Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Medyanýn linç ettiði öðretmen aklandý

Din kültürü ve ahlâk bilgisi öðretmeni Mehmet Yýldýz, basýnda yer alan haberler suç duyurusu kabul edilerek 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açýlan davada beraat etti.

 

Yaklaþýk 1,5 yýl süren dava sonucunda, Mehmet Yýldýz'ýn, kitabýn daðýtýldýðý ileri sürülen 23 Nisan 2007'de Türkiye'de olmadýðý da ortaya çýktý.

 

Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ), 15 Mayýs 2007'de Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenleyerek Yeþilköy Ýbrahim Cengiz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda, Namaz Gönüllüleri Platformu tarafýndan hazýrlanan 'Dinin Direði Namaz' isimli kitabýn daðýtýldýðýný ileri sürdü. '27 Nisan e-muhtýrasý' olarak kayýtlara geçen Genelkurmay bildirisinin ardýndan ortaya atýlan bu iddia özellikle Doðan Grubu gazetelerinde geniþçe yer aldý. Hürriyet, 'Okulda cihat propagandasý iddiasý', Milliyet, '23 Nisan'da öðrencilere namaz kitabý', Radikal ise 'Türkiye, Denizli olmasýn' manþetiyle iddiayý kamuoyuna duyurdu. Haberlerin ardýndan Denizli Valiliði olayý soruþturmak üzere müfettiþ görevlendirdi. Denizli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ise basýnda yer alan haberleri suç duyurusu kabul ederek 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtý. Ancak müfettiþler davanýn sonucunu beklemeden Yýldýz'a idari para ve kýnama cezasý verdi. Yýldýz, evinin yakýnýnda bulunan ve baþmüdür yardýmcýsý olarak görev yaptýðý Yeþilköy Ýbrahim Cengiz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'ndaki görevinden alýnarak, uzak bir mahalledeki Dr. Bekir Sýddýk Müftüler Ýlköðretim Okulu'na öðretmen olarak atandý.

 

Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 1,5 yýl süren yargýlamanýn ardýndan Yýldýz'ýn kendi branþýyla ilgili kitabý bazý öðrencilere daðýtmýþ olmasýnýn görevi kötüye kullanma suçu oluþturmayacaðýna karar verdi. Mahkeme, yaptýðý araþtýrmada, Yüksek Ýslam Enstitüsü mezunu olan, çalýþkanlýðýndan dolayý maaþ mükafatý, üç takdir ve üç teþekkür belgesi verilen Yýldýz'ýn daðýttýðý iddia edilen kitap hakkýnda yasaklama ve toplatma kararý olmadýðýna iþaret etti. Mahkeme kararýnda þöyle denildi: "Söz konusu kitap, dosyada mevcut yazý ve raporlardan anlaþýlacaðý üzere Ýslâm dini ve dinin emirlerinden olan namazla ilgilidir. Kitabýn bazýlarýmýzca beðenilmemesi veya uygun görülmemesi, böyle bir suçu oluþturmasýný gerektirmeyeceði anlaþýlmakla sanýðýn beraatine karar vermek gerektiði kanaatine varýlmýþtýr." Yýldýz, mahkemeye sunduðu belgelerde kitabýn daðýtýldýðý iddia edilen 23 Nisan'da yurtdýþýnda (Suriye'de) olduðunu, izin ve pasaport belgeleriyle ispatladý.

 

Memur Sendikalarý Konfederasyonu'na baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim-Bir-Sen) Denizli Þube Baþkaný Ahmet Sert, Yýldýz'ýn yalan bir bilgi sebebiyle linç edildiðini söyledi. Eðitim-Ýþ'in olaylarda siyasi davrandýðýný ifade eden Sert, ilgili sendikanýn "çamur at, izi kalsýn" mantýðýyla hareket ettiðini söyledi. Sert, Yýldýz'ýn bütün haklarýnýn iade edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

 

RESUL CENGÝZ- ZAMAN

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...