Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir karanfil sizin için her zaman ayný kokar.

Bir parfümü ikinci kere kokladýðýnýzda ise

bunun hemen tanýdýk bir koku olduðunu hatýrlarsýnýz.

Çünkü bir þeyi yaþamýnýz boyunca

bir kere bile koklasanýz, o koku, hafýzanýzdaki yerini almýþtýr.

 

Ýnsan burnunda 1000 civarýnda deðiþik koku reseptörü vardýr. Ýnsan, 1000 deðiþik

reseptörün kombinasyonlarýyla 10.000'den fazla farklý kokuyu aygýlayabilir. Karanfili

kokladýðýnýzda o kokuyu algýlamanýzý saðlayan moleküller koku reseptörleriyle birleþir ve

karanfile ait kodu oluþturur. Hafýzanýzda çoktan var olan bu kod, kokladýðýnýz þeyin

karanfil olduðunu size tekrar hatýrlatýr.

 

Bu sistem olmasaydý ne olurdu?

 

Tatlarý algýlama fonksiyonu koku alma duyusuyla baðlantýlý olduðundan, bozulmuþ bir

yiyeceði fark edip hemen aðzýnýzdan dýþarý atmanýzýn sebebi çoðu zaman kokusudur. Eðer

koku algýlama sisteminiz iþlevini yitirseydi, yediðiniz þeyin tadýný da tam olarak

alamayacak ve muhtemelen bu tehlikeyi fark edemeyecektiniz. Evinizde baþlayan yangýný,

dumaný görmeden fark edemeyecek, etrafý saran yanýk kokusunu asla anlayamayacaktýnýz.

 

Koku hafýzanýza yerleþen bilgi sadece moleküllerdir. Hiçkimsenin hafýzanýza binlerce

kokuyu yerleþtirebilme gücü ve imkaný yoktur. Hiçkimsenin moleküllere koku verme ve

onlarý beyninizdeki ilgili birimlere uygun hale getirme ihtimali yoktur. Tüm bunlarý

oluþturan, kokuyu, koku alma sistemini ve mükemmel özellikleriyle hafýzayý yaratan, tüm

varlýklarýn sahibi olan Allah'týr.

 

Yere gelince, onu da (yaratýlmýþ bütün) varlýklar için alçalttý-koydu. Onda meyveler ve

salkýmlý hurmalýklar var. Yapraklý taneler ve güzel kokulu bitkiler. Þu halde Rabbinizin

hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (Rahman Suresi, 10-13)

Link to comment
Share on other sites

Rabbim herseyi ne kadar yerli yerince yaratmis?

 

bizler günde bes defa degil daha fazla namaz kilsak sükür etsek yinede azdir.asla Rabbimin nimetlerine karsi yeterince sükür edemeyiz..

 

Hersey cok hikmetli cok anlamli cok degerli..

 

Degerini kiymetini anlayan kullarindan olmamizi nasip etsin insaallah..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...