Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

NTV'nin çevre hassasiyetinin sýrrý ne?

Özellikle yaz sezonuyla birlikte çevre duyarlýlýðý da iyiden iyiye artan NTV'nin bu hassasiyeti kafa karýþtýrýyor !

 

Son dönemlerde çevre felaketleri ve küresel ýsýnma karþýtý haberler büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu haberlerin aðýrlýklý olarak kendisini gösterdiði kanallarýn baþýnda da Doðuþ Grubu’nun sahip olduðu NTV televizyonu geliyor. NTV’nin özellikle yaz sezonuyla birlikte çevre duyarlýlýðý da iyiden iyiye arttý. Saat baþý çevre haberlerine geniþ yer ayýran TV kanalý, kapsamlý haber programlarýyla çevre hassasiyetine deðiniyor.

 

Bir tarafta çevre bir tarafta nükleer

Doðuþ Grubu’nun medyadaki en önemli gücü NTV ile bir taraftan çevre programlarý yapmasý ancak diðer yandan Nükleer enerji alanýnda Amerikan General Elektrik þirketi ile dirsek temasýnda olmasý akýllarý karýþtýrýyor.

 

Türkiye’deki nükleer enerji projelerinde Doðuþ Grubu ile hareket etmek istediklerini her platformda dile getiren; Garanti Bankasý'nýn ortaðý GE International'ýn Baþkaný Nani Beccalli’nin, ‘Türkiye'de nükleer enerji yatýrýmý yapmak için Doðuþ grubu dýþýndaki gruplarla da görüþtük’ þeklindeki ifadeleri bu iki grup arasýndaki nükleer iliþkiyi çok net bir þekilde ortaya koyuyor.

 

Üstelik çevre, emisyon hacmi ve organik tarým konularý baþta olmak üzeri yapýlan programlara katýlan uzmanlarýn çoðunluðunun nükleer enerjiye karþý olduklarý düþünüldüðünde NTV’nin garip bir çeliþki içerisinde olduðunu ortaya koyuyor.

 

Çevre hassasiyeti Nükleer kýlýfý mý?

NTV’nin özellikle çevre programlarýna bu kadar geniþ yer ayýrmasýna iliþkin çarpýcý iddialar var. Bu iddialarýn baþýnda da Türkiye’de kurulacak nükleer enerji santrali iþini GE ve ya Unit Investment ile birlikte almak isteyen Doðuþ Grubu’nun gösterilecek tepkileri göðüslemek için bu tarz programlara aðýrlýk verdiði öne sürülüyor.

 

Bugüne kadar baðýmsýz yayýncýlýk anlayýþýnýn önde gelen temsilcilerinden birisi olarak gösterilen NTV televizyonunun, Doðuþ Grubu’nun nükleer ihalesine bir þekilde katýlmasý halinde nasýl bir yayýn politikasý izleyeceði de merakla bekleniyor…

 

Doðuþ Grubu’nun bir diðer önemli kuruluþu Garanti Bankasý’nýn da ayný çevre hassasiyetinde olmasý bu yöndeki iddialarý da daha da güçlü bir hale getiriyor. Doðal Hayatý Koruma Derneði’nin kuruluþundan bu yana ana sponsoru olan Garanti Bankasý, kredi kartý reklamlarýnda da çevreye olan duyarlýlýðýný her fýrsatta dile getiriyordu.

 

12 FÝRMA ÞARTNAME ALDI

Bu arada Mersin Akkuyu'da kurulmasý planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santral inþaatýnýn yapým ve iþletimi için bugüne kadar 12 yerli ve yabancý firma TETAÞ'tan þartname aldý. Söz konusu firmalar þöyle:

 

-AECL Atomic Energy Of Canada Limited (Kanada)

-Itochu Corporation (Japonya)

-Vinci Construction Grand Projets (Fransa)

-Suez Tractebel (Fransa-Belçika)

-Atostroyexport (Rusya)

-KEPCO (Güney Kore-Türkiye)

-China Nuclear Power Components Co. (Çin)

-Unit Investment N.V. (Hollanda)

-Hacý Ömer Sabancý Holding (Türkiye)

-Alsim-Alarko Sanayi Tesisleri (Türkiye)

-Hattat Holding (Türkiye)

-RWE (Almanya)

 

www.ekonews.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...