþýlaþmasý, barikat kurularak anayasa ile güvence altýna alýnan eðitim haklarýnýn engellenmesi, 21. yüzyýla yakýþmayan bir uygulamadýr." dedi. Üniversitelerin bilimsel araþtýrmalara aðýrlýk vermesi gerektiðini vurgulayan Gündoðdu, 28 Þubat'ýn baskýcý ortamýnda bile özgürlük anlayýþýndan taviz vermeyen Boðaziçi Üniversitesi'nin yasak yönünde karar almasýný anlamakta zorluk çektiðini belirtti. Gündoðdu, sözlerini þöyle sürdürdü: "21. yüzyýlda üniversitelerin kýþlayý andýran görüntülerle gündeme gelmesi, rektörler tarafýndan hazýrlanan ve içeriðinde 'Baþörtülü girdiðim takdirde tüm hukuki sonuçlarý önceden kabul ediyorum' yazýlý kaðýt imzalatýlmak istenmesi kelimenin tam anlamýyla utanç vericidir. Türkiye'nin artýk bu ayýptan kurtulmasýný istiyoruz. Rektörlerin asli görevlerine dönmeleri, öðrencilerin þeklinden çok beyinlerinin içlerine bakýlmasý beklentimizdir."

 

2004-2008 yýllarý arasýnda rektörlük yapan Prof. Dr. Ayþe Soysal'ýn ardýndan Cumhurbaþkaný tarafýndan atanan Prof. Kadri Özçaldýran, üniversitedeki ilk gününe yasakla baþladý. Açýlýþ gününde okullarýna gelen baþörtülü öðrenciler kampüse bu kez alýnmadý. Bu durumu sert bir dille eleþtiren Genç Siviller hareketi, "Boðaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kadri Özçaldýran vatani görevine hýzlý baþladý." ifadesini kullandý. Baþörtülü öðrencilere destek veren Genç Siviller, yaptýklarý açýklamada olayý protesto etti: "Öðrenciler içeri girmezse dersler ne kadar da iyi geçer, diyen yeni rektörü tebrik ediyoruz (!) Bu buluþ tüm dünya üniversitelerini öðrenci belasýndan kurtarýp onlarý daha çok araþtýrmaya doðru yöneltecektir. Evrenin sýrlarýný keþfetmek için çalýþan Ýsviçre'deki CERN'e de bu model örnek olmalý. Þimdi esas görev öðretim üyelerine düþüyor. Kapýda öðrencileriniz bekliyor. Onlara okula girebilecekleri üçüncü bir yol açmak size düþüyor. Rektörün tehditlerine boyun eðmeyin ve kapýya gidin." Ankara, Zaman

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...