Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslüman Fransýz hattat Allah aþkýný hatla anlatýyor

 

Fransýz sanatçý Hakikat Feller, yýllar önce Ýslamiyet'i seçerek Müslüman olan bir kaligrafi ustasý.

 

18 yaþýnda yaþadýðý büyük deðiþimle hayatýný bambaþka bir þekilde sürdüren Feller, klasik hattan, Arap ve Osmanlý hattýnýn görkemli geçmiþinden yola çýkarak kendine özgü hazýrladýðý koleksiyonuyla Feshane'de sevenleriyle buluþuyor. Kur'an-ý Kerim'in dünyadaki en büyük hakikati anlattýðýný düþünerek bu ismi alan 59 yaþýndaki sanatçý, Türkiye'de Ramazan geçirmenin çok büyük bir lütuf olduðunu düþünüyor. Dünyanýn birçok ülkesini dolaþtýðýný belirten sanatçý, "Türkiye çok özel, çok güzel bir ülke. Ýstanbul'da oruç tutmak ve dilini bile bilmediðim insanlarla ayný ibadeti bir arada yapmak bana büyük bir mutluluk veriyor." diye konuþuyor.

 

Asýl adý Catherine Feller olan Avusturyalý bir baba ile Fransýz bir anneden dünyaya gelen sanatçý, Ýslam hakkýnda ilk izlenimlerini 18 yaþýnda tanýþtýðý Afganistanlý Nakþî þeyhi Ömer Ali Þah'tan edinmiþ. Yaþadýðý deðiþimi hat sanatýnda da yansýtan Feller, "Benim için sanat, insanlara Allah'ý anlatabileceðim çok güzel bir araç. Yazdýðým her harfin her þeklin beni Allah'a daha çok yaklaþtýrdýðýný düþünüyorum." ifadelerini kullanýyor.

 

11 Eylül saldýrýsý sonrasýnda Fransa'da da Müslümanlara bakýþ açýsýnýn deðiþtiðini anlatan sanatçý, bu baský nedeniyle huzursuz olduðunu söylüyor. Gizli kapaklý ve derinden uygulanan bu baský nedeniyle Türkiye'ye yerleþtiðini bildiren Feller, Türkiye'de yaþamaktan büyük mutluluk duyduðunu ifade ediyor. Hakikat Feller'in 36 eserden oluþan hat sergisi, Ramazan ayý boyunca görülebilecek. Resim ve kaligrafi ile meþgul olan Feller, ayný zamanda çeþitli restorasyon çalýþmalarýna da imza atýyor. Sanatçý, Mevlânâ Türbesi'nin iç süslemelerini de yaptý.

 

Hidayete vesile olabilmek için çaba sarf ediyorum

 

Yýllarca 3 büyük dini araþtýrdýðýný anlatan Feller, Hazreti Muhammed'in (sas) hoþgörülü bakýþ açýsýnýn kendisini çok etkilediðini belirtiyor. Feller þunlarý söylüyor: "Peygamberimiz'in ismini ilk duyduðum an O'nunla aramda çok özel bir bað olduðunu hissettim. Bu bað beni öyle sýmsýký sardý ki hayatýmý O'nu anlamaya ve anlatmaya adadým. Fransa'da uzun yýllar özellikle çocuklara Ýslamiyet'i anlatabilmek için oyun atölyeleri kurdum. Hidayeti verecek olan Allah'týr. Fakat ben de her Müslüman gibi dinimi anlatabilmek ve hidayete vesile olabilmek için çaba sarf ediyorum."

 

Nergihan Çelen

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...