Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hekimoglu ismail

 

 

Ýhya, hayat kelimesinden gelir. Yani, Kadir Gecesi nasýl canlandýrýlabilir?

 

Nasýl ki yazýsýz bir kaðýda önem vermeyiz, fakat kaðýdýn üzerine bir ayet yazarsak, artýk o kaðýdý baþýmýzýn üstünde tutarýz; iþte Kadir Gecesi de gecelerden bir gecedir. O gecede Kur'an-ý Kerim'in inmiþ olmasý ve okumanýn da dünyamýzý cennet etmesi karþýlýðýnda bu geceye önem veriyoruz...

 

Kadir Gecesi'nde yapýlacak en önemli ibadet, günahlara tövbe etmektir. Günahlarýmýzýn bütününe tövbe edemiyorsak, hiç deðilse bir tanesine tövbe etmeliyiz. Bana göre bir þahýs, "Allah'ým, bu mübarek gecenin hürmetine sigara içmemeye karar verdim, içtiklerime de tövbe ettim" dese, iþte o þahýs Kadir Gecesi'ni en güzel þekilde ihya etti...

 

Bir haným kapanmaya, bir daha gýybet etmemeye yahut tefsir okumaya karar verir. Ýþte o haným da Kadir Gecesi'ni en güzel þekilde ihya etti. Bir genç, kütüphaneden Peygamberimiz'in hayatýyla ilgili kitabý alýr, onu okumaya baþlar. Ýþte o genç, Kadir Gecesi'ni ihya etti.

 

Kadir gecelerinde fizik, kimya çalýþýrdým ibadet diye... Neden ibadet oluyor? Fizik, kimya maddeyi anlatýr. Maddeyi yaratan Allah'týr. Allah'ýn yarattýklarýný öðrenmek ibadettir. Okullarda bize bu bilgileri, tabiatçýlýk adýna okuttular. Ben Kadir Gecesi'nde o kitaplarý Allah adýna okuyarak büyük bir tabiatçýlýktan Ýslamiyet'e geçtim. Böylece Kadir Gecesi'ni ihya ettim. Yani karanlýktan aydýnlýða çýktým. Ýhyadan itaate çýktým Kadir Gecesi'nde...

 

Türkiye'de hemen her evde Kur'an vardýr. Kullanýlmayan reçete gibi durmaktadýr. Okunup tatbik edilmeyen reçete... Ezberlenip, muhtevasýndan haberdar olunmayan reçete... Halbuki Kadir Gecesi'nde, insanýn dünya ve ahiretini cennet edecek bir kitap gelmiþtir. Ben þahit oldum ki, Kur'an'a uyan herkes üstün oldu, Kur'an'a uymayanlar da sefil oldu...

 

Kadir Gecesi, bir bulut gibi þehrin üzerine gelmiþ bakmýþ ki, kahveler týklým týklým dolu, insanlar dedikodu yapýyor, Müslümanlar "asýl meseleden" uzaklaþmýþ. (Ýslam'ýn maruz kaldýðý tehlikeler) O zaman, þehre gelir, bizim mahalleye uðramadan gider...

 

Garabetin bu da bir nevidir ki insanlar,

 

Arar hakikati bir baþka yolda yürür.

 

Ezkaza bir gün karþýlaþsalar,

 

Hakikat onlara, onlar hakikate tükürür.

 

Dünle bugün aynýysa gelen giden yok demektir...

 

 

20 Eylül 2008, Cumartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...