Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://medya.zaman.com.tr/2008/09/20/kabe1.jpg

 

 

Bu fotoðrafa dikkatle bakýn: Uzay filmlerinden kopup gelmiþ hayâlî bir þehri andýran görüntünün sað alt tarafýnda, diðer yandaki gökdelenlerin yanýnda minnacýk kalan minarelerin çevrelediði alanýn tam ortasýnda siyah bir nokta göreceksiniz.

 

 

Kabe, vinçlerin gölgesinde kaldý

 

 

Burasý, Kâbe'dir... Ýslâm'ýn kýblesi Kâbe-i Muazzama...

 

Þimdilik sadece bir maket olan bu görüntü birkaç sene sonra gerçeðe dönecek ve temellerini Hazreti Ýbrahim'in attýðý Beytullah, yani Kâbe, gökdelen bloklarýnýn çevrelediði devâsa bir alanýn ötesinde unutulmuþ, terkedilmiþ ufacýk bir noktaya dönüþecek.

 

Gazetelerde son haftalarda Mekke ile ilgili olarak çýkan haberler bilmem dikkatinizi çekti mi? Suudi yönetiminin Kâbe'nin çevresindeki binalarý ve beþ yýldýzlý büyük otelleri yýkmaya karar verdiði ve kutsal yapýnýn etrafýnýn geniþletileceði söyleniyor, yýkýmlarýn baþladýðý anlatýlýyordu.

 

Bütün bu yýkýmlar Kâbe'nin çevresini boþaltýp hacýlara çok daha fazla kolaylýk saðlamak için deðil, Suudi Arabistan'ýn hâkimi olan El-Suud ailesinin damgasýný taþýyacak maketini gördüðünüz uçuk bir Mekke için yapýlýyor...

 

 

Atlantis benzeri hayalî uygarlýklarýn bilim-kurgu yazarlarýnýn rüyalarýndaki baþkentini andýracak olan bu yeni Mekke'nin siluetini gökdelen azmaný binalar çizecek, meydanlar uzay filmlerinden fýrlamýþ mekânlarý andýracak ve bu garip manzaranýn en ucunda da tepeden bakýlan ama noktadan bile küçük kalan bir yapý bulunacak: Kâbe-i Muazzama...

 

Göðe yükselen ve artýk gökdelen deðil, "uzaydelen" denmesi gereken binalar hem otel, hem de alýþveriþ merkezi olacaklar; en arkadaki daha da yüksek kuleler ise, iþ merkezleri!

 

Mekke'nin bizde, yani Türk yönetiminde olduðu yýllarda þehirde Kâbe'den yüksek bina inþa edilmesinin kesinlikle yasak olduðunu ve Beytullah'a hürmetten kaynaklanan bu yasaðýn 400 seneye yakýn istisnasýz uygulandý.

 

Murat Bardakçý-Habertürk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...