Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ALÝ BUDAK

 

Hiç düþündük mü? Kaç yaþýndayýz? Ve bu yaþa kadar ne kadar günah iþledik? Kýrk, elli veya altmýþ yaþ... Kýrk yaþýnda olanlarýmýz için gelin bir hesap yapalým. Her gün sadece bir günah iþlediðimizi düþünelim.

 

Karþýmýza 14.600 günah çýkýyor. Tabii bu hesap sadece bir günde bir günah üzerine yapýlmýþ bir hesap. Bunlarýn içinde büyüðü, küçüðü var. Bu günahlar içinde belki Allah’ýn affetmeyeceði olanlar var. Bunlarýn içinde kul hakkýný ihlal etmek gibi cezasý sadece ahirette verilecek olanlar var. Belki kýyýsýndan da olsa faize bulaþma, yetim malý yeme, iyiliði emretme ve kötülükten uzaklaþtýrma gibi günümüzde en çok yapmamýz gereken; fakat yapýlmadýðýnda büyük günah olduðu bizzat Efendimiz (sas) tarafýndan bildirilen büyük günahlar var.

 

Belki de günahlarýmýza karþý tövbe hissini kaybediþimiz gibi çok büyük günahlar da var iþlediðimiz günahlar içinde. Günahlar durmadan birikiyor. Her bir günahtan küfre giden bir yol olduðunu da düþünürsek belki farkýna varmadan Allah’ýn bizlere ihsan ettiði nimetlerin üzerini örtüyor ve küfre giriyoruz.

 

Oysa bu muhasebeyi her an düþünebilsek ve çare arasak, günahlardan arýnma yollarý araþtýrsak göreceðiz ki her bir günaha katýyla sevaplarla karþýlýk verebiliriz. Bir de þöyle düþünün; bu seneki Ramazan ayý bizim için son Ramazan. Seneye bu vakte eriþemeyecek ve önümüzdeki bir sene içinde ruhumuzu Rahman’a teslim edeceðiz. Bu seneki orucu nasýl tutmayý ve hangi duygularla bezemeyi isterdik?

 

Kardeþimize karþý tebessüm etmekten tutun da yolda bulunan ve insanlara rahatsýzlýk veren bir çalýnýn, bir taþýn kenara atýlmasýna kadar hayatý yaþarken karþýlaþtýðýmýz bu tür bütün iþlerin sadaka sayýldýðý, her hareketimizde bize sayýsýz sevaplar kazandýran çok güzel bir dinimiz var. “Allah yolunda sabah akþam evden çýkýp O’nun yolunda koþturmak dünyadan ve dünyadaki her þeyden daha hayýrlýdýr.” “Geceleyin iki rekât namaz kýlmak, dünyadan ve dünyadaki her þeyden daha hayýrlýdýr.” müjdesini veren bir Ýki Cihan Sultaný Peygamberimiz (sas) var. Merhametinin geniþliði bilmemiz gerekiyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...