Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Köln halký, ýrkçýlara geçit vermedi

 

 

Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden ýrkçý ve aþýrý saðcý gruplarýn cami inþasýný protesto etmek için dün Köln'de düzenleyecekleri yürüyüþe þehir halký sokaða dökülerek izin vermedi.

 

 

Yaklaþýk 40 bin kiþi Ýslam karþýtý eylemi engellemek üzere bir araya geldi. Neo-Nazilerin þehre girmesini önlemek için caddeler ve demiryolu, oturma eylemleriyle bloke edildi. Köln Dom Meydaný'nda da çoðunluðunu Almanlarýn oluþturduðu binlerce kiþi toplanarak kararlý bir duruþ sergiledi. Heumarkt Meydaný'nda da Müslümanlara destek anlamýnda ikinci bir gösteri gerçekleþtirildi. Hýristiyan ve Müslüman din temsilcileri kol kola girerek, barýþ mesajlarý verdi.

 

Yürüyüþe aþýrý saðcýlardan 1.500 kadar kiþinin katýlmasý bekleniyordu ama sayý bunun çok altýnda kaldý. Avrupa ülkelerindeki diðer aþýrý saðcýlar eyleme katýlmayacaklarýný duyurunca organizasyonun baþýndaki Pro Köln grubu 150-200 kiþilik bir grupla yalnýz kaldý. Genel olarak Ýslam karþýtý organizasyonu protesto edenler barýþçýl yöntemler seçerken, ýrkçý eylemcilerin buluþmayý planladýðý Heumarkt Meydaný'na sol gruplarýn da gelmesiyle gerginlik çýktýðý ifade edildi. Neo-Nazi karþýtlarýndan bazýlarýnýn polise taþ attýðý ve bir güvenlik görevlisinin yaralandýðý aktarýldý. Þehirde güvenliði saðlamak için 3 bin polis görevlendirilirken, ciddi olaylarýn çýkmasýndan duyulan endiþe nedeniyle 'Ýslamlaþma karþýtý' gösteri iptal edildi. Köln polisinden yapýlan açýklamada, "Bu gösteri halkýn güvenliðini tehdit ediyor. Köln'lülerin güvenliði bizim için her þeyin önündedir." denildi.

 

Köln'ün Hýristiyan Demokrat Partili Belediye Baþkaný Fritz Schramma da polisin gösterileri tamamen yasaklamasýnýn rahatlatýcý olduðunu belirtirken, "Bu Köln'de demokratik güçlerin bir zaferidir." diye konuþtu. Neo-Nazi gruplarýn zaten bekledikleri kadar kalabalýk olamadýðýna iþaret eden Schramma, "Aþýrý saðcý gösteri tam bir baþarýsýzlýk oldu. Buna karþýlýk onlara cevap amaçlý Köln Katedrali'nin karþýsýnda toplanan protestocular harikaydý. Ancak buna raðmen bazý kiþilerin polise saldýrmýþ olmasýndan ötürü üzgünüm." ifadelerini kullandý.

 

Cihan Ural, Köln, ZAMAN haberleri

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...